NOU 1995: 25

Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner— Utredning nr. 2 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Banklovkommisjonen ble oppnevnt for å gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon, vurdere behovet for lovregler om betalingsformidling og for å beskytte forbrukerens interesser i avtaler om banktjenester, og foreslå slike lovregler som den finner behov for på området. Kommisjonens første utredning, NOU 1994:19 Finansavtaler og finansoppdrag, ble avgitt i desember 1994.

Kommisjonen legger med dette frem sin andre utredning. Kommisjonen foreslår i utredningen at det vedtas en lov om sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. Lovutkastet omfatter regulering av sikringsfond for banker, forsikringsselskapers garantiordning, Statens Banksikringsfond, betalings- og soliditetsvansker i finansinstitusjoner samt offentlig administrasjon av banker og forsikringsselskaper m.v. Etter avtale med Finansdepartementet avgis denne utredning til Finansdepartementet.

Oslo, 28. november 1995

Erling Selvig

Bernt Nyhagen

Asbjørn Fidjestøl

Ragnhild Fusdahl

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Kjersti Graver

Jan A. Halvorsen

Marius Nygaard Haug

Berit Klemetsen

Tor Kobberstad

Øystein Løining

Per Melsom

Frank Myhre

Eva Nygaard Ottesen

Inger E. Prebensen

Evlyn Raknerud

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Olav Vannebo

Sven Iver Steen

Else M. Bøthun

Hans Henrik Klouman

Boddvar Kaale

Til forsiden