Notifisering av virkemidler til EBA og ESRB mv.

Det vises til tidligere kontakt om arbeidsdeling knyttet til notifisering av virkemidler/makrotilsynsvirkemidler etter EUs regler for kapitalkrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (CRD IV/CRR).

Det arbeides med å innlemme EUs direktiv og forordning om CRD IV/CRR inn i EØS-avtalen, samt (gjenværende) nasjonal gjennomføring. Regelverket inneholder en del notifiseringsforpliktelser til hhv. EUs tilsynsmyndighet EBA (European Banking Authority), European Systemic Risk Board (ESRB) og berørte medlemslands tilsynsmyndigheter. Videre vil det for EØS-landene følge enkelte notifiseringsforpliktelser til EFTAs overvåkingsorgang ESA etter topilarsystemet i EØS.

Det er fastsatt i finansforetaksloven § 1-7 og § 14-3 at Finansdepartementet er makrotilsynsmyndighet, «designated authority», i Norge.

Departementet legger til grunn at Norges Bank står for all notifisering til ESRB, og at Finanstilsynet forestår øvrig notifisering etter regelverket. Norges Bank kan notifisere motsyklisk kapitalbuffer på selvstendig grunnlag, mens øvrige tiltak kan notifiseres etter samråd med Finanstilsynet. Finanstilsynet notifiserer alle makrotilsynsmidler til EBA og EFTAs overvåkingsorgan på selvstendig grunnlag. Vi ber også Finanstilsynet håndtere alle notifiseringer fra andre land og anmodning om resiprositet.

ESRB offentliggjør også anbefalinger om makrotilsyn i EU. Anbefalingene er basert på «comply or explain». Det er hensiktsmessig at Norges Bank følger opp anbefalinger knyttet til motsyklisk kapitalbuffer, og at Finanstilsynet følger opp alle andre anbefalinger. Finanstilsynet og Norges Bank bør utveksle vurderinger på sine respektive områder.

Ved saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, skal Finanstilsynet som vanlig forelegge saken for Finansdepartementet.

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef 

Øystein Løining
avdelingsdirektør