NOU 1994: 5

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1994

Til innholdsfortegnelse

3 Kursutviklingen for norske kroner

Verdien av den norske kronen var fra desember 1978 knyttet til en kurv av våre viktigste handelspartneres valutaer. Kurven ble opprinnelig beregnet som et veid aritmetisk gjennomsnitt av indekser for de aktuelle valutaene. Enkeltindeksene ble på sin side beregnet som forholdet mellom den løpende kursen på den enkelte valuta og gjennomsnittskursen i august 1978; den såkalte basiskursen. I juni 1984 gikk en over til å beregne kurven som et veid geometrisk gjennomsnitt av de enkelte valutakursindeksene.

Vektene i kurven gjenspeilte opprinnelig tilnærmet de enkelte lands direkte betydning for norsk utenrikshandel, målt som deres andel av summen av norsk eksport og import. Tilnærmelsen bestod i at dollaren hadde en større vekt i kurven enn det den direkte handelen med USA skulle tilsi, mens de resterende valutaer tilsammen hadde en tilsvarende mindre vekt. I august 1982 gikk en over til nye vekter i kursindeksen basert på IMFs såkalte konkurransevekter. Disse vektene tar i tillegg til bilaterale handelsforhold også hensyn til konkurransen norske eksportører møter fra andre eksportører på eksportmarkedene.

Når en ser bort fra variasjoner innenfor de tillatte svingningsmarginer har verdien av den norske kronen blitt justert fem ganger fra 1982 til 1992:

I august 1982 ble antallet valutaslag i kurven utvidet fra 12 til 14 i forbindelse med at en gikk over til vekter basert på IMFs konkurransevekter.

I september 1982 ble basiskursene for de fjorten kurvvalutaene justert opp med 3 prosent.

I juni 1984 ble beregningsmetoden for kursindeksen endret ved at en gikk over fra aritmetisk til geometrisk gjennomsnittsberegning.

I september 1984 ble det besluttet at Norges Bank inntil videre skulle styre mot en noe svakere krone. I august 1985 ble dette formalisert ved at det ved forskrift fra Finansdepartementet ble fastslått at kursindeksens verdi inntil videre skulle holdes i den øvre fjerdedel av det tillatte svingningsintervallet.

11.mai 1986 ble kronen nedskrevet ved at sentralverdien for kursindeksen ble økt fra 100 til 112.

Slik kurven var konstruert hadde den en gjennomsnittsverdi lik 100 i august 1978. Dette var kursindeksens opprinnelige sentralverdi. I august 1985 ble svingningsmarginen offisielt fastlagt til ±2,25 prosent av kursindeksens sentralverdi.

Sett under ett bidro de fire første justeringene til at kronens verdi ble redusert med om lag 10 prosent. I 1986 fram til devalueringen lå kursindeksen i gjennomsnitt nær midtpunktet i den øvre fjerdedelen av svingningsområdet (101,69). Kursindeksens nye sentralverdi lå 10,1 prosent over dette nivået.

Den 19. oktober 1990 bestemte Regjeringen Syse at kronens internasjonale verdi med virkning fra 22. oktober skulle knyttes til regne- og valutaenheten European Currency Unit (ECU). Dette innebar et endret vektgrunnlag for norske kroner. Sentralkursen for norske kroner ble satt til 7,9940 kroner for en ECU, som var markedsverdien torsdag 18. oktober kl. 1415. Omleggingen medførte således ingen opp- eller nedskriving av kronekursen. Kronens tillatte svingningsmargin rundt sentralkursen var som før ±2,25 prosent.

ECU brukes som regne- og valutaenhet for transaksjoner mellom EF-landene, og ECU består av et visst antall enheter av de enkelte EF-landenes valutaer. Sammensetningen av ECU vurderes hvert femte år, eller hvis en valutas effektive vekt har endret seg med mer enn 25 prosent. Tabell 1 viser hvordan ECU har vært sammensatt siden september 1989 da bl.a. spanske pesetas og portugisiske escudos ble innarbeidet i vektgrunnlaget.

Tabell  Sammensetningen av ECU

ValutaslagAntall enheterVekt1
Tysk mark (DEM) 0,6242 30,3
Britisk pund (GBP) 0,08784 12,6
Dansk krone (DKK) 0,1976 2,6
Fransk franc (FRF) 1,332 19,3
Nederlandsk gylden (NLG) 0,2198 9,5
Italiensk lira (ITL)151,8 9,8
Belgisk franc (BEF) 3,301 7,8
Luxembourgsk franc (LUF) 0,13 0,3
Spansk peseta (ESP) 6,885 5,3
Irsk pund (IEP) 0,008552 1,1
Gresk drachme (GRD) 1,44 0,7
Portugisisk escudo (PTE) 1,393 0,8
Sum100,0

Tabell 2 gir en sammenlikning av kurvvektene i den tidligere valutakursindeksen og beregnede vekter for de valutaene som er med i ECU. Før omlegging av kurssystemet var ECU-landenes vekt i kursindeksen i underkant av 60 prosent. Tar en hensyn til at svenske kroner og finske mark dengang fulgte en kurv der mange av ECU-landenes valutaer inngikk og at østerrikske schilling og sveitsiske franc er nært knyttet til tyske mark, hadde ECU-landene en vekt på vel 74 prosent.

