NOU 1997: 4

Naturgrunnlaget for samisk kultur

Til innholdsfortegnelse

Litteratur og kilder

Adelaer Henrich, i Nordnorske samlinger, Første bind, red. Martha Brock Utne og O. Solberg, Oslo 1938

Amtmanden i Finmarken [Urbye]: Utredning til Landbruksdepartementet angående fisket i Neidenelva 1. juni 1909. Landbruksdepartementets arkiv nr. 2751, 1909

Andenæs, Johs.: Statsforfatningen i Norge, 7. utg. 1990

Andenæs, Johs.: Konstitusjonelle problemer ved gjennomføring av medbestemmelsesrett for de ansatte i statsselskaper. Vedlegg 1 til Ot. prp. nr. 19 (1974-75) Om lov om aksjeselskaper

Andenæs, Mads Henry: Konkurs, Oslo 1993

Andreassen [Skoghøy], Jens Edvin: Menneskerettigheter og urbefolkning. Lov og Rett 1992 s. 67 flg.

Andresen Astri: Sii'daen som forsvant. Østsamene i Pasvik etter den norsk-russiske grensetrekningen i 1826. Sør-Varanger museum, Kirkenes 1989

Aubert, Vilhelm: Den samiske befolkning i Nord-Norge, Artikler fra Statistisk sentralbyrå nr. 107, Oslo 1978

Austenå, Torgeir: Diskusjonen om samiske rettigheter. Inntatt som kapittel 5 i NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling

Backer, Inge Lorange: Naturvern og naturinngrep.Forvaltningsrettslige styringsmidler. Oslo 1986

Backer, Inge Lorange: Innføring i naturressurs- og miljørett, 2. utg. Oslo 1995

Bernt, Jan Fridthjof og Oddvar Overå: Kommuneloven med kommentarer, Oslo 1994

Bergsland, Knut (red.): Samenes og sameområdenes rettslige stilling historisk belyst. Institutt for sammenlignende kulturforskning, serie A, forelesninger XXVIII. Oslo 1977

Bergvesenet: Mutingsliste 1994 for Troms og Finnmark Bergdistrikt

Bjørklund, Ivar og Terje Brantenberg: Samisk reindrift – norske inngrep. Om Altaelva, reindrift og samisk kultur, Oslo 1981

Brantenberg, Terje, se Ivar Bjørklund

Brækhus, Sjur og Axel Hærem: Norsk tingsrett, Oslo 1964

Bull, Edvard: Klassekamp og fellesskap. Norges historie (red. Knut Mykland), bd.13, Oslo 1979

Bull, Kirsti Strøm: Et kritisk lys på reindriftsloven, Lov og Rett nr. 7, 1995 (s. 396 flg.)

Burgess, Philip: Deatnu: Southern habits in a northern river – Fragmentation of a river system in northern Fennoscandia (Deatnu: Mátta dábit davviguovllu joga alde), Arktisk Senter, Universitetet i Lappland, Rovaniemi 1996

Buvollen, Hans Petter: Sjølstyre og rettigheter i Nicaragua, inntatt i NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett, del II

Clarke, Jennifer: Den rettslige stilling for Australias urbefolkning: representative organer og landrettigheter, inntatt i NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett, del II

Delprogrammet for den nordlige grenseregionen. Nord-kalottens Interreg. II-program. [Samarbeidsprosjekt mellom fire finske og seks norske kommuner]

Det norske Arbeiderparti: Samepolitisk manifest 1993-97

Diedut nr. 4, 1993: Samisk rättsutveckling och forskning. Nordiskt Samiskt Institut, Guovdageaidnu

Diedut nr. 5, 1993: Tradisjonell samisk kunskap och forskning. Nordiskt Samiskt Institut, Guovdageaidnu

Dikkanen Siri Lavik: Residence and Work Organization in a Lappishspeaking Community. Asbjørn Nesheim (red.), Samiske Samlinger, bd. VIII, 1965

Ditlefsen,Johan L., E. Schultze og Carl Wilhelm Tyrén: Plan- og bygningsloven og byggeforskriftene i praksis med kommentarer. Oslo,1988

