Meld. St. 34 (2016–2017)

Finansmarkedsmeldingen 2016–2017

I meldingen redegjøres det for utviklingen i forbrukslånsmarkedet, utsiktene for finansiell stabilitet og for regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2016.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no