Nedleggelse av Haslemoen

Nedleggelse av Haslemoen

Denne vurderingen er utarbeidet med bakgrunn i et mandat fra Forsvarsdepartementet og er en del av arbeidet til arbeidsgruppe 2. Analysen viser at aktiviteten på Haslemoen går gradvis ned. Arbeidsgruppen har derfor drøftet når Haslemoen kan legges ned for å realisere insparingspotensialet.

Drøftingen har vist at våpenskolen for kampvåpnene skal være etablert på Rena innen utgangen av 2002. En vesentlig del av våpenskolen for troppeart Artilleri vil fra dette tidspunkt være lokalisert til Rena. Grunnleggende befalsutdanning og våpenskolen nytter felles instruktører. En praktisk og effektiv utnyttelse av kompetansen tilsier at våpenskolen og befalsskolen flytter samtidig. Dette passer også bra med at befalsskolen for kampvåpnene skal være etablert på Rena og Elverum 1. august 2003. Et tredje moment er at Haslemoen tekniske verksted legges ned sommeren 2003 slik at det etter denne dato vil være liten eller ingen teknisk støtte på Haslemoen. Bruk av midlertidige løsninger og midlertidig reduserte krav til styrkeproduksjon gjør at det kan være behov for å benytte ledig kapasitet på Haslemoen i etableringsfasen av KAMPUKS. Midlertidige løsninger kan imidlertid også benyttes i Rena leir og på Terningmoen. Dette vil kunne redusere behovet for Haslemoen i etableringsfasen. Aktiviteten på Haslemoen trappes derfor gradvis ned frem mot sommeren 2003 slik at behovet for restaktivitet blir så lite som mulig. KAMPUKS er utredet til å ha all sin aktivitet i Østerdal garnison og i skyte- og øvingsfelt i tilknytning til dette (Terningmoen, Rødsmoen og Regionfelt Østlandet), og det skal bygges opp kapasiteter for å få dette til. Lokale ønsker om å nytte Haslemoen som tilleggskapasitet er vurdert av Forsvarets overkommando. Både økonomiske og faglige hensyn tilsier at Hæren ikke har behov for Haslemoen i fremtiden. Nedleggelse og avhending av Haslemoen gir en årlig driftsmessig innsparing når det gjelder EBA på ca. 26 millioner kroner. Nedleggelse av nåværende virksomhet og drift av leiren etter "Åsegarden" modellen, dvs at den åpnes ved behov, gir en årlig driftskostnad på ca. 6 millioner kroner pr år. Avhending av selve bygningsmassen i leiren vil ikke gi økonomisk gevinst og er beregnet å koste ca. 42 milioner kroner (middelverdi), tilsvarende med skyte- og øvingsfelt er beregnet å koste ca. 154 millioner kroner. Avhending vil gi en positiv nåverdi på ca 358 millioner kroner (246 millioner kroner med skyte- og øvingsfelt) over 10 år med 6% diskonteringsrente.
De personellmessige konsekvenser er utredet ifm. utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for St.prp. nr. 45 (2000-2001) og utredes ikke videre her. Når Hærens kampvåpen ikke lenger har virksomhet på Haslemoen, vil det kun være administrativt personell tilbake tilsvarende 24 sivile og 2 militære stillinger. Stillingsinnehaverne ble overført Forsvarsbygg 1. januar 2002. Det forventes at noen av disse vil kunne få tilbud om nytt arbeid i forbindelse med avhending av leiren eller ved Forsvarsbygg sine etablissementer i Elverum eller på Rena.

Arbeidsgruppen anbefaler at Haslemoen leir legges ned innen 31. desember 2003 og overføres til Forsvarsbygg for avhending. Haslemoen skyte- og øvingsfelt avhendes ikke.