NOU 1994: 5

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1994

Til innholdsfortegnelse

4 Selvangivelsesmateriale for lønnstakere for inntektsåret 1991

Datamaterialet som er gjengitt i tabellene 1 og 2 bygger på Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for 1991. Denne statistikken er basert på et representativt utvalg av selvangivelser. Fordi den bygger på et utvalg vil det være usikkerhet knyttet til dataene. Tabellene gjelder for lønnstakere, det vil i hovedsak si yrkesaktive med høyere lønnsinntekter enn næringsinntekter. I beregningene er ektepar regnet som én enhet, bl.a. fordi en etter skattereglene for 1991 skulle føre kapitalinntekter på selvangivelsen til den av ektefellene som hadde høyest nettoinntekt. En ser av tabell 2 at andelen gifte i hvert inntektsintervall stiger med lønnsinntektens størrelse.

Tabellen IV.1a og 1b viser utvalgte poster på selvangivelsen for lønnstakere fordelt etter størrelsen på lønnsinntekten. Den første delen av tabellen gir gjennomsnittstall i kroner, mens den andre delen av tabellen gir tall i prosent av bruttoinntekten. Med bruttoinntekt menes summen av alle inntekter på selvangivelsen. En ser av tabell IV.1a og 1b at lønnen naturlig nok er den dominerende inntektsposten for lønnstakere, men mange har i tillegg andre inntekter, bl.a. inntekt av egen bolig, renteinntekter og næringsinntekt. Fradrag utenom minstefradrag utgjør i gjennomsnitt om lag 23 prosent av lønnsinntekten for lønnstakere. Fradragene målt som andel av lønnsinntekten stiger noe med lønnsinntekten, fra vel 20 prosent for lønnstakere med lønn under 100 000 kroner til vel 28 prosent for lønnstakere med lønnsinntekt over 600 000 kroner i 1991. Inntektsstatistikken gir også et bilde av at høyinntektsgruppene blant lønnstakerne har de mest kompliserte selvangivelsene, i den forstand at andre inntekter og fradrag enn lønn betyr relativt mer for disse.

Tabell IV.2 viser andelen lønnstakere fordelt etter størrelsen på hhv. lønnsinntekten og netto renteutgifter (renter av gjeld og underskudd i borettslag 1 ) fratrukket renter av bankinnskudd 2 i 1991. Tabell IV.2 illustrerer at mange lønnstakere hadde relativt høye netto renteutgifter i 1991. Mens andelen lønnstakere med netto renteinntekter på over 20 000 kroner var om lag uendret i de ulike lønnsinntektsintervallene, steg andelen lønnstakere med netto renteutgifter over 80 000 kroner fra under 6 prosent for lønnstakere med lønnsinntekter under 200 000 kroner til nesten 40 prosent for lønnstakere med lønnsinntekter over 400 000 kroner i 1991. Tabellen viser at 2/3 av lønnstakere med lønnsinntekter over 250 000 kroner hadde netto renteutgifter over 20 000 kroner. For lønnstakergruppen under ett hadde over halvparten netto renteutgifter på mer enn 20 000 kroner i 1991.

Med sikte på å beskrive utviklingen fram til 1993 for lønnstakerhusholdningene har Det tekniske beregningsutvalg foretatt beregninger ved hjelp av en av Statistisk sentralbyrås skattemodeller (LOTTE). LOTTE bygger på det detaljerte selvangivelsesmaterialet fra inntektsstatistikken for 1991 som er beskrevet ovenfor. I beregningene er alle inntekter og fradrag (i hovedsak) framskrevet i takt med en lønnsvekst på 3,6 prosent fra 1991 til 1992. Beregningsteknisk er imidlertid renteinntekter og renteutgifter (inkl. underskudd i borettslag) framskrevet med hhv. 0,2 prosent og -5,2 prosent. Dette er i tråd med Norges Banks beregninger av utviklingen i husholdningenes renteinntekter (ekskl. fremmede renter – ikke-realisert avkastning på livsforsikring m.v.) og renteutgifter fra 1991 til 1992, jf. figur 2.2a og 2.2b i avsnitt 2.1. Utviklingen i fremmede renter er utelatt blant annet som følge av at selvangivelsesmaterialet som beregningene bygger på ikke inneholder opplysninger om fremmede renter.

