Meld. St. 13 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 203 S (2012–2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av økt kvote for overføringsflyktninger)

Til innholdsfortegnelse

2 Departementets vurdering

I Gul bok er det lagt til grunn en tilleggskvote på 1 000 overføringsflyktninger fra Syria i 2014. Den nye regjeringen vil ta i mot 500 flyktinger innenfor den ordinære kvoten for overføringsflyktninger og 500 igjennom en tilleggskvote, tilsammen 1 000 flyktninger fra Syria. Det vises i den forbindelse til utfordringene knyttet til kapasitet i mottakene og det store antallet personer som allerede venter på å bli bosatt i kommunene. Regjeringen har derfor i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statbudsjettet 2014 foreslått å redusere tilleggskvoten til 500 plasser. Bevilgningsbehovet i 2013 knyttet til forberedelser av ekstrauttaket er derfor redusert ift. forslaget slik det foreligger i Prop. 203 S (2012–2013). Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å trekke tilbake Prop. 203 S (2012–2013). Forslag om økt bevilgning i 2013 som følge av 500 flere overføringsflyktninger fra Syria er fremmet gjennom Prop. 13 S (2013–2014) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet.

Til dokumentets forside