NOU 1994: 5

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1994

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger med dette fram sin rapport foran inntektsoppgjørene 1994.

Rapporten gir oversikter over utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne mv. Omtalen av verdensøkonomien og norsk økonomi er begrenset siden disse forholdene er behandlet i andre publikasjoner i senere tid. I likhet med tidligere gis det anslag for prisutviklingen i inneværende år.

Rapporten bygger delvis på noe ufullstendige oppgaver for 1993. Utvalget ser det derfor som naturlig at det legges fram et oppdatert materiale senere.

Utvalgets medlemmer, med unntak av Norges Fiskarlags medlem, har deltatt i arbeidet med rapporten. I tillegg har følgende bidratt til rapporten: økonomisk rådgiver Eystein Gjelsvik, Landsorganisasjonen i Norge, seniorøkonom Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, forskningssjef Øystein Olsen og førstekonsulent Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå, rådgiver Tormod Belgum og førstekonsulent Mikal Johansen, Administrasjonsdepartementet, rådgiver Ingrid Rasmussen, rådgiver Sigrid Russwurm og førstekonsulent Kyrre Aamdal, Finansdepartementet.

Oslo, 12. januar 1994

Svein Longva

Leif Forsell

Olav Magnussen

Bernhard Nestaas

Stein Reegård

Hans Henrik Scheel

Til forsiden