I beregningene er det både tatt hensyn til endringer som skyldes endret rentenivå og endret beholdning. Fra 1992 til 1993 er alle inntekter og fradrag (i hovedsak) framført med 2,7 prosent. For renteinntekter og renteutgifter er det beregningsmessig lagt til grunn Norges Banks anslag for endringer i husholdningenes renteinntekter og renteutgifter (ekskl. fremmede renter), hhv. -17,1 prosent og -14,2 prosent fra 1992 til 1993. Virkningene for den enkelte lønnstaker vil ikke bare variere etter husholdningens fordringsposisjon, men vil også avhenge av rentebetingelsene den enkelte husholdning oppnår. Rentebetingelsene varierer bl.a. etter låneformål, kreditor og kundeforhold.

Tabell 3 viser beregnet antall lønnstakere, gjennomsnittlig lønnsinntekt i og netto renteutgifter etter størrelsen på lønnsinntekten.

Tabell  Selvangivelsesregnskap for lønnstakere (enslige og ektepar 17 år og eldre). Gjennomsnitt 1991. Kroner

    Lønnsinntekt
      0-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000-400 000-500 000-600 000-
    I alt99 999149 999199 999249 999299 999399 999499 999599 999og over
Bruttoinntekt før fribeløp274 578106 026156 541195 806250 045310 257369 659471 490597 290840 900
Lønnsinntekt246 60777 008127 674174 589224 156274 208345 058445 181537 915787 733
Tjenestepensjon og ytelser fra folketrygd9 20419 37414 2459 4359 4938 4904 0072 1141 09569
Næringsinntekt i alt4 1772 4444 3983 5304 8183 9814 0024 1466 33913 779
Renter av bankinnskudd7 2013 9385 4474 9776 41010 7588 45610 22113 10119 829
Avkastning livsforsikring5281682882233925447911 1161 6622 217
Aksjeutbytte778290427511682 1081 0031 8653 6911 639
Skattefri del av renteinntekter mv.2 4331 2241 5301 6572 2212 9663 5394 0114 3134 670
Nettoinntekt av bolig og hytter2 2436308571 2191 8872 9603 3594 4786 2457 010
Andre inntekter3 8402 1753 2051 7822 7207 2072 9832 37027 2438 623
Fradrag ekskl. minstefradrag57 31315 69525 20336 96852 92475 56375 17698 376151 023224 021
Minstefradrag13 58010 31811 06511 11212 35115 12817 94318 41017 30317 147
Gjeldsrenter39 5539 61017 61824 81138 05050 18151 95973 187112 911130 753
Underskudd i borettslag2 2571 5091 0682 3292 8494 3552 4011 7861 859673
Underskudd i næring inkl. tidligere års2 9009611 0418721 1114 1213 1692 1398 89647 392
Premie for pensjonsforsikring1 7411536446471 6832 2581 9384 5557 7516 189
Andre fradrag10 8633 4624 8328 3099 23114 64915 70916 70919 60639 015
Korreksjon for negativ nettoinntekt651159528245909579516125011 236
Nettoinntekt ved statsskattelikningen201 90378 948119 271146 313183 457217 179273 517350 818424 652606 298
Skattebegrensning trygdede17352243020815980000
Andre skattefradrag2 3529051 3711 4592 2612 9653 8113 8674 0813 987
Herav: SMS, LSM, AMS1 0643576507731 0131 2191 5571 8971 8702 094
Antall enslige og ektepar1 292 286144 670172 728281 826194 035119 316215 36497 90740 66525 775

Tabell  Selvangivelsesregnskap for lønnstakere (enslige og ektepar 17 år og eldre). Gjennomsnitt 1991. I prosent av lønnsinntekt

