Meld. St. 13 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 203 S (2012–2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av økt kvote for overføringsflyktninger)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Regjeringen Stoltenberg II fremmet 4. oktober 2013 Prop. 203 S (2012–2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av økt kvote for overføringsflyktninger).

Formålet med proposisjonen var å få Stortingets samtykke til å starte arbeidet i 2013 med å ta imot 1 000 flere overføringsflyktninger fra Syria i 2014. I proposisjonen ble det foreslått å gjennomføre tiltak i 2013 som medfører økte utgifter på til sammen 16,1 mill. kroner til saksbehandling og tilskudd til Høykommissæren for flyktninger. Av disse økte utgiftene kan 7,2 mill. kroner føres som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter).

Til dokumentets forside