Tabell  Vekter i den tidligere kursindeksen, ECU og konkurranseevnevekter 1992

  Vekter i kursindeksen1)    
  DirekteDirekte + indirekteECU2)Konkur­ranse­vekter 1992
Østerriksk schilling (ATS) 1,5.... 1,7
Belgisk franc (BEF) 2,4 3,2 7,8 3,0
Kanadisk dollar (CAD) 3,6.... 1,3
Dansk krone (DKK) 6,8 8,3 2,6 5,6
Finsk mark (FIM) 3,0.... 4,1
Fransk franc (FRF) 9,2 10,5 19,3 7,5
Tysk mark (DEM) 17,7 24,9 30,3 14,8
Italiensk lira (ITL) 3,3 4,2 9,8 5,3
Japansk yen (JPY) 6,0 6,9.. 9,6
Nederlandsk gylden (NLG) 4,6 5,6 9,5 5,8
Svensk krone (SEK) 15,0.... 14,2
Sveitsisk franc (CHF) 1,2.... 1,8
Britisk pund (GBP) 14,7 17,2 12,6 11,8
Amerikansk dollar (USD) 11,0 18,8.. 10,7
Spansk peseta (ESP).. 0,3 5,3 2,2
Portugisisk escudo (PTE).... 0,8 0,0
Irsk pund (IEP).... 1,1 0,6
Gresk drachme (GRD).... 0,7 0,0
Sum100,0100,0100,0100,0

Vektene i kursindeksen var konstruert slik at utviklingen i denne indeksen kunne nyttes som uttrykk for den effektive valutakursen. Det var også kursindeksen som inngikk i beregningene av industriens kostnadsmessige konkurranseevne. Som nevnt innebar tilknytningen av kronen til ECU et endret vektgrunnlag for norske kroner. Som tabell 2 viser var det betydelig forskjell mellom ECU-vektene og de tidligere kurvvektene. Kurvvektene var beregnet med utgangspunkt i relativt gamle data (1975). En valgte derfor å ta i bruk nye vekter ved beregning av effektiv valutakurs.

De nye vektene gir en mye bredere dekning av norsk industris konkurranseforhold sammenliknet med vektene i den tidligere kursindeksen, ved at de nye vektene også tar hensyn til konkurranse fra hjemlandets produsenter på eksportmarkedene for norsk industri og konkurransen som den hjemmekonkurrerende industrien møter på det norske markedet. Det kreves betydelige datamengder og et stort beregningsopplegg for å beregne slike vekter. IMF har utført slike beregninger på bakgrunn av data fra 1980. I tillegg til de tidligere såkalte kurvlandene inngår også Spania og Irland i disse vektene. For å fange opp endringer i handelsmønsteret etter 1980 har en valgt løpende å korrigere IMFs vekter for endringer i de bilaterale handelsstrømmene. Det innebærer at en nytter løpende oppdatering av vektene.

I en geometrisk indeks med løpende oppdaterte vekter vil valg av basiskurser påvirke utviklingen i indeksen fra periode til periode. Som basiskurser har en nyttet de bilaterale valutakursene som ble registrert da kronen ble knyttet til ECU, slik at kursindeksens verdi på det tidspunktet var lik 100.

På samme måte som de tidligere kurvvektene er også de nye vektene beregnet med utgangspunkt i handelen med industrivarer, og den effektive valutakursen som beregnes med de nye vektene vil etter Beregningsutvalgets vurdering derfor primært uttrykke industriens effektive valutakurs. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at andre institusjoner benevner effektiv valutakurs beregnet på denne måten annerledes. For eksempel benytter Norges Bank uttrykket effektiv valutakurs målt ved konkurransekursindeksen.

Figur  Industriens effektive kronekurs

Figur Industriens effektive kronekurs

Kilde: 

Figur III.1 gir en oversikt over utviklingen i kronens internasjonale verdi målt ved industriens effektive valutakurs. For årene før 1980 har en benyttet den tidligere kursindeksen, mens en fom. 1980 har veid sammen (geometrisk) bilaterale valutakurser med de vektene som er omtalt ovenfor. Figuren er basert på årstall for de bilaterale valutakursene. Fallende kurve i figuren innebærer en styrking av kronekursen målt ved industriens effektive valutakurs, og bidrar dermed isolert sett til svekkelse av industriens kostnadsmessige konkurranseevne.

Figuren viser at kronens internasjonale verdi styrket seg med 19,5 prosent fra 1970 til 1977, og fra 1977 til 1993 svekket den seg med vel 27 prosent.

Før tilknytningen til ECU var det betydelige svingninger i kursen mellom norske kroner og ECU, mens kursindeksen viste en mer stabil utvikling omkring sentralverdien. Dette avspeilte i stor grad endringer i kursen mellom amerikanske dollar og japanske yen mot ECU. Etter ECU-tilknytningen var forholdet mellom norske kroner og ECU svært stabilt rundt sentralverdien, mens kronens verdi målt ved industriens effektive valutakurs viste betydelige svingninger.

