Motorferdselsloven

Klima- og miljødepartementet

LOV 1977-06-10 nr 82 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven)

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser