Forord

Illustrasjonsfoto. Lading av el-bil.

Foto: Scandinavian Stockphoto

Regjeringen har ambisiøse mål om å redusere norske klimagassutslipp og Norge har påtatt seg strenge forpliktelser gjennom Parisavtalen og avtalen med EU. Transportsektoren er en stor utslippskilde, og for å nå våre nasjonale mål og internasjonale forpliktelser må utslippene fra transport reduseres kraftig. En overgang fra kjøretøy som bruker fossil energi til nullutslippskjøretøy er det enkelttiltaket som bidrar mest, og regjeringen har klare mål for innfasingen av slike kjøretøy. For personbilparken har nullutslipp lenge vært ensbetydende med elektrisitet, og det er allerede et betydelig antall elektriske personbiler i Norge. Også for tunge kjøretøy er det forventet at elektrisk drift vil bli en viktig teknologi framover. En tilstrekkelig rask innfasing av nullutslippskjøretøy forutsetter derfor at ladeinfrastrukturen etableres raskt nok til å holde tritt med utviklingen av kjøretøyparken. Dette er bakgrunnen for Hurdalsplattformens punkt om å legge fram en nasjonal strategi for utvikling av hurtigladetilbudet.

Utviklingen av hurtigladetilbudet fram til i dag har i stor grad blitt drevet fram av markedet på kommersielle vilkår, etter en oppstartsfase med offentlig støtte til utbygging av ladeinfrastruktur. Gjennom tiltakene i strategien vil regjeringen bidra til at denne utviklingen kan fortsette. Tilgang til arealer og tilstrekkelig kapasitet i kraftnettet er viktige forutsetninger for å sikre lønnsom etablering av hurtigladere, og strategien presenterer tiltak som vil bidra til dette. I egenskap av plan- og bygningsmyndighet har imidlertid også kommunene et betydelig ansvar for å sette av tilstrekkelig areal til etablering av ladestasjoner i sine arealplaner.

Strategien presenterer også tiltak som vil gjøre hurtiglading mer brukervennlig, og elektriske kjøretøy dermed mer attraktive.

Strategien er utviklet i et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne- og familiedepartementet og Finansdepartementet. Statens vegvesen og Miljødirektoratet har utarbeidet det faglige grunnlaget for strategien. I arbeidet med strategien har vi fått mange gode innspill fra organisasjoner, næringsaktører, offentlige myndigheter og andre. Vi takker for alle innspill, både på innspillsmøtet og de vi har mottatt skriftlig.

Signatur Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård
Samferdselsminister

Signatur Espen Barth Eide

Espen Barth Eide
Klima- og miljøminister

Signatur Kjersti Toppe

Kjersti Toppe
Barne- og familieminister

Signatur Jan Christian Vestre

Jan Christian Vestre
Næringsminister

Signatur Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik
Kommunal- og distriktsminister

Signatur Terje Aasland

Terje Aasland
Olje- og energiminister