Drivenes, Einar-Arne, Mart Anne Hauan og Helge Wold (red.): Nordnorsk kulturhistorie, 1 Det gjenstridige landet, 2 Det mangfoldige folket, Oslo 1994

Eckhoff, Torstein: Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814 – 1964. Jubileumsskrift, Tidsskrift for rettsvitenskap, til 17. mai 1964

Eckhoff, Torstein: Rettskildelære, 3. utg., Oslo 1993

Eckhoff, Torstein: Forvaltningsrett. 5. utgave v/ Eivind Smith, Oslo 1994

Eks. prot. I. Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745, utgitt av Kjeldeskriftfondet, Bind I ved Kristian Nissen og Ingolf Kvamen, Oslo, 1962

Enbusk, Rolf: Østsamene i Neiden. Utgitt av SLF, Lakselv 1984

Eriksen, Knut Einar, se Einar Niemi

Eythorsson, Einar: Fjordfolket, fisken og forvaltningenen delrapport fra prosjektet bygdeutvikling i kystsamiske områder. FDH-rapport 1993:12

Falch, Ingvald: Bygdelagsrettigheter til laksefisket i vassdragene i Finnmark. Stensil nr. 118, Institutt for privatrett, UiO 1988

Falkanger, Thor: Eierrådighet og samfunnskontroll. 3. utg. Oslo 1986

Falkanger, Thor: Tingsrett, Oslo 1993

Faye-Lund, Per: Reindriften – hvor står reindriften i dag?, Lov og Rett, 1995 nr. 3, s. 245 flg.

Finlands författningssamling 1984 (lov nr. 610 Naturnäringslag og nr. 611 Skoltlag), 1991 (lov nr. 492 Naturnäringsförordning) og 1995 (lov nr. 171 om ändring av naturnäringslagen og nr. 253 Skoltlag).

Finnmark bondelag: Årsmeldinger 1978, 1982, 1987-95.

Finnmark fylkeskommune: Fylkesplan for Finnmark 1984-87, 1988-1991, 1992-95 og 1996-99.

Fjellgren, Ellen Simma: Utdrag ur domböckerna över Torneå lappmark, ms., Sámi instituhtta, Guovdageaidnu, 1981

Fleischer, Carl August: Folkerett. 6. utg. Oslo 1994

Fleischer, Carl August: Noen synspunkter på Grunnlovens § 19 og spørsmålet om medbestemmelsesrett i aksjeselskap der staten er aksjeeier. Lov og Rett 1974

Fløistad, Berit: Da hvalen var fiskerens venn og hvalfangerne deres fiender. Historisk tidsskrift 1995

Forhandl. i Stortinget for 1987-88

Frette, Thor: Hjemmeluft. I Jørn Sandnes og Ola Stemshaug (red.), Norsk stadnamnleksikon, 1976

Friis, Jens Andreas: En Sommer i Finmarken, russisk Lappland og Nordkarelen. Christiania, 1871

Friis, Jens Andreas: Klosteret i Petschenga. Kristiania 1984

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Vilthensyn i skogbruket i Pasvik, Sør-Varanger. Rapport 17, 1986

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Elgbestanden i Sør-Varanger. Rapport nr. 24, 1988

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Vilthensyn i skogbruket i Vest-Finnmark. Rapport 27, 1988

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Vernede og verneverdige områder i Finnmark. Rapport 28, 1989

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Forvaltningsplan for Stabbursdalen nasjonalpark. Rapport 36, 1990

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Forvaltningsplan for Øvre Pasvik nasjonalpark. Rapport 37, 1990

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Elgtrekk og reingjerder. Rapport 1, 1992

Fylkesmannen i Finnmark/Norsk-finsk grensevassdragskommisjon: Flerbruksplan for Neidenvassdraget. Rapport nr. 6 – 1992

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Rik lauvskog i Finnmark. Rapport nr. 2 – 1995

Gaski, Lina: Utnyttelse av utmarksressurser; endringer i samhandlingsmønstre og kulturell betydning. Institutt for samfunnsvitenskap, UiTø 1993

