Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 31. mars 2015

Ved utgangen av mars 2015 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 682 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 507 har status avsluttet og 175 fortsatt er under behandling.

I første kvartal 2015 mottok Sentral kontrollenhet 30 nye varsler. I samme periode ble 33 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført hvis mulig. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 18 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet i første kvartal 2015. Totalt for de 18 sakene er det tilbakebetalt kroner 383.498. Antallet saker uten tilbakebetaling kan forklares med at Sentral kontrollenhet i februar/mars  gikk gjennom en del flere eldre saker med sikte på å avslutte de som det ikke lenger var mulig å forfølge videre pga foreldelse, isolvens o.l.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 1. kvartal 2015

Avsluttet
(mnd  og år)

Land/
region

Forvalter

Tilbakebetalt   beløp (NOK)

Kort beskrivelse av saken

01.2015

Etiopia

Redd Barna

193.637

Underslag hos lokal partner.

01.2015

Bolivia

Representasjons-kontor

0

Misbruk av bilskilt registrert på det norske representasjons­kontoret   i La Paz m.v. Administrative tiltak.

 

01.2015

Guatemala

Utviklingsfondet

119.428

Underslag og bedrageri hos lokal partner.

01.2015

Burundi

UNDP

0

Medisinsk utstyr stjålet. Ikke hjemmel for tilbakebetaling

 

01.2015

Uganda

CSCHRCL -   Youth on Rock Foundation

0

Underslag. Tilskudds­mottaker nedlagt.

02.2015

Uganda

Redd   Barna

20.380

Bedrageri   hos lokal partner.

02.2015

Malawi

We Effect

9.028

Bedrageri knyttet til reiseoppgjør

02.2015

Pakistan

Working Women’s Organisation (WWO)

0

Eiendom kjøpt for norske midler ikke i bruk forutsatt.   Ikke hjemmel for tilbakebetaling.

02.2015

Bangladesh

Centre  for Asian Theatre (CAT)

0

Sterkt   kritikkverdig økonomistyring m.v. Eventuelt krav foreldet. Samarbeidet   avsluttet.

02.2015

Sør-Sudan

Kirkens Nødhjelp

0

Ran/tyveri i forbindelse med uroligheter. Krav foreldet.

02.2015

Sør-Sudan

Pact

0

Ran/tyveri i forbindelse med uroligheter. Krav foreldet.

02.2015

Pakistan

Ministry   of Economic Affairs and Statistics

0

Kritikkverdig   prosjekt-gjennomføring. Prosjektet avsluttet.

03.2015

USA

Rachmaninoff   Festival

0

Midler ikke brukt som forutsatt. Arrangøren insolvent.

03.2015

Russland

North Caucasus Project

0

Midler ikke brukt som forutsatt. Krav foreldet.

03.2015

Øst-Timor

Ambassadekontor

0

Overfakturering   av kontorleie mv. Leverandøren insolvent.

03.2015

Nepal

Ambassaden

0

Kritikkverdig saksbehandling. Administrative tiltak.

03.2015

Sør-Afrika

Ambassaden

41.025

Underslag. Administrative tiltak.

03.2015

Jemen

Det   honorære generalkonsulatet i Sana

0

Korrupsjon.  Administrative tiltak.