Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for skattleggingsperioden 2017

Normrenten for skattleggingsperioden 2017 er beregnet til 1,3 prosent.

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Til orientering har departementet beregnet normrenten for skattleggingsperioden 2017 til 1,3 prosent.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                          Hallvard Rue
                                                                          lovrådgiver

Kopi:  Norges Rederiforbund
           Sentralskattekontoret for storbedrifter