Offisielt frå statsrådet 27. mars 2020

I statsrådet i dag vart det mellom anna fremja ein proposisjon om endringar i statsbudsjettet som følgje av økonomiske tiltak i møte med koronaviruset.

Statsråd vart halde på Oslo slott 27. mars 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet
Meld. St. 18 (2019-2020)
Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019-2020)
Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop 67 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
(Nyheitssak)

Prop 68 L (2019-2020)
Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling)
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 64 L (2019-2020)
Lov om Eldreombudet
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Meld. St. 17 (2019-2020)
Noen saker om jernbane
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2020 til lov om endringer i skatteloven.
Lovvedtak 55 (2019-2020)  Lov nr. 9

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2020 til lov om endring i sosialtjenesteloven.
Lovvedtak 57 (2019-2020)  Lov nr. 10

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2020 til lov om endring i skattebetalingsloven.
Lovvedtak 56 (2019-2020)  Lov nr. 11

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2020 til lov om Statens obligasjonsfond.
Lovvedtak 60 (2019-2020)  Lov nr. 12

Sanksjon av Stortingets vedtak av 24. mars 2020 til lov om endringer i skattebetalingsloven.
Lovvedtak 61 (2019-2020)  Lov nr. 13

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2020 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.
Lovvedtak 59 (2019-2020)  Lov nr. 14
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mars 2020 til lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven).
Lovvedtak 44 (2019-2020)  Lov nr. 15
(Sjå pkt. 6  Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2020 til lov om endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende).
Lovvedtak 58 (2019-2020)  Lov nr. 16
Endringsloven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2020 til midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven).
Lovvedtak 62 (2019-2020)  Lov nr. 17

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring av midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med Covid 19-pandemien.

Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens rett til å forskuttere dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4 fastsettes.

Forsvarsdepartementet
Midlertidig forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien fastsettes.
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) fastsettes.

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19 fastsettes.

Forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyheitssak)

Midlertidig forskrift om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyheitssak)

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om vern av Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat i Ringerike og Hole kommune fastsettes.
(Nyheitssak) 

Kunnskapsdepartementet
Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyheitssak)

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes
(Nyheitssak)

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid‑19 fastsettes.
(Nyheitssak)

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om utdanningsstøtte som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyheitssak)

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om universiteter og høyskoler som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyheitssak)

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 fastsettes
(Nyheitssak)

Mellombels forskrift om unntak frå reglane om fysisk møte i samvirkeforetak som følgje av utbrotet av covid-19 fastsettes.
(Nyheitssak)

Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i selskaper som følge av utbruddet av covid-19 fastsettes.
(Nyheitssak)

Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i stiftelser som følge av utbruddet av covid-19 fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet
Kongens myndighet etter loven § 11 delegeres til Finansdepartementet.(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Konstituert statssekretær Tony Christian Tiller utnevnes med virkning fra 27. mars 2020 til statssekretær for statsråd Tina Bru i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Harald Furre gis med virkning fra 14. april 2020 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen utnevnes med virkning fra 14. april 2020 til statssekretær for statsråd Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Dag Sivert Holen til ekspedisjonssjef i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Johanne Ugulen Bærland til tingrettsdommer ved Vestfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Silje Karine Nordtveit til tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan til lagmann ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Trond Christoffersen som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett fra 1. mai 2020 til og med 30. april 2022.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Oddne Hans Tore Hansen som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett fra 1. april 2020 til og med 31. mars 2022.

Konstitusjon av politiadvokat Heidi Neumann som tingrettsdommer ved Ofoten tingrett og Trondenes tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av advokat Håkon Velde Nordstrøm som tingrettsdommer ved Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

6. Andre saker

Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsetaten gis fullmakt til å utbetale ytelser etter folketrygdloven forskuddsvis, jf. folketrygdloven § 25-17 femte ledd annet punktum. Fullmakten gjelder med umiddelbar virkning og inntil 30 dager.

Justis- og beredskapsdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlamentets- og rådsdirektiv (EU) 2016/943 av 8. juni 2016 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig tilegnelse, bruk og formidling, kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)