Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 31. desember 2015

Ved utgangen av desember 2015 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 796 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 607 har status avsluttet og 189 fortsatt er under behandling.

I 2015 som helhet ble det registrert 144 nye saker og avsluttet 132.

I fjerde kvartal 2015 mottok Sentral kontrollenhet 47 nye varsler. I samme periode ble 36 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om økonomiske misligheter enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført.

Nedenstående oversikt viser de 12 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet i fjerde kvartal 2015. Totalt for de 12 sakene er det tilbakebetalt kroner 1 369 569.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 4. kvartal 2015

Avsluttet /
ansvar /
saksnr.

Land / region

Forvalter

Kort beskrivelse av saken

10.2015
Norad
638

Etiopia

Tørrlands-koordinerings-gruppen

Ekstern granskning avdekket regnskapsføringer uten   tilstrekkelig dokumentasjon og brudd på interne retningslinjer. Lokalansatt ble sagt opp. 1760 kroner er tilbakebetalt.

 

10.2015
UD
607

Syria

Norwac

Interne kontrollrutiner hos Norwacs samarbeidspartner Watan avdekket at en lokalansatt i Syria hadde begått underslag. 78.811 kroner er   tilbakebetalt.

 

10.2015
Norad
644

Mosambik

SOS Barnebyer

Symaskiner forsvant fra et lager i Tete. Disse var delfinansiert av Norad. Forholdet politianmeldt, en ansatt sagt opp og en annen fikk disiplinære reaksjoner. 11.609 kroner er tilbakebetalt.

 

10.2015
Norad
725

Etiopia

Digni / Green Livelihood Progamme

Interne undersøkelser og ekstern revisjon avdekket   urettmessige utbetalinger hos Dignis lokale partner Green Livelihood   Programme. 79.430 kroner er tilbakebetalt.

 

11.2015
Norad
657

Afghanistan

Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpens internkontroll avdekket underslag av   godtgjørelser i et undervisningsprogram. 11.317 kroner er tilbakebetalt.

 

11.2015
Norad
744

India

Digni / Lutheran World Service India Trust

Mislighold ved to anledninger hos Dignis lokale   samarbeidspartner Lutheran World Service India Trust. Ved en anledning ble midler urettmessig satt inn på en «General reserve»-konto, og ved en annen   anledning ble midler brukt til å kjøpe en leilighet uten at dette var klarert eller budsjettert for. 329.451 kroner er tilbakebetalt.

 

11.2015
Norad
581

Uganda

Digni / Christian Sports Contact Uganda

Dignis lokale samarbeidspartner CHRISC underslo midler. Underslaget ble muliggjort og skjult gjennom fiktive og manglende regnskapsbilag. 6606 kroner er tilbakebetalt.

 

11.2015
UD
751

Afrika

OPCW

Ved avtaleperiodens avslutning for Afrikaprogrammet ved   utgangen av 2014 gjensto det ubrukte norske midler tilsvarende 47.729  euro. OPCW brukte disse midlene til å finansiere aktiviteter i   Afrikaprogrammet i 2015. OPCW kunne ikke dokumentere at UD hadde godkjent   slik bruk av norske midler. 439.136 kroner er tilbakebetalt.

 

12.2015
UD
728

Uganda

Ambassaden

Lokalt ansatte på ambassaden i Kampala får dekket visse   helseutgifter. Undersøkelser i 2015 dokumenterte at to av de ansatte over tid   hadde levert og fått refusjon for falske kvitteringer for legebesøk og   medisiner. De ble først suspendert og deretter avskjediget fra ambassaden.

12.2015
UD
691

Malawi

Kirkens Nødhjelp / Malawi Council of Churches

Kirkens Nødhjelp oppdaget i 2014, gjennom   stikkprøvekontroller, at lokal samarbeidspartner Council of Churches hadde   manglende og mangelfull dokumentasjon for utgifter. En spesialrevisjon slo   fast at et beløp tilsvarende 35.619 kroner av ambassadens støtte var omfattet.   Beløpet er   tilbakebetalt.

 

12.2015
UD
748

Malawi

Kirkens Nødhjelp / Centre for Social Concern

Kirkens Nødhjelp oppdaget i 2014, gjennom   stikkprøvekontroller, at lokal samarbeidspartner Centre for Social Concern   hadde manglende og mangelfull dokumentasjon for utgifter. En spesialrevisjon slo fast at et beløp tilsvarende 137.333 kroner av ambassadens støtte og 131.771 kroner av Norads støtte  var omfattet. Beløpene   er tilbakebetalt.

 

12.2015
UD
760

Malawi

Kirkens Nødhjelp /   Catholic Commission for Justice and Peace

Kirkens Nødhjelp oppdaget i 2015 at lokal   samarbeidspartner Catholic Commission for Justice and Peace hadde manglende og mangelfull dokumentasjon for utgifter. Den ordinære revisjon slo fast at et beløp tilsvarende 106.728 kroner av ambassadens støtte var omfattet. Beløpet er tilbakebetalt.