Forsida

Høyring - Mjøs-utvalet

Rapporten, høyringsbrev, høyringsinstansar etc.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 02.10.2000

Vår ref.: 00/4401/inw/zr

 

Høringsinstansen,

jf vedlagte høringsliste

 

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

   

00/4401/inw/zr

25.05.00

 

NOU OM HøGRE UTDANNING - MJøSUTVALGET

Innstillingen " Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning" som ble avgitt den 8. mai 2000, sendes herved på høring. Innstillingen vil ventelig foreligge trykt i NOU-serien i juni. Ett eksemplar vil da bli ettersendt høringsinstansene. Innstillingene er lagt ut på nettet.

De viktigste forslagene i utvalgets innstilling "Frihet med ansvar- om høgre utdanning og forskning i Norge" er:

  • De høgre utdanningsinstitusjonene bør få en større grad av frihet, slik at de selv kan velge løsninger og sette i verk tiltak som fremmer kvalitet i utdanning og forskning.
  • Utvalgets flertall foreslår at de statlige universitetene og høgskolene organiseres som egne rettssubjekter i henhold til egen særlov. Et mindretall i utvalget foreslår at institusjonene organiseres som forvaltningsorgan med utvidede fullmakter.
  • Utvalget foreslår en ny styringsordning ved de høgre utdanningsinstitusjonene slik at et flertall av medlemmene i styrene ved de statlige høgre utdanningsinstitusjonene oppnevnes av departementet, og foreslår at rektor ansettes av styret.
  • Utvalget foreslår at finansieringen av forskning og utdanning ved høgre utdanningsinstitusjoner deles, og foreslår en finansieringsordning som belønner institusjonene for resultater og kvalitet i utdanning og forskning.
  • Utvalgets flertall foreslår at en del av den statlige finansieringen følger studentenes valg av studier ved at det etableres et system for "voucher" eller statlig finansierte gebyrstipend.
  • Utvalget foreslår at det må bli et mer gjensidig forpliktende forhold mellom den enkelte student og utdanningsinstitusjonen. Det må blant annet satses på oppfølging og veiledning i utdanningene for å fremme den enkeltes læring, slik at flere kan følge normert studietid. Høringsuttalelser under dette punktet bør også ses i sammenheng med Aamodtutvalgets forslag i NOU 1999:33 Nyttige lærepenger.
  • Utvalget foreslår at gradsystemet endres slik at den normerte studietiden for lavere og høyere grads studier til sammen blir fem år, mens den normerte studietiden for lavere grads studier blir 3- 3 1/2 år.
  • Utvalget foreslår at det må satses mer på forskning og forskerutdanning ved de høgre utdanningsinstitusjonene, slik at norsk forskning kan komme opp på samme nivå som andre OECD- land.
  • Utvalget foreslår at de eksisterende institusjonsbetegnelsene fortsatt legges til grunn for rollefordelingen mellom de høgre utdanningsinstitusjonene. Hvis faglige forutsetninger oppfylles kan en få omdanning av eksisterende høgskoler til vitenskapelige høgskoler og universiteter. Utvalget foreslår her et sett av faglige kvalitetskriterier som må oppfylles for slike omdanninger. Departementet bør får ansvar for å fatte den endelige beslutningen i slike saker, forutsatt at faglig godkjenning foreligger.
  • Utvalget foreslår oppretting av et Senter for evaluering og akkreditering som skal bistå institusjonene i utvikling av kvalitet i utdanningstilbud, og foreta godkjenning av grader og yrkesutdanninger i det norske høgre utdanningssystemet.

Av hensyn til den videre oppfølging av innstillingen ber vi om at høringsuttalelsene legges opp etter følgende mal

I Generelle kommentarer

IIKommentarer til de enkelte forslag.

Vi ber om at forslagene blir kommentert kapittelvis, og i samme rekkefølge som de fremkommer under hvert kapittel.

IIIAndre kommentarer.

Dersom høringsinstansene finner at det er momenter som angår høgre utdanning som ikke er berørt i utredningen, vil det være av stor interesse å få slike innspill slik at disse kan inngå i det videre arbeid.

Høringsfrist er mandag 2. oktober 2000. Vi ber om at høringsuttalelsene også sendes i maskinlesbar form til e-post adresse: zr@kuf.dep.no

Med hilsen

Petter Skarheim e.f.

ekspedisjonssjef

Arne Benjaminsen

avdelingsdirektør

Vedlegg

Departementene

Universitetene

Vitenskapelige høgskoler

Statlige høgskoler

Kunsthøgskolene

Norgesnettrådet

Riksbibliotektjenesten

SOFF

Samordna opptak

Universitets- og høgskolerådet

Private høgskoler

Norges forskningsråd

Studentenes Landsforbund

Norsk Studentunion

Kommunenes sentralforbund

Norsk lærerlag

Norsk lektorlag

Landsorganisasjonen i Norge – LO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS

Akademikernes Fellesforbund – AF

Akademikerne

NITO

Næringslivets hovedorganisasjon

Handelens- og servicenæringens hovedorganisasjon - HSH

ALLFORSK Arbeidsforskningsinstituttet - AFI

Forskningsstiftelsen Fafo

Institutt for forsvarsstudier - IFS

Institutt for fredsforskning - PRIO

Institutt for samfunnsforskning

NIKK Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - NOVA

Norsk institutt for studier av forskning og utdanning - NIFU

Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPI

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt - NVI

STEP-gruppen (Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk)

Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning - SIFA

Statens institutt for forbruksforskning - SIFO

Statistisk sentralbyrå - SSB

Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning - NINA-NIKU

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning - SNF

Transportøkonomisk institutt – TØI

Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning - NIOM

Statens arbeidsmiljøinstitutt – STAMI

CICERO Senter for klimaforskning

Chr. Michelsens institutt - CMI

Fritdtjof Nansens institutt - FNI

NINA*NIKU - Norsk insitutt for naturforskning og kulturminneforskning

Nansen senter for miljø og fjernmåling - NERSC

Norges geologiske undersøkelse - NGU

Norsk Polarinstitutt

Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR

Norsk institutt for luftforskning - NILU

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

AKVAFORSK - Institutt for akvakulturforskning AS

Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning

Havforskningsinstituttet - HI

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging - NIJOS

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF

Norsk institutt for næringsmiddelforskning - MATFORSK

Norsk institutt for planteforskning - PLANTEFORSK

Norsk institutt for skogforskning - NISK

Norsk senter for økologisk landbruk - NORSØK

Senter for jordfaglig forskning - JORDFORSK

Agderforskning

Finnmarksforskning

Møreforskning Molde, Volda og Ålesund

NORUT Samfunnsforskning AS

Nord-Trøndelagforskning

Nordisk samisk institutt - Sámi Instituhtta

Nordlandsforskning

Stiftelsen Østfoldforskning - STØ

Telemarkforskning Bø

Telemarkforskning Notodden

Østlandsforskning - ØF

Christian Michelsen Research AS - CMR

Institutt for energiteknikk - IFE

MARINTEK - Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S

NORSAR The Norwegian Seismic Array

NORUT Informasjonsteknologi AS

NORUT Teknologi AS

Norges Geotekniske Institutt - NGI

Norges byggforskningsinstitutt - Byggforsk

Rogalandsforskning - RF

SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning

Teknologisk Institutt - TI

Telemark teknisk-industrielle utviklingssenter - TELTEK

UNIFOB