Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 31. desember 2014

Ved utgangen av desember 2014 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 652 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 474 har status avsluttet og 178 fortsatt er under behandling.

I fjerde kvartal 2014 mottok Sentral kontrollenhet 27 nye varsler. I tillegg er en sak som på feil grunnlag ble lukket som avkreftet i 3. kvartal gjenåpnet. I samme periode ble 47 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 20 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i fjerde kvartal 2014. Totalt for de 20 sakene er det tilbakebetalt kroner 4.323.038.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 4. kvartal 2014

Avsluttet(mnd og år)

Land/region

Forvalter

Tilbakebetalt
beløp (NOK)

Kort beskrivelse
av saken

10.2014

Kenya

Høgskolen i Volda

16.845

Underslag hos lokal partner.

10.2014

Uganda

Human Rights   Network (Hurinet)

85.500

Lokal partner misbrukt prosjektmidler.

10.2014

Pakistan

Thrive

338.546

Feilberegnet administrasjonstillegg og konsulenthonorar. Samarbeid avsluttes.

11.2014

Zambia

Norsk sykepleierforbund

47.133

Utilfredsstillende regnskap.

11.2014

Malawi

Ministry of Agriculture

118.912

Urettmessig dekning av reiseutgifter.

11.2014

Rwanda

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

5.500

Underslag hos lokal partner. Ansatt sagt opp.

11.2014

Madagaskar

Unicef

1.096.211

Misligheter hos lokal partner.

11.2014

Zambia

Conservation Farming Unit (CFU)

7.512

Underslag. Ansatt sagt opp og politianmeldt.

11.2014

Etiopia

Kirkens Nødhjelp

1.327.793

Urettmessig innkjøp, skatte-/ avgifts­unndragelse m.v. Ansatte sagt opp.

11.2014

Sør-Afrika

International Pregnancy Advisory Services (Ipas)

66.876

Underslag. Tidligere ansatt anmeldt.

12.2014

India

Digni

23.889

Utilfredsstillende regnskap hos lokal partner.

12.2014

Mongolia

Digni

720

Urettmessig reisegodtgjørelse.

12.2014

Sør-Afrika

Ambassaden

0

Skatte-/ avgiftsunndragelse. Brudd på innkjøpsregler. Administrative tiltak.

12.2014

Uganda

Sawlog Production Grant Scheme (SPGS)

580.810

Dekning av ikke-reelle skatte-/ avgiftskrav. Brudd på innkjøpsregler.

12.2014

Guatemala

Ambassaden

0

Skatte-/ avgiftsunndragelse. Administrative tiltak.

12.2014

Sierra Leone

Forut

38.678

Underslag og urettmessig bruk av eiendeler. Ansatt sagt opp.

12.2014

India

South Asian Research and Development Initiative (Sardi)

0

Underslag. Organisasjonen   og Freds­korpset har inngått nedbetalings­avtale for USD 103.062. Samarbeid avsluttet.

12.2014

Indonesia

Senter for Menneskerettigheter

19.142

Underslag hos lokal partner.

12.2014

Kosovo

Gimlekollen Mediesenter

523.322

Feilberegnet administrasjonstillegg m.v.

12.2014

Etiopia

Utviklingsfondet

25.646

Brudd på innkjøpsregler, manglende dokumentasjon av utgifter mv hos lokal partner. Samarbeid avsluttet.