Gjessing, Gutorm: Norge i Sameland. Oslo 1973

Grønvik, Waling T. Gorter: St. Georgs kapell og den russisk-ortodokse kirkens historie i Neidenområdet. Nordisk Østforum, Slavisk institutt, UiO, nr. 2, 1988

Grønvik, Liv (prosjektleder): Prosjektet Østsamisk museumsanlegg i Neiden. Sluttrapport. Neiden/Kirkenes 1995

Hansen, Lars Ivar: Handel i nord. Samiske samfunnsendringer ca.1550 – ca. 1700. UiTø 1990 [dr. avh., stensil]

Hanssen, Einar Richter: Bruken av naturressursene i Finnmark fra 1918 til ca. 1970. Del IV i NOU 1994:21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv

Hauan, Marit Anne, se Einar-Arne Drivenes og Helge Wold

Hauge, Ivar, se Thorbjørn Tufte:

Hefte for kritisk juss: Samerett. Nr. 3 1992

Helskog, Knut: Helleristningene i Alta – kilder om levekår i historie. Heimen 1985

Helskog, Knut: Helleristningene i Alta. Spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie. Alta 1988

Historia Norvegiae. Utdrag i omsetting av Astrid Salvesen

Historisk statistikk 1978. Statistisk sentralbyrå 1978

Hultblad, Filip: Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokk socken. Lund 1968

Hyvärinen, Heikki J: Samenes rettslige stilling i Finland, inntatt i NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett, del II

Hærem, Axel, se Sjur Brækhus

Hætta, Odd Mathis: Nasjonalparker, næringer og naturvern. Foredrag Sametingets seminar om nasjonalparker mv. i Karasjok 20. september 1995

Hætta, Odd Mathis: Samene – en arktisk urbefolkning, Karasjok 1992

Innst. O. VI. (1964-65) Om ny jordsalgslov

Innst. O. nr. 79 (1986-87) Om lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Innst. S. nr. 169 (1957) Innstilling fra spesialkomitéen om Innstillingen fra Statsselskapskommisjonen av 1953.

Innst. S. nr. 277 (1976-77) Til Ot.prp. nr. 19 (1974-75) Om lov om aksjeselskap.

Innst. S. nr. 147 (1987-88) Innstilling fra Utenriks- og konstitusjonskomitéen angående ... Grunnloven ... ny § 110 a (Samiske rettigheter)

Innst. S. nr. 167 (1991-92) Omstillingsprogram for Indre Finnnmark

Innst. S. nr. 116 (1993-94) Innstilling fra Kommunalkomitéen om St. meld. nr. 52 (1992-93) Norsk samepolitikk

Innstilling fra Reindriftslovkomiteen 22. november 1966

International Labour Conference, 75th Session 1988, Report VI (1) and (2), Genéve 1988

International Labour Conference, 76th Session 1989, Report IV (1), (2A) and (2B), and Provisional Record, Genéve 1989

International Labour Office, Committee of experts on the application of conventions and recommendations, observasjonsuttalelse for 1995 vedrørende Norges anvendelse av konvensjoner og rekommandasjoner

Ivanowitz, Micit og Kai Øystein Olsen: Sii’daen som ble glemt. Neidenskoltenes kulturelle og historiske skjebne i Sør-Varanger etter grensesettingen i 1826 og frem til i dag Prosjektoppgave, Finnmark distriktshøgskole 1994

Jebens, Otto: Om bruk og rettsoppfatning i Finnmark under en historisk synsvinkel. Vedlegg 2 til del I, NOU 1993: 34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark

Jebens, Otto og Johan Albert Karlstad: Identifisering av samiske områder. Utredning for Kommunaldepartementet 1992

Jernsletten, Regnor: The Land Sales Act of 1902 as a Means of Norwegianization. Acta Borealia 1986 (med norsk sammenfatning)

Johnsen, Oscar Albert: Finmarkens politiske historie aktmæssig fremstillet. Videnskapsselskapets Skrifter, Hist.-filos. Klasse, 1922, No. 3, Kristiania 1922

