Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 31. mars 2013

Ved utgangen av mars 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 443 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 277 har status avsluttet og 166 fortsatt er under behandling.

Siden utgangen av desember 2012 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 28 nye varsler. I perioden januar – mars ble 23 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 17 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 1.1 – 31.3.2013. Totalt for de 17 sakene er det tilbakebetalt 2.811.942 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Avsluttet
(
mnd
og år)

Land/region

Forvalter

Tilbake-betalt
beløp
(NOK)

Reaksjon

01.2013

Palestina

Norsk Folkehjelp

27.602

Korrupsjon hos lokal partner. Samarbeidet med lokal partner avsluttet, midlene tilbakebetalt

01.2013

Zambia

WWF

7819

Lønnsutbetalinger til fiktiv person og manglende bilag. De involverte er oppsagt/suspendert

01.2013

Zambia

Wildlife
Conservation
Society of Zambia

148.616

Underslag hos lokal partner. Reist straffesaker mot aktuelle ansatte. Midlene tilbakebetalt, samarbeidet med lokal partner fortsetter

01.2013

Pakistan

Unicef

1.717.530

Overfakturering med videre i skole-rehabiliteringsprogram. Midlene tilbakebetalt. Pakistanske myndigheter er orientert av Unicef

01.2013

Norge

Nordic Crisis Management AS

0

Merforbruk i forhold til avtalt budsjett. Krav om tilbakebetaling anses tapt grunnet konkurs

02.2013

Serbia

Centre for Monitoring and Evaluation

0

Underslag hos lokal partner. Mistenkte etterlyst av lokal påtalemyndighet. Ikke hjemmel i avtalen for tilbakebetaling

02.2013

Afghanistan

UNDP

0

Misligheter knyttet til anskaffelser. Mistenkte oppsagt/suspendert. Ikke hjemmel i avtalen for tilbakebetaling

02.2013

Sør-Sudan

Norges Røde Kors

21.152

Mislighold i et samarbeidsprosjekt med Sørsudansk Røde Kors. Lokalt ansatte anmeldt. Midlene tilbakebetalt

03.2013

Malawi

Ministry of Health

0

Utilstrekkelig dokumentasjon på utgifter. Risikodempende tiltak gjennomført

03.2013

Rwanda

Norsk Folkehjelp

0

En ansatt har gjort seg skyldig i nepotisme og er oppsagt. Ikke avdekket misbruk av norske midler

03.2013

Malawi

Utviklingsfondet

5700

Manglende bilag hos lokal partner. Midlene tilbakebetalt

03.2013

Zambia

Hei Verden

6796

Manglende bilag hos lokal partner. Mistanke om underslag anmeldt. Klage på revisjonsfirma. Midlene tilbakebetalt

03.2013

Zambia

WWF

30.903

Tyveri av midler. Den involverte oppsagt og politianmeldt. Midlene tilbakebetalt

03.2013

Frankrike

OECD-
delegasjonen

0

Sjekk utstedt av delegasjonen stjålet og forfalsket. Forholdet er politianmeldt

03.2013

Liberia

UNDP

0

Avvik i oppføring av bygg. Tre ansatte fikk advarsel for ikke å ha fulgt interne rutiner

04.2013

Sør-Afrika

Robben Island Museum

845.824

Utilstrekkelig dokumentasjon på utgifter. Midlene tilbakebetalt (to saker)