Rapporter og planer

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr. 31. mars 2016

Ved utgangen av mars 2016 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 836 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 654 har status avsluttet og 182 fortsatt er under behandling.

I første kvartal 2016 mottok Sentral kontrollenhet 40 nye varsler. I samme periode ble 47 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om økonomiske misligheter enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført.

Nedenstående oversikt viser de 21 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet i første kvartal 2016. Totalt for de 21 sakene er det tilbakebetalt kroner 1.381.313.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 1. kvartal 2016

Avsluttet/
ansvar/
saksnr.

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse   av saken

01.2016
Norad
677

Etiopia

Utviklingsfondet

To ansatte hos Utviklingsfondets lokale partner i Etiopia betalte overpris for varer. En ekstern gransking dokumenterte brudd på   anskaffelsesregelverket og mangelfull internkontroll ved anskaffelser, mottak   og bruk av materialer. En ansatt ble oppsagt. Utviklingsfondet avsluttet   samarbeidet med den lokale partneren og betalte tilbake NOK 160.291.

01.2016
Norad
733

Uganda

Strømmestiftelsen

Underslag av midler fra Norad og andre givere hos lokal   partner i Uganda. Underslaget omfattet blant annet udokumenterte   utbetalinger, utbetalinger basert på falske kvitteringer og manipulering av   lønnsbilag. Det ble også påvist samordning mellom tilbydere av varer og   tjenester. Saken ble anmeldt til lokal politimyndighet. NOK 76.888 er   tilbakebetalt.

01.2016
Norad
785

India

Kirkens Nødhjelp

En lokal partner i India kjøpte en leilighet med givermidler   uten at kjøpet var budsjettert med eller klarert med giverne. NOK 95.936 er  tilbakebetalt.

01.2016
UD
58

Zambia

Media Trust Fund

En ansatt misbrukte sin posisjon og svake innkjøpsrutiner   i organisasjonen til å berike seg selv. Organisasjonen er nedlagt. Ambassaden   fikk tilbakebetalt NOK 22.486 fra boet etter organisasjonen.

01.2016
Norad
727

Uganda

Redd Barna

Fem ansatte involvert i misligheter ved Redd Barnas landkontor   i Uganda. Forholdet ble oppdaget av Redd Barnas internrevisjon, og  ytterligere avdekket ved ekstern gransking. Tre ansatte ble sagt opp, og de øvrige to fikk andre disiplinære reaksjoner. NOK 26.151 er tilbakebetalt.

01.2016
Norad
763

Uganda

Redd Barna

En ansatt hos en lokal partner av Redd Barna i Uganda   fremmet ikke legitimerte kvitteringer for refusjon, samt unnlot å følge   pålagte krav til innberetning og innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Den  ansatte ble oppsagt og tiltak for styrking av internkontrollen hos samarbeidspartner   ble innført. NOK 57.383 er tilbakebetalt.

01.2016
Norad
723

Laos

Redd Barna

Gransking av lokal partner av Redd Barna i Laos konkluderte med fiktive transportkostnader i forbindelse med   seminardeltakere. NOK 519 er tilbakebetalt.

01.2016
Norad
724

Malawi

Redd Barna

En ansatt ved Redd Barnas landkontor i Malawi underslo   midler ved å forfalske kvitteringer. Vedkommende ble avslørt i intern   kontroll, og ble oppsagt fra sin stilling. NOK 15.941 er tilbakebetalt.

02.2016
UD
779

Malawi

Ambassaden

Undersøkelser   avdekket at en lokalt ansatt medarbeider på ambassaden hadde krevd   bestikkelser i forbindelse med mottak av visumsøknader. Den ansatte ble   suspendert og deretter avskjediget fra stillingen.

02.2016
UD
89

Uganda

National   Forestry Authority

Avsluttende revisjon viste udokumenterte og delvis   ulegitimerte utgifter i prosjektet. NOK 71.601 er tilbakebetalt.

