Menneskerettsloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 21.mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser