NordPool Clearing ASA gis konsesjon til å drive oppgjørsvirksomhet i varederivater

Finansdepartementet har med hjemmel i verdipapirhandelloven § 6-1 gitt NordPool Clearing ASA tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i tilknytning til varederviater generelt, herunder derviater med fisk og/eller sjømat som underliggende vare. Tidligere var selskapets konsesjon begrenset til nærmere angitte varederivater. Det ble satt vilkår for tillatelsen.

Nord Pool Clearing ASA

Postboks 373

1326 Lysaker

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

07/119 FM ToM

02.03.2007


Nord Pool Clearing ASA – søknad om utvidet konsesjon for clearing av kontantavregnede fiskederivater

 

Det vises til søknad i brev 19. oktober 2006, og Kredittilsynets tilrådning 5. januar 2007.

Med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (vphl.) § 6-1 første ledd gis Nord Pool Clearing ASA tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet av varederivater som nevnt i vphl. § 6-1 første ledd, jf. vphl. § 1-2 annet ledd nr. 8. I tillegg til tidligere stilte vilkår settes følgende vilkår for tillatelsen:

 

  1. Vesentlige endringer i foretakets virksomhet, herunder at andre finansinstrumenter vurderes tatt inn for clearing (ut over oppgjørsvirksomhet for varederivater med elektrisk kraft og CO2-kvotekontrakter som underliggende, oppgjør av grønne sertifikatderivater og oppgjørsvirksomhet av fiske- og/eller sjømatderivater) skal meldes til Kredittilsynet før de iverksettes.
  2. Nord Pool Clearing ASA skal ha en ansvarlig kapital på minst 500 millioner kroner. Det legges til grunn at Nord Pool Clearing ASA anvender oppgjørsmetoden ”General Clearing Member Method” for fiskederivater som beskrevet i søknaden.

 

Med hilsen

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

Tore Mydske

avdelingsdirektør

Gjenpart:          Kredittilsynet