Rapportar og planar

Nominering og konstituering i norske kommunar

I dette notatet ser ein nærare på både partia sin nominasjon og på konstitueringsprosessane i kommunane. I hovudsak konsentrerer notatet sg om prosjektkommunane i prosjektet ”Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken”, men trekkjer også inn data som omfattar heile landet der dette er naturleg.

I dette notatet ser ein nærare på både partia sin nominasjon og på konstitueringsprosessane i kommunane. I hovudsak konsentrerer notatet sg om
prosjektkommunane i prosjektet ”Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken”, men trekkjer også inn data som omfattar heile landet der dette er naturleg.