Meld. St. 6 (2010–2011)

Likestilling for likelønn

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Liste over forskning, utredninger, rapporter, offentlige dokumenter mv. som det er henvist til i meldingen eller som er en del av bakgrunnsmaterialet for meldingen.

Abrahamsen, B. (2010): «Deltidsarbeid på retur? En sammenligning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003», i Søkelys på arbeidslivet 1-2/2010, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Abrahamsen, B. og Høst, H. (2005): «Deltid rekrutterer til pleieyrkene», SPS-kronikk nr. 2-2005, Senter for profesjonsstudier, Oslo.

Amble, N. (2008): Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus – en oppsummering, notat 4/08, Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo.

Andersen, A., Køber, T. og Rønning, E. (2008): Skift og turnus – omfang og mønster, rapport 2008/38, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Baklien, B., Ellingsæter, A. L. og Gulbrandsen, L. (2001): Evaluering av kontantstøtteordningen, Norges forskningsråd, Oslo.

Barth, E. (2008): beregninger publisert i NOU 2008:6 side 74.

Barth, E., Røed, M. og Schøne, P. (2005): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor. Betydningen av yrke og virksomhet» i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2005, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Barth, E. og Schøne, P. (2006a): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn over livsløpet. Kohort eller karriere?» i Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2006, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Barth, E. og Schøne, P. (2006b): «Undersøkelser av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 2000–2005» i NOU 2006:11 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2006.

Bjørnstad, A. F. og Ellingsen, J. (2008): «Eksport av kontantstøtte til EØS-området», i Arbeid og velferd 3-2008, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo.

Bjørst, B. (2005): Ligeløn for job af samme værdi, København.

BLD (2006): Yrkesdeltakelse og arbeidstid blant mødre og fedre, rapport, Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo.

BLD (2009): Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering, Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo.

Bojer, H. (2009a): «Individuell inntektsfordeling 1993-2006», i Søkelys på arbeidslivet 3/09, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Bojer, H. (2009b): «Kvinners inntekt og individuell inntektsfordeling 1970 – 2006», Vedlegg 4 i NOU 2009:10 Fordelingsutvalget.

Brækhus, H. (2008): «Likelønn», i A. Hellum og K. Ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo.

Brækhus, H. (2009): «Likelønn – markedslønn. I hvilken utstrekning kan markedslønn begrunne lønnsdifferensiering etter likestillingsloven § 5?», i H. Aune, O. K. Fauchald, K. Lilleholt og D. Michalsen (red.): Arbeid og rett, Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag, Oslo.

Buland, T. (2008): Gode råd? En kunnskapsoversikt over feltet yrkes- og utdanningsrådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og oppfølgingstjeneste i norsk skole SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim.

Buland, T., Bungum, B. og Mathiesen I. H. (2010): Kjønn i skolens rådgiving – et glemt tema?, SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim.

Buland, T. og Havn, V. (2001): Du trenger ikke å være så steintøff for å velge utradisjonelt. Sluttrapport fra evalueringen av «Bevisste utdanningsvalg», rapport STF38 AO1503, SINTEF IFIM, Trondheim.

Econ (2005): Forsøket med arbeidsvurdering for å oppnå likelønn. Utarbeidet for Barne- og familiedepartementet, ECON-rapport nr. 2005-024, Oslo.

Egeland, C., Enehaug, H., Halrynjo, S., Lyng, S. T. og Svare, H. (2008): Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv, rapport 2-2008, Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo.

Eika T., Kornstad, T. og Zhiyang, J. (2008): «Økonomiske virkninger av en lønnspott for likere lønn», i Søkelys på arbeidslivet 2/2008, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Ellingsæter, A.L. og Solheim J. (red.) (2002): Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv, Oslo.

Ellingsæter, A.L. og Wiers-Jenssen, J. (1997): Kvinner i et arbeidsmarked i omstilling, Rapport 97: 13, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Ervik, R. (2008): «Feltundersøkelsen», Vedlegg 2 til NOU 2008:17. Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

European Commission (2008): Indicators for monitoring the employment guidelines including indicators for additional employment, analysis 2008, compendium.