02.2016
UD
690

Uganda

EAC (East African Community) - LVBC (Lake Victoria Basin   Commission

Revisjon viste dårlig økonomisk rapportering og lite   tilgjengelig informasjon for større uttak. Heller ikke avstemt balanse i   regnskapet. Bruk av midler etter avtaleperiode ble avdekket. NOK 121.120 er tilbakebetalt.

03.2016
Norad
755

Malawi

Kirkens Nødhjelp

Ekstern gransking av lokal partner avdekket omfattende   mangler i dokumentasjon av utgifter til anskaffelse av drivstoff, utgifter   ved kjøp av nettilgang og godtgjørelser knyttet til aktiviteter i prosjektet. NOK 131 094 er tilbakebetalt.

03.2016
UD
641

Tanzania

Media Council of Tanzania

Varsel fra ekstern revisor om dårlig forvaltning førte til   en spesialrevisjon som avdekket flere udokumenterte kostnader. Forbedringstiltak gjennomført og NOK   166.033 er tilbakebetalt.

03.2016
UD
729

Etiopia

Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen mistenkte bedrageri ved landkontoret og gjennomførte   en spesialrevisjon. Spesialrevisjon avdekket misligheter/bedrageri, hvor også  UD-midler var berørt. NOK 110.933 er tilbakebetalt.

03.2016
UD
508

Zimbabwe

Music Crossroads

Ambassaden mottok et varsel fra Music Crossroad   Internationals hovedkontor i Brussel om misbruk av midler i lokalt prosjekt,  Music Crossroad Academy, i Harare. NOK 30.248 er tilbakebetalt.

03.2016
Norad
824

Rwanda

Care

Ansatt hos lokal partner forfalsket bilag for overnatting   i forbindelse med workshop. Dette ble oppdaget av Care Rwandas interne   revisor. Samarbeidet med lokal partner er avsluttet. NOK 1242 er tilbakebetalt.

03.2016
Norad
829

Kambodsja

Redd Barna

Sikkerhetsvakter   ved landkontoret til Redd Barna i Kambodsja stjal inventar fra hovedkontoret, blant annet en pc som var betalt med Norad-midler. Landkontoret har   gjennomført flere risikodempende tiltak. Sikkerhetsvaktene ble sagt opp. NOK 6039   er tilbakebetalt.

 

03.2016
UD
446

Pakistan

Flyktninghjelpen

En spesialrevisjon foretatt av BDO Pakistan i 2015   avdekket svak styring og brudd på retningslinjer for innkjøp, lagring og   distribusjon av «NFI kits» (non-food items) i Flyktninghjelpens program i  Pakistan. NFI kits til en verdi av USD 37.847 ble ansett som tapt. Det ble   ikke funnet bevis på bedrageri eller tyveri. Tapet ble fordelt pro rata på   giverne og UD fikk tilbakebetalt NOK 51.296.

03.2016
Norad
721

Malawi

Plan Norge

Lokal partner i Malawi misligholdt midler ved feilaktig   belastning av bensinkvitteringer på prosjektet. Kontrakten med lokal partner er utgått. NOK 8897   er tilbakebetalt.

03.2016
Norad
696

DR Kongo

International   Planned Parenthood Foundation

Utbetalt tilskudd til en lokal partner kunne ikke i tilstrekkelig grad gjøres rede for. Lokal partner eksisterer ikke lenger som   organisasjon. NOK 202.215 er tilbakebetalt.

03.2016
UD
832

Kenya

LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og  transpersoner

To personer fra organisasjonen Voices of Women of Western   Kenya innrømmet bedrageri i forbindelse med en reise til Gambia som LLH hadde   finansiert. Reisen var ikke foretatt, men pengene tatt ut og en falsk   reiserapport levert. Begge de involverte ble fjernet fra organisasjonen og   LLH har tilbakebetalt NOK 25.000.