Norge utvider ikke bidraget til ISAF

Norge utvider ikke de militære bidrag til ISAF med spesialstyrker på det nåværende tidspunkt.

Norge utvider ikke bidraget til ISAF

(18.10.06) Norge utvider ikke de militære bidrag til ISAF med spesialstyrker på det nåværende tidspunkt. Norge vil nå trappe opp den prosjektrelaterte bistanden til Afghanistan og satser på at en del av midlene innrettes mot å oppnå raske og synlige resultater for Afghanerne. Norge skal arbeide for styrking og koordinering av den internasjonale sivile innsatsen i Afghanistan.

- Jeg snakket med President Karzai i forrige uke, og han gav uttrykk for at det er svært viktig at vi også bidrar til den sivile oppbyggingen av Afghanistan. Regjeringen ønsker å se våre militære og sivile bidrag i en sammenheng, og vi har i denne omgang valgt å styrke våre sivile bidrag, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Norge konsentrerer sin militære innsats i Afghanistan i nord, men kan i prinsippet delta med styrker i hele ISAFs ansvarsområde. Det foreligger heller ingen begrensninger i den type bidrag Norge kan stille, herunder spesialstyrker. Norske bidrag vil bli basert på en helhetsvurdering av behov og kapasiteter, og de forpliktelser vi har påtatt oss i forhold til andre pågående internasjonale operasjoner og en mulig framtidig FN-operasjon i Sudan/Darfur.

- Jeg vil understreke at det oppdraget som norske styrker er satt til å løse i nord er svært krevende og kan komme til å bli enda mer krevende i tiden fremover. Det er svært viktig at NATO lykkes med å få kontroll med situasjonen i sør, men det er samtidig helt avgjørende at vi opprettholder kontroll og stabilitet også i nord. Vi må forhindre at Taliban får et fornyet fotfeste i vårt ansvarsområde, understreker forsvarsministeren.

Spørsmålet om å endre det norske styrkebidraget vil bli løpende vurdert av Forsvarsministeren og Utenriksministeren, som vil komme tilbake til regjeringen når de anser det påkrevet.