Meld. St. 16 (2015–2016)

Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring

Til innholdsfortegnelse

Ordforklaringer

Arbeids- og velferdsforvaltningen:

Den statlige og kommunale delen av NAV-kontoret.

Arbeids- og velferdsetaten:

Den statlige delen av NAV-kontoret.

Grunnleggende ferdigheter

: Grunnleggende ferdigheter er avgjørende redskaper for læring og utvikling i opplæring, arbeid og samfunnsliv. Vanligvis uttrykkes grunnleggende ferdighetene som å kunne lese, regne, skrive, bruke digitale verktøy og kunne uttrykke seg muntlig.

Grunnleggende kvalifisering

: Kvalifiseringsbegrepet kan forstås på ulike måter i ulike kontekster. I integreringspolitisk sammenheng dreier det seg om å tilegne seg informasjon, kunnskap og ferdigheter slik at man kan delta i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram, arbeidsmarkedstiltak og utdanning er elementer som kan inngå i den grunnleggende kvalifiseringen. Hvilke tiltak som inngår, er basert på en individuell vurdering.

Etterutdanning:

Kortere kurs som ikke gir formell kompetanse.

Flyktninger

: Flyktningbegrepet brukes på ulike måter i ulike sammenhenger. I meldingen siktes det til personer som får oppholdstillatelse på grunnlag av en søknad om beskyttelse. Begrepet innbefatter da også personer med opphold på humanitært grunnlag.

Ikke-formell opplæring:

Kurs, seminarer og konferanser der opplæring er hovedformålet med deltakelse, samt privattimer og forelesninger/foredrag som ikke inngår i en formell utdanning.

Innvandrere:

Personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge.

Kompetanse:

Evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter og holdninger og hvordan disse brukes i samspill.

Kvalifikasjon:

Et formelt læringsutbytte på et visst nivå, som er godkjent av en instans og som kan dokumenteres.

Landgruppe 1:

Omfatter land i EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

Landgruppe 2:

Omfatter land i Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Modul:

Mindre opplæringsenhet som kan avsluttes med en dokumentert vurdering.

Norskfødte med innvandrerforeldre:

Personer som er født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere.

Personer med innvandrerbakgrunn:

Innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre.

Personer med nedsatt arbeidsevne:

Gruppen omfatter personer med redusert evne til å utføre inntektsgivende arbeid eller med vesentlig innskrenkede muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass. Årsaken til arbeidsevnenedsettelse kan omfatte både helsemessige og sosiale forhold. Dette er en administrativ definisjon som utløser tilgang til tjenester og/eller ytelser i Arbeids- og velferdsetaten.

Personer med nedsatt funksjonsevne:

Omfatter personer med tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel være nedsatt bevegelses -, syns – eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Å ha nedsatt funksjonsevne er ikke ensbetydende med å ha nedsatt arbeidsevne.

Realkompetanse

: Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen man har dokumentert gjennom det formelle utdanningssystemet.

Realkompetansevurdering

: I en realkompetansevurdering skal det vurderes om den voksnes kompetanse er likeverdig med den kompetansen som oppnås gjennom formell utdanning. Realkompetansevurdering baseres blant annet på dokumentasjon av kompetanse som den voksne har ervervet gjennom erfaringer fra arbeid, kurs i regi av arbeidsplass eller studieforbund og/eller tidligere fullført eller avbrutt utdanning.

Videreutdanning:

Opplæring eller studier som gir formell kompetanse.

Voksenopplæring:

All organisert opplæring for voksne.

Yrkeskvalifikasjoner:

Yrkeserfaring, realkompetanse og formell utdanning.

Til forsiden