FAD (2010): Likelønn i staten – hovedtariffoppgjøret 2010, rapport fra partssammensatt gruppe med Fornyings- og administrasjonsdepartementet, LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne, Oslo.

Falch T., Røed, K., Raaum, O. og Zhang, T. (2010): Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring, SØF-rapport nr. 03/10, Oslo.

Fevang, E., Røed, K., Raaum, O. og Zhang, T. (2004): Undersysselsatte i Norge: Hvem, hvorfor og hvor lenge?, Frischsenteret, rapport 7/2004, Oslo.

Fougner, E. (2009): «Fedres uttak av foreldrepenger etter fødsel» i Arbeid og velferd nr. 1/2009, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo.

Fransson, S. (2000): Lönediskriminering, Stockholm.

Grambo, A. C. og Myklebø, S. (2008): «Forhold som har betydning når mor og far deler foreldrepermisjonen» i Arbeid og velferd nr 4/2008, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo.

Grambo, A. C. og Myklebø, S. (2009): Moderne familier – tradisjonelle valg, NAV-rapport nr. 2-2009, Oslo.

Hagemann, G. (1994): Kjønn og industrialisering, Oslo.

Halrynjo, S. og Lyng, S. T. (2010): «Fars forkjørsrett – mors vikeplikt?» i Tidsskrift for samfunnsforskning vol 51, nr 2.

Hardoy, I. og Schøne, P. (2004): Mindre betaling for færre timer? En analyse av sammenhengen mellom uønsket deltid og timelønn, rapport 2004:16, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Hardoy, I. og Schøne, P. (2007): Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Rapport 2007: 3, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Hegna, K. (2005): «Likestillingsprosjektets» barn, Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002, Rapport 21/05, NOVA.

Helsedirektoratet (2009): Spedkost 12 måneder. Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant 12 måneder gamle barn. Spedkost 2006-2007, utgitt avHelsedirektoratet, Mattilsynet og Universitetet i Oslo.

Hirsch, A. A. (2010): «Færre barn med kontantstøtte», Samfunnsspeilet nr. 4/2010, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Høgsnes, G. (1999): Krone for krone. Lønnsforhandlinger og fordelinger, Oslo.

Johansson, E. (2010): Effekten av delad foraldraledighet på kvinnors løner, rapport 2010: 5, IFAU, Uppsala.

Kavli, H. C. og Nadim, M. (2009): Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier, Fafo-rapport 2009: 39, Oslo.

Kitterød, R. H. (2007): «Fremdeles et tosporet foreldreskap» i E. Kvande og B. Rasmussen (red.): Arbeidslivets klemmer, Bergen.

Kitterød, R. H. (2010): «Yrkesarbeid blant par: Hvor finner vi de utradisjonelle tilpasningene?», i R. Kjeldstad og J. Lyngstad (red.): Utradisjonell likestilling?, rapporter 18/2010 Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Kjeldstad, R. (2006): «Hvorfor deltid?», Tidsskrift for samfunnsforskning, 4/2006.

Kjeldstad, R. og Lyngstad, J. (red.) (2010):«Utradisjonell likestilling?» i Analyser av undersøkelsen Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) 2007 Rapporter 2010/18, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Kjeldstad, R. og Nymoen, E. H. (2004): Kvinner og menn i deltidsarbeid. Fordeling og forklaringer, rapport 2004/29, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

KS mfl. (2010): Uønsket deltid, rapport fra et partssammensatt utvalg med KS (leder), LO, Unio, YS og Akademikerne, Oslo.

Kvinnepanelet (2010): Kvinnepanelet 2010, etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, rapport 27. september 2010, Oslo.

LDO (2008): Veiledning til bedre redegjørelse for likestilling, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Oslo.

LDO (2009): Likestilling i 64 kommuner. Likestillings- og diskrimineringsombudet har kontrollert kommunenes redegjørelser om likestilling for 2007, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Oslo.

Lohne, Y. (2006): «Lettest for fedre å ta seg fri fra jobb», i SSBmagasinet, Statistisk Sentralbyrå, Oslo.

