Motorferdselsloven

LOV 1977-06-10 nr 82 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven)

Motorferdsellovenregulerer motorferdsel i utmark og vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivselen.

Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, og landing og start med motordrevet luftfartøy.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser