Norgespensjon AS - tillatelse til etablering av innskuddspensjonsforetak

Norgespensjon AS gis tillatelse til å drive virksomhet som innskuddspensjonsforetak. Tillatelsen gis med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 § 8-2 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 8-2.

Advokatfirmaet Hjort

Advokat Rolf Chr. Trolle Andersen

Postboks 471 Sentrum

0105 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

07/2538 FM TMe

28.06.2007

 

Norgespensjon AS – tillatelse til etablering av innskuddspensjonsforetak

Det vises til brev 1. juni 2006 med søknad om tillatelse til etablering av innskuddspensjonsforetaket Nordic Insurance Administration AS, samt til utfyllende informasjon gitt i brev 25. august 2006 og 8. september 2006. Videre vises det til brev 23. januar 2007 med søknad om konsesjon for å etablere innskuddspensjonsforetaket Norgespensjon AS, hvor det opplyses at søker trer inn i nevnte søknad fra Nordic Insurance Administration AS. Det vises også til Kredittilsynets tilrådning i saken ved brev 15. mai 2007.

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 § 8-2 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 8-2 gis det tillatelse til at Norgespensjon AS driver virksomhet som innskuddspensjonsforetak.

Tillatelsen gis på vilkår av at Norgespensjon AS etablerer rutiner for intern kontroll av daglig leders disposisjoner, samt for behandling av klientmidler. Tillatelsen gis videre på vilkår av at Norgespensjon AS sørger for at avtaler om utkontraktering av kapitalforvaltning inneholder en generell adgang til oppsigelse med inntil tre måneders varsel, samt en adgang til å si opp avtalene med umiddelbar virkning dersom det skulle vise seg at kapitalforvaltningen i praksis ikke drives forsvarlig gjennom avtalen, eller dersom Kredittilsynets tilsyn med den samlede virksomhet vanskeliggjøres. Regnskapet for Norgespensjon AS skal fremstilles på en slik måte at det klart fremgår om selskapet oppfyller de krav til kapitaldekning og solvens som til enhver tid gjelder for selskapets virksomhet. Kredittilsynet kan fastsette nærmere regler om hvordan regnskapet skal føres.

Internkontroll av forsikringsformidlingsvirksomhet må skje i samsvar med forskrift 20. juni 1997 nr. 1057 om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjonsansvar og bekreftelse av den interne kontroll.


Med hilsen

  

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet. Ref. 06/5323.