Lorentzen, M. og Lappegård, T. (2009): Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn, notater 2009/42, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Lødding, B. (2004): Hvor ble realistene av? Om valg av studieretning og prestasjoner i videregående opplæring blant ungdom med gode karakterer i realfag fra ungdomsskolen, skriftserie 11/2004, NIFU, Oslo.

Moland, L. E. (2009): «Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud», i Liv og arbeid – Delrapport 5, Fafo-rapport 2009:15, Oslo.

Naper, S. O. (2010): «Kvinner som får engangsstønad ved fødsel», i Arbeid og velferd 2-2010, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo.

Nergaard, K. (2010): Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte. Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009, Fafo-notat 2010: 17, Oslo.

Nielsen, R. A., Høgsnes, G. og Petersen, T. (2003): «Lønnsgapet mellom kvinner og menn – en oppdatering», Søkelys på arbeidsmarkedet, 20:215: 223, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Nilsen, K. M. og Schøne, P. (2007): Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv, rapport 2007: 5, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

NOU 1992:26 En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene.

NOU 1997:10 Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn.

NOU 2000:21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping.

NOU 2004:1 Modernisert folketrygd.

NOU 2004:29 Kanflere jobbe mer? – deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv.

NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget. Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst.

NOU 2008:17 Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Skift/turnusutvalget 2007-2008.

NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn.

NOU 2009:10 Fordelingsutvalget.

NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK.

NOU 2010:4 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010.

Nyhaug, O. P. (2007): Hva styrer ungdoms valg? Trender og påvirkningsfaktorer i dagens ungdomskultur, Univero Fishnet, Oslo.

OECD (2006): Women and men in OECD countries, Paris.

Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv.

Petersen, T. (2002): «Likestilling i arbeidslivet» i Tidsskrift for samfunnsforskning 43(4): 443–480, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Petersen, T., Becken, L. og Snartland, V. (1993): «Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor», Universitetet i Oslo. Utrykt vedlegg til NOU 1993:17 Levekår i Norge. Er graset grønt for alle?

Praksis (2009): Praksis 2009 Diskrimineringsjuss i PRAKSIS, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Oslo.

Prop. 1 S (2010-2011) for budsjettåret 2011.

Proposisjon 2007/08: 95 Et starkare skydd mot diskriminering, Stockholm.

Ramberg, I. (2006): Realfag eller ikke? Elevers motivasjon for valg og bortvalg av realfag i videregående opplæring, NIFU STEP, Oslo.

Rege, M. og Solli, I. (2010): The impact of Paternity Leave on Long-term Father Involvement, CESifo Working Paper No. 3130, Universitetet i Stavanger.

Rønsen, M. (2005): Kontantstøttens langsiktige effekter på mødres og fedres arbeidstilbud, rapport 2005/23, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Schreiner, C. og Sjøberg, S. (2006): Jeg velger meg naturfag! (Hvem gjør egentlig det?) En studie av ungdoms prioriteringer ved valg av utdanning og yrke, rapport utarbeidet for Norges Forskningsråd, Universitetet i Oslo.

Schreiner, C. og Sjøberg, S. (2007): Hvor «alternative» er norske ungdommer og voksne?, rapport, Universitetet i Oslo.

Solheim, S. (2005): «Feminisme, frihet og kvinnelighetsbegrepet», i Nytt Norsk Tidsskrift 4/2005, Oslo.

Skjeie, H. og Teigen, M. (2003): «Menn imellom», Makt og demokratiutredningen 1998-2003, Oslo.

St. meld. nr. (2008-2009) Klima for forskning.

St. meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening.

St. meld. nr. 43 (2000-2001) Om evaluering av kontantstøtten.

St. meld. nr. 70 (1991-1992) Likestillingspolitikk for 1990-åra.

St.meld. nr. 8 (2008-2009) Om menn, mannsroller og likestilling.

Stokke, T. A. (2002): Om organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv, upublisert notat, Fafo, Oslo.

Ugreninov, E. og Vaage, O. F. (2006): Studenters levekår 2005, rapport 2006/22 Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Vigerust, E. (2008): «Vern mot graviditetsdiskriminering i arbeidsforhold», i A. Hellum og K. Ketscher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo.

Til forsiden