Norske bidrag i Afghanistan - status 1. juli 2002

Norske bidrag i Afghanistan – status 1. juli 2002

Norge er engasjert i to operasjoner i og omkring Afghanistan. Den ene er den internasjonale fredsstyrken (ISAF), hvis hovedansvar har vært å stabilisere situasjonen i og omkring Afghanistans hovedstad, Kabul. Den andre er den amerikansk-ledede operasjonen "Enduring Freedom" som har som hovedsiktemål å nedkjempe Al-Qaidas terrornettverk.

Den første fasen med norske styrkebidrag til disse operasjonene avsluttes i disse dager. Når det nå gjøres enkelte endringer i den norske styrkeoppsetningen i Afghanistan er det i samarbeid med våre koalisjonspartnere og etter en samlet vurdering av ressurser og behov. Spesialstyrkene, mineryddere og et transportkontrollag avslutter sine engasjementer, mens eksplosivryddere og transportfly-enheten fortsetter sine oppdrag sammen med enkelte stabsfunksjoner. Det planlegges med utplassering av norske F-16 kampfly i regionen ca. 1. oktober.

Her følger en mer detaljert status for de norske styrkebidragene:

Operasjon "Enduring Freedom"

Spesialstyrker
Kontingenter fra Marinejeger-kommandoen og Hærens jegerkommando har sammen med spesialstyrker fra flere andre nasjoner deltatt i operasjoner ledet av amerikanerne. Disse soldatene har spesialkompetanse på en rekke områder, blant annet operasjoner under vanskelige vinterforhold. Når dette bidraget nå avsluttes har norske spesialstyrker operert i Afghanistan i ca. et halvt år.

Mineryddere
15 mineryddere med to Hydrema mineryddingsmaskiner har siden begynnelsen av januar arbeidet med å fjerne miner i Afghanistan - først på flyplassen i Kandahar, senere på flyplassen Bagram, som ligger like nord for Kabul. Det er i stor grad de norske mineryddernes fortjeneste at disse to viktige flyplassene er blitt operasjonelle knutepunkter. Minerydderne kom tilbake til Norge for vel en uke siden.

Totalt har minerydderne maskinelt ryddet et område på over 500 000 m 2> og sveipet (manuell rydding) et område på 3,2 millioner m 2>. Totalt har man i denne prosessen ryddet 1250 miner og 6100 andre ueksploderte gjenstander.

Transportfly
Et Hercules C-130 transportfly har siden 1. april vært stasjonert på flyplassen Manas. Flyet frakter forsyninger og mannskaper inn i Afghanistan. Vel 60 nordmenn er involvert i denne operasjonen. Nordmennene samarbeider med tilsvarende kontigenter fra Danmark og Nederland. Engasjementet, hvor Norge har ledelsesfunksjon, skal etter planen avsluttes 1. oktober. Til nå har det norske transportflyet gjennomført 38 turer (194 timer) og fraktet 350 tonn last.

Overvåking
Som støtte til operasjon "Enduring Freedom" har norske besetninger deltatt i overvåkingen av amerikansk luftrom med AWACS-fly. Denne operasjonen, "Eagle Assist", ble avsluttet 15. mai, og mannskapene er vel tilbake på sin base i Geilenkirchen i Tyskland. I overvåkingen av det østlige Middelhavet har Norge deltatt med en fregatt og en ubåt. Ubåten KNM Uthaug kom tilbake til Haakonsvern etter avsluttet oppdrag 27. juni, og fregatten KNM Narvik er ventet til Haakonsvern ca 20. juli.

F-16 kampfly
Det planlegges med at Norge fra ca. 1. oktober og et halvt år fremover skal utplassere F-16 kampfly på basen i Manas , som ligger ved Kirgisistans hovedstad, Bishkek. Norge vil samarbeide med Danmark og Nederland, som bidrar med tilsvarende fly. Hovedoppgaven vil være nærstøtte for personell som deltar i operasjon Enduring Freedom, og ved eventuelt behov å gi støtte til den internasjonale sikkerhetsstyrken (ISAF).

International Security Assistance Force (ISAF)

Eksplosivryddere
16 eksplosivryddere har siden februar uskadeliggjort og fjernet farlige eksplosiver i og omkring Kabul. Disse soldatenes spesialkompetanse er etterspurt, og Norge har sagt ja til å forlenge dette bidraget ut året. Den norske kontingenten skal i denne perioden ha lederansvaret for eksplosivrydding i ISAF. Eksplosivrydderne har gjennom hele perioden hatt høy aktivitet med 2-3 mobile oppdrag hver dag. 15 ryddelag, hvorav tre er norske, har ryddet rundt 300.000 eksplosiver (medio juni) av forskjellig art. De norske styrkene har gjennomført 315 oppdrag, samt en rekke oppdrag i forbindelse med bistand etter jordskjelv.

Transportkontroll
Et lag på 10 soldater har siden februar vært stasjonert på Kabul flyplass. Denne gruppen håndterer personelltransport, lasting, lossing og andre bakkefunksjoner på flyplassen. Dette engasjementet avsluttes i disse dager.

Liaison- og stabsoffiserer
Norge har og har hatt liaison- og stabsoffiserer til stede i hovedkvarterene i USA, London (terminert 20. juni da Storbritannia overlot kommandoen av ISAF til Tyrkia), Ankara og i hovedkvarter i operasjonsområdet. Offiserene er nødvendige kontaktledd mellom de nasjonale enhetene, hovedkvarterene, og nasjonale myndigheter, og sørger for at nasjonale interesser blir ivaretatt for de norske styrkene som deltar.