Rapporter og planer

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr. 30. juni 2016

Ved utgangen av juni 2016 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 852 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 686 har status avsluttet og 166 fortsatt er under behandling.

I andre kvartal 2016 mottok Sentral kontrollenhet 16 nye varsler. I samme periode ble 32 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de 12 varslingssakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i andre kvartal 2016. Totalt for de 12 sakene er det tilbakebetalt 518 497 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 2. kvartal 2016

Avsluttet/
ansvar/ saksnr.

Land/region

Forvalter

Kort beskrivelse   av saken

04.2016

Norad

510

Kambodsja

Norsk Folkehjelp

Granskning av lokal partner avdekket   feil i registrering av innbetalinger, feilaktige lønnsutbetalinger og svikt i   internkontroll. Samarbeidet med partner er avsluttet. NOK 1 856 er   tilbakebetalt.  

04.2016

Norad

622

Kambodsja

Norsk   Folkehjelp

Spesialrevisjon av lokale   partner avdekket manglende/mangelfull dokumentasjon av utgifter. Samarbeidet   med partner er avsluttet. NOK 8 345 er tilbakebetalt.  

04.2016

Norad

813

Irak

Norsk   Folkehjelp

Revisjon og kontroll av regnskaper fra   tre lokale partnere viste forhøyede fakturabeløp, ikke prosjektrelevante   fakturaer, feil i møtegodtgjørelser mv. Samarbeidet med partnere er   avsluttet. NOK 47 101 er tilbakebetalt.  

04.2016

Norad

826

Kambodsja

Norsk Folkehjelp

Spesialrevisjon av lokal partner   avdekket feil i reise- og kostgodtgjørelser og annen mangelfull dokumentasjon   i regnskapet. Samarbeidet med partner er avsluttet. NOK 11 846 er   tilbakebetalt.  

04.2016

Norad

516

Rwanda

Norsk Folkehjelp

Tyveri av regnskapsdokumentasjon og   manglende redegjørelse for bruk av midler hos lokal partner. En ansatt ble sagt   opp og forholdet politianmeldt. NOK 92 574 er tilbakebetalt.  

04.2016

UD

781

Malawi

Malawi Lake Basin Programme

En ansatt leverte falske kvitteringer. Vedkommende   ble sagt opp og forholdet politianmeldt. NOK 10 200 er tilbakebetalt.  

05.2016

Norad

567  

Uganda

Ahfad University for Women

Manglende dokumentasjon av  reisekostnader. NOK 65 237 er tilbakebetalt.

05.2016

Norad

835

Malawi

 

 

 

 

 

 

Leger uten grenser

Mindre misligheter i tre prosjekter i   Malawi, herunder tyveri av medisiner og falske kvitteringer. Noradmidler bare  delvis berørt. Lokalt ansatte sagt opp. NOK 355 er tilbakebetalt. 

06.2016

UD

792

Haiti

Redd Barna

Tyveri   av skolebøker fra en skoles lager. NOK 14 622 er tilbakebetalt.

06.2016

UD

816

Usbekistan

Helsingforskomiteen

Manglende rapport og regnskap fra   Helsingforskomiteens lokale samarbeidspartner Expert Working Group. NOK 125 000   er tilbakebetalt.  

06.2016

Norad

836  

Guatemala

Røde Kors Guatemala

Internrevisjon avdekket forfalsket   kvittering. To ansatte sa selv opp. NOK 736 er tilbakebetalt.

 

06.2016

UD

562

Norge

Centre   for High North Logistics (CHNL)

Tilbakebetaling av ikke-dokumenterte prosjektkostnader.   UD ga støtte til blant annet utarbeidelse av kart. Kartene ble ikke laget, og   UDs andel, NOK 140 625 ble tilbakebetalt fra Nord universitet som senere   har overtatt CHNL.