Medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Det vises til oppdragsdokumentet for 2015 hvor det ble satt følgende mål: "Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.

Det vises videre til det felles tertialoppfølgingsmøtet i oktober hvor statsråden understreket betydningen av å etablere medikamentfrie tilbud i tråd med styringskravet.

Departementet finner det nødvendig å spesifisere oppdraget med de frister som er gitt nedenfor:

De regionale helseforetakene skal etablere et reelt tilbud til de som ønsker det om valg av alternativer til legemidler, herunder hjelp til nedtrapping og avslutning og igangsetting av andre terapeutiske støtte- og behandlingstiltak. For pasienter i psykisk helsevern som ønsker det bør det utarbeides en plan for nedtrapping/avslutning av medikamentell behandling innenfor faglig forsvarlige rammer.

Tilbudet skal utformes i en dialog med brukerorganisasjonene. Det innebærer at målet er å etablere tilbudet på en måte som brukerorganisasjonene er tilfreds med. Departementet ber derfor de regionale helseforetakene sørge for at en omforent løsning kommer til uttrykk i en protokoll underskrevet av begge parter, dvs RHF og berørte brukerorganisasjoner. Dette skal da være en rammeavtale for lokalt arbeid.

Frist for når protokoll skal være undertegnet settes til 01.03.16. Protokollen sendes departementet til orientering.

Som et ledd i arbeidet og for å vinne erfaringer med medikamentfri behandling skal Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest etablere minst en enhet/post i DPS øremerket for medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling. Helse Sør-Øst skal etablere to slike enheter. Erfaringene skal oppsummeres i samarbeid med brukerorganisasjonene. Frist for etablering av slike enheter er 1. juni 2016.

Med vennlig hilsen

Cathrine Meland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Cathrine Dammen

avdelingsdirektør