Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 1 (2009 – 2010)

Nasjonalbudsjettet 2010

Til innholdsfortegnelse

1 Ekstern gjennomgang av risikostyringen innen Norges Banks kapitalforvaltning

Brev til Finansdepartementet fra Norges Banks representantskap 17. september 2009

Det vises til brev av 8. september 2009 fra Finansdepartementet, hvor departementet reiser et behov for en ekstern gjennomgang av områder som omtales i hovedstyrets brev av 12. februar 2009 til departementet, jf. vedlegg 3 i St.meld. nr. 20 (2008 – 2009). Fra departementets side vil det kunne være hensiktsmessig at dette gjennomføres som et attestasjonsoppdrag for ekstern revisor.

Representantskapet viser også til innledende dialog med departementet i mai 2009.

I representantskapets møte i juni 2009 ble sentralbankrevisjonens plan for finansiell revisjon og tilsyn for 2009 behandlet, hvor et mulig attestasjonsoppdrag er omtalt med utgangspunkt i innledende diskusjon med departementet. Her ble følgende vedtak fattet: Sentralbankrevisor får fullmakt til å engasjere Deloitte og planlegge for et attestasjonsoppdrag hvor formålet er å gjennomgå status for operasjonell risikostyring i forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. Oppdragets mandat og omfang utarbeides i dialog med Finansdepartementet og fremlegges for representantskapet til godkjennelse i neste møte.

Sentralbankrevisjonen har sammen med Deloitte arbeidet videre med planleggingen av et slikt attestasjonsoppdrag som også har omfattet dialog med departementet. I representantskapets møte den 17. september 2009 har sentralbankrevisor lagt frem en sak som redegjør for organisering, innhold og fremdrift av prosjektet. Representantskapet gjorde følgende vedtak: « Representantskapet tar notat fra sentralbankrevisor om innhold, omfang og status for planleggingen av attestasjonsoppdraget til etterretning og godkjenner at delprosjekt 1: Organisasjonsstruktur og ledelseskontroller og delprosjekt 2: Operasjonell risiko og intern kontroll gjennomføres som ledd i sentralbankrevisjonens tilsynsplan for 2009.»

Representantskapet bevilget også midler til gjennomføring av disse delprosjektene.

Oppdraget vil bli utført innenfor den inngåtte samarbeidsavtalen med Deloitte i forbindelse med felles revisjonen av Statens pensjonsfond – Utland. Representantskapet vil nedenfor redegjøre kort for de delprosjekter som vil bli vurdert gjennomført over en to års periode.

Beskrivelse av oppdraget

Formålet med oppdraget er å gi uavhengige bekreftelser til representantskapet. Bekreftelsen vil bli utarbeidet i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag. Det legges til grunn at disse bekreftelsene blir tilgjengelig for Finansdepartementet og offentlig.

Oppdraget vil ta utgangspunkt i anbefalinger fra Ernst & Young prosjektet, Norges Banks oppfølging av anbefalingene i etterfølgende brev fra hovedstyret til Finansdepartementet 12. februar 2009 og relevante implementerte standarder.

Oppdragets formål er å gi en vurdering av status for risikostyringen i NBIM/NB. Det vil bli vurdert om risikostyringen er designet og implementert i henhold til relevante rammeverk og standarder. I tillegg kan det bli aktuelt å foreta en dypere gjennomgang for å vurdere om de etablerte kontroller har fungert på en effektiv måte.

Oppdraget splittet opp i seks forskjellige delprosjekter som kan gjennomføres på forskjellig tid:

Del 1: Organisasjonsstruktur og ledelseskontroller

Del 2: Operasjonell risiko og intern kontroll

Del 3: Rammeverk for vurdering av motpartsrisiko

Del 4: Oppfølging av eksterne forvaltere

Del 5: Eksponering i forhold til valgt referanseportefølje og tilførsel av midler

Del 6: Risikostyring i forhold til den aktive kapitalforvaltningen

Arbeidet innenfor hver del (delprosjekt) er oppdelt opp i fire forskjellige arbeidsfaser:

Fase 1: Innhenting av informasjon og opparbeidelse av forståelse

Fase 2: Gjennomgang av design og implementering. Rapportering av resultater.

Fase 3: Etablere angrepsvinkel for gjennomgang og testing av enkeltkontroller.

Fase 4: Gjennomføre tester og konkludere. Rapportering av resultater.

Omfanget på hvert delprosjekt vil være gjenstand for en nærmere vurdering.

Gjennomføring/team

Det vil bli benyttet teamressurser fra Deloitte og sentralbankrevisjonen med bred erfaring fra kapitalforvaltning. Spesialistkompetanse vil bli hentet fra Deloitte’s London kontor. Sentralbankrevisor er kontraktsansvarlig og ansvarlig for tilrettelegging og kommunikasjon med bankens styrende organer og Finansdepartementet.

Fremdrift

For å høste erfaring med et oppdrag av denne type og for å tilpasse belastningen på organisasjonen vurderes det som hensiktsmessig at oppstarten av delprosjektene skjer gradvis. Høsten 2009 planlegges det for gjennomføring av delprosjekt 1: Organisasjonsstruktur og ledelseskontroller og delprosjekt 2: Operasjonell risiko og intern kontroll. Her vil de to innledende arbeidsfasene bli dekket. Det legges opp til rapportfremleggelse til representantskapet 4. mars 2010 etter gjennomgang med hovedstyret.

Oppstart av øvrige delprosjekter og øvrige arbeidsfaser vil være separate vurderinger og beslutninger blant annet basert på erfaringer fra høsten 2009, dialog med Finansdepartementet og avveiinger i forhold til øvrige tilsynsoppgaver. Valg av ekstern revisor for banken kan også få betydning for disse vurderingene. Øvrige delprosjekter vil bli innarbeidet i årlige tilsynsplaner som blir behandlet av representantskapet.

Representantskapet ser behov for en dialog med Finansdepartementet for å komme frem til en hensiktsmessig måte å rapportere resultatene fra gjennomgangen slik at også departementets behov kan dekkes. Det kan tas kontakt med sentralbankrevisor for en nærmere orientering og dialog vedrørende innhold, fremdrift og rapportering av oppdraget.

Vennlig hilsen

Mary Kvidal

Representantskapets leder

Frank Sve

Representantskapets nestleder

Til toppen
Til dokumentets forside