Fra oktober 1990 til juni 1991 svekket industriens effektive valutakurs seg med 3,5 prosent for så å styrke seg med 2,5 prosent fra juni til desember 1991. Denne utviklingen må ses i sammenheng med kursutviklingen for amerikanske dollar og japanske yen, samt devalueringen av finske mark med 12,3 prosent 15. november 1991.

Høsten 1992 var preget av betydelig uro på valutamarkedene i Norden og i EF. Valutakrisene i Norden og i EF var i utgangspunktet delvis uavhengige, men virket også til å forsterke hverandre.

De mange kursjusteringene i Europa bidro i seg selv til svakere tillit til ordningen med faste kurser i Europa. Hver ny kursnedskriving økte dessuten presset for konkurrerende nedskriving i de øvrige landene, for å unngå at konkurranseevnen ble for sterkt svekket.

Disse forholdene førte til en rekke ekstraordinære begivenheter på valutamarkedet:

  • 8. september oppga Finland den faste valutakursen overfor ECU.

  • 14. september ble italienske lire skrevet ned med 7 prosent overfor de andre EMS-valutaene.

  • 17. september lot Italia sin valuta flyte, mens Storbritannia trakk seg helt ut av valutakurssamarbeidet i EMS (Det europeiske monetære systemet). Samtidig ble spanske pesetas nedskrevet med 5 prosent.

  • 19. november lot Sverige kronen flyte.

  • 22. november ble verdien av spanske pesetas og portugisiske escudos skrevet ned med 6 prosent overfor de andre EMS-valutaene.

  • 23. november ble den islandske kronen devaluert med 6 prosent.

  • 1. februar 1993 ble irske punt skrevet ned med 10 prosent overfor de andre EMS- valutaene.

  • 13. mai ble verdien av spanske pesetas og portugisiske escudos skrevet ned med hhv. 8 prosent og 6 prosent overfor de andre EMS-valutaene.

Etter den svenske beslutningen om å la kursen flyte 19. november 1992 opplevde Norge en betydelig valutautgang. Fra begynnelsen av desember slo spekulasjoner mot flere av EF-valutaene over på norske kroner og stanset den påbegynte rentenedgangen. 10. desember ble svingningsmarginene for den norske kronen satt ut av kraft inntil videre. I løpet av dagen falt verdien av norske kroner med om lag 5 prosent mot ECU. Deretter styrket kronen seg noe. I hele 1993 har den gjennomsnittlige verdien av norske kroner vært relativt stabil. Målt mot ECU har kronen ligget 3 -4,5 prosent under den tidligere sentralverdien. I gjennomsnitt for 1993 var kronen 3,5 prosent lavere mot ECU i forhold til nivået 9. desember 1992 og 3,4 prosent lavere enn gjennomsnittet for 1992.

Gjennom første halvår 1993 syntes det som om spenningene innenfor det europeiske valutasystemet var redusert til tross for uroen i de iberiske valutamarkedene. Uroen blusset imidlertid opp igjen i juli med press først mot danske kroner og noe senere franske og belgiske franc. Uroen som toppet seg i begynnelsen av august, ledet fram til at svingningsmarginene rundt sentralverdiene for EMS-valutaene ble midlertidig utvidet til ±15 prosent. På bilateral basis ble Tyskland og Nederland enige om å holde fast på den tidligere svingningsmarginen på ±2¼ prosent for sine valutaer. Siden utvidelsen av svingningsmarginene i begynnelsen av august, synes spenningene innen det europeiske valutasystemet igjen å ha avtatt. Flere av valutaene lå tidlig i fjor høst under det tidligere nedre ytterpunktet rundt sentralverdien, men i løpet av høsten har valutaene konvergert og mot slutten av året lå de fleste valutaene innenfor den tidligere nedre grensen.

Målt ved industriens effektive kronekurs styrket den norske kronen seg med 1,3 prosent fra 1991 til 1992, mens den svekket seg med 3,2 prosent fra 1992 til 1993. Denne utviklingen har bl.a. sammenheng med de valutakursendringene som er omtalt foran. I gjennomsnitt for 1993 svekket kronen seg noe mindre målt ved kronens effektive valutakurs enn overfor ECU. Det må for en stor grad ses i sammenheng med at norske kroner styrket seg mot svenske kroner. I løpet av de siste månedene av 1993 var imidlertid dette forholdet snudd, og kronen svekket seg klart mer målt ved industriens effektive valutakurs enn overfor ECU. Det er spesielt sterkere dollar som har bidratt til svekkelsen av den effektive kronekursen, men også sterkere japanske yen og britiske pund trekker i samme retning. Industriens effektive valutakurs var i desember 1993 1,6 prosent svakere enn gjennomsnittet for hele 1993. Dersom en for 1994 antar at alle de bilaterale kurser som inngår i beregningen forblir uendret gjennom året fra det gjennomsnittlige nivået i desember 1993, vil industriens effektive kronekurs dermed svekkes med vel 1½ prosent fra 1993 til 1994.

Til forsiden