    Lønnsinntekt
      0-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000-400 000-500 000-600 000-
    I alt99 999149 999199 999249 999299 999399 999499 999599 999og over
Bruttoinntekt før fribeløp111,3137,7122,6112,2111,5113,1107,1105,9111,0106,7
Lønnsinntekt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Tjenestepensjon og ytelser fra folketrygd3,725,211,25,44,23,11,20,50,20,0
Næringsinntekt i alt1,73,23,42,02,11,51,20,91,21,7
Renter av bankinnskudd2,95,14,32,92,93,92,52,32,42,5
Avkastning livsforsikring0,20,20,20,10,20,20,20,30,30,3
Aksjeutbytte0,30,40,30,00,10,80,30,40,70,2
Skattefri del av renteinntekter mv.1,01,61,20,91,01,11,00,90,80,6
Nettoinntekt av bolig og hytter0,90,80,70,70,81,11,01,01,20,9
Andre inntekter1,62,82,51,01,22,60,90,55,11,1
Fradrag ekskl. minstefradrag23,220,419,721,223,627,621,822,128,128,4
Minstefradrag5,513,48,76,45,55,55,24,13,22,2
Gjeldsrenter16,012,513,814,217,018,315,116,421,016,6
Underskudd i borettslag0,92,00,81,31,31,60,70,40,30,1
Underskudd i næring inkl. tidligere års1,21,20,80,50,51,50,90,51,76,0
Premie for pensjonsforsikring0,70,20,50,40,80,80,61,01,40,8
Andre fradrag4,44,53,84,84,15,34,63,83,65,0
Korreksjon for negativ nettoinntekt0,30,20,40,10,40,20,10,00,01,4
Nettoinntekt ved statsskattelikningen81,9102,593,483,881,879,279,378,878,977,0
Skattebegrensning trygdede0,10,70,30,10,00,00,00,00,00,0
Andre skattefradrag1,01,21,10,81,01,11,10,90,80,5
Herav: SMS, LSM, AMS0,40,50,50,40,50,40,50,40,30,3

Tabell  Andel lønnstakere1) fordelt etter hhv. størrelsen på lønnsinntekten og størrelsen på netto renteutgifter2) . 1991

  Lønnsinntekt i 1991
  0-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000-400 000-  
  99 999149 999199 999249 999299 999399 999og overI alt
Netto renteutgifter i 1991
Under -20 000 kr 3,9 4,5 4,4 4,4 6,1 4,5 3,7 4,4
-20 000 – -10 001 kr 5,5 2,0 2,4 3,4 4,4 4,1 2,7 3,4
-10 000 – -1 kr 25,9 19,7 15,2 10,5 6,6 5,4 3,9 12,4
0 – 9 999 kr 43,3 34,2 25,8 11,7 7,9 8,5 4,9 19,6
10 000 – 19 999 kr 5,6 10,3 9,0 12,6 10,0 7,1 6,6 8,8
20 000 – 49 999 kr 11,2 21,0 26,5 29,0 29,1 29,8 15,9 23,9
50 000 – 79 999 kr 3,3 6,6 11,7 18,0 18,2 22,3 23,2 14,9
80 000 kr og over 1,3 1,6 4,9 10,3 17,9 18,3 39,1 12,6
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
- herav andel ektepar 8,5 15,1 19,2 38,3 69,7 87,6 90,9 45,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell  Beregnet antall lønnstakere1) i 1993, beregnet gjennomsnittlig lønnsinntekt i 1993, netto renteutgifter2) i 1991 og beregnede netto renteutgifter i 1993

Lønnsinntekt i 1993Beregnet antall i 1993Herav antall ektepar i 1993Beregnet, gjennom­snittlig lønns­inntekt i 1993Gjennom­snittlige netto rente­utgifter i 1991Beregnede, gjennom­snittlige nto. renteutg. i 1993
Kroner          
0 – 99 999 128 039 9 562 79 300 5 300 4 300
100 000 – 149 999 141 384 20 383 126 000 12 300 9 900
150 000 – 199 999 261 219 45 297 175 600 19 600 15 900
200 000 – 249 999 203 187 64 301 223 000 29 400 23 800
250 000 – 299 999 129 389 74 247 272 100 39 400 31 900
300 000 – 399 999 220 036 185 597 347 900 43 000 34 800
400 000 – 499 999 113 263 104 484 444 800 60 300 48 900
500 000 – 599 999 53 339 48 205 540 900 80 800 65 500
600 000 og over 35 205 31 308 778 700 119 000 96 500
I alt1 285 061 583 384 262 700 33 800 27 300

Fotnoter

1.

Fra 1991 ble fradraget for underskudd i borettslag gjort om, slik at en etter de nye reglene får fradrag for underskudd i inneværende år, mens en tidligere fikk fradrag for underskuddet fra foregående år. I overgangsåret (1991) ble det derfor gitt fradrag for underskudd i borettslag både for 1990 og 1991. I tabell 2 har en imidlertid kun regnet med underskuddet for inntektsåret 1991.

2.

Selvangivelsesmaterialet inneholder ikke opplysninger om fremmede renter, dvs. ikke- realisert avkastning på livsforsikringer m.v.

Til forsiden