7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Foto. Ladestasjon for elbil.

Foto: Colourbox/Deyan Georgiev

Tiltakene som er presentert i strategien dekker ansvarsområdene til en rekke departementer og underliggende virksomheter, og krever godt samarbeid mellom berørte aktører.

Enkelte av strategiens oppfølgingspunkter vil ha økonomiske konsekvenser. Særlig Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet, med underliggende virksomheter, vil bli berørt. Alle tiltak som omtales i strategien skal dekkes innenfor de berørte departementers gjeldende budsjettrammer. Enkelte av tiltakene vil dessuten kreve lovendringer.

Når det gjelder oppfølgingen av EUs nye forordning for infrastruktur for alternative drivstoff, håndteres dette i egne prosesser, hvor det bl.a. redegjøres for økonomiske og administrative konsekvenser.