Kalstad, Johan Albert, se Otto Jebens

Karnov. Norsk kommentert lovsamling, 1994 (suppl. utg. 1995)

Kjelland, Arnfinn, Jørn Sandnes og Ivar Østerlie: Folk og ressurser i nord. Foredrag fra Trondheimssymposiet om midt- og nordskandinavisk kultur 1982, Trondheim 1983

Klockhoff, Axel: Uppkomsten av det svenska anspråket på flyttningsfrihet för lapparna, Samernas Vita Bok V:2, Stockholm 1979

Knudsen, Gudmund: Stiftelsesloven. Kommentarutgave, Oslo 1987

Kommuneplan for Sør-Varanger 1993-2003

Konung Christoffers Landslag, utgifven af D.C.J.Schlyter, Lund 1869.

Korpijaakko Kaisa: Samerna och jordäganderätten. 1 Diedut 1985:3 2 Diedut 1985:4, Sámi instituhtta, Guovdageaidnu

Korpijaakko Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi Suomessa. 1988 [dr.avh.]; Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland, svenskspråklig utgave, Helsingfors, 1994

Lasko, Lars-Niila, Marotsjkin, Sergeij og Nikitin, Sergeij: Russiske samers rettssituasjon, utrykt utredning for Samerettsutvalget 1995

Lindstøl Tallak: Stortinget og statsraadet 1814-1914. Kristiania 1914, bd. I

Lt.forh. (1964-65) Om ny jordsalgslov

Magnus Erikssons landslag. I nusvensk tolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessén, Lund 1962

Marotsjkin, Sergeij, se Lars-Lasko og Sergeij Nikitin

McChesney, Allan: Rettstilstanden for urbefolkninsgrupper i Canada: Lover og forvaltningsregimer som gjelder landområder og ressurser, inntatt i NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett, del II

McHugh, Phil G: Rapport om urbefolkningenes rettslige stilling i New Zealand, inntatt i NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett, del II

Mikhalkov: Jordebok. Oversatt av Aleksej Perminow, Oslo 1965.

Miljøverndepartementet: Veileder om konsekvensutredninger (T-1015).

Minde, Henry: Trekk fra samenes historie i Alta, Alta­boka 1982

Minde, Henry: Stein og brød. Skifernæringa i Alta fra til 1940, Alta 1983

Molland, Einar: Kristenhetens kirker og trossamfunn. 1976

Nedkvitne, Arnved: Mens Bønderne seilte og Jægterne for. Nord-norsk og vestnorsk kystøkonomi 1500-1730, Oslo, 1989

Nikitin, Sergeij, se Lars-Niila Lasko og Sergeij Marotsjkin

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR): Mot et bærekraftig samfunn i Indre Finnmark. NIBR-rapport 1990: 11: Del I: Problemanalyse. Næring, ressurser og samfunn.

NIBR-rapport 1990: 12: Del II: Hva må gjøres? Utfordringer, strategier og tiltak

Nielsen, Jens Petter: Altas historie, bd. 1, Alta 1990

Nielssen, Alf Ragnar: Fra storvær til småbruk.Den geografiske ekspansjonen i den norske bosettinga i Finnmark ca. 1570-1700. Heimen 1986

Niemi, Einar: Østsamene – ressursutnyttelse og rettigheter Del V i NOU 1994: 21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv.

Niemi, Einar og Knut Einar Eriksen: Den finske fare. Sikkerhetsproblemer og minoritetsproblemer i nord 1860-1940. Oslo, 1981

Nordland fylkeskommune: Fylkesplan for Nordland 1992-95 og 1996-99

Nordnorske samlinger. 1. utg. Martha Brock Utne og O. Solberg, 1938

Norske Samers Riksforbund (NSR): Valgprogram for arbeidet i Sametinget 1989-93 og 1993-97

Norske Samers Riksforbund (NSR) Årsmeldinger og landsmøteprotokoller, 1984-1995

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Årsmeldinger og landsmøteprotokoller, 1984-1995

NOU 1972:33 Om landsdelsplan for Nord-Norge

NOU 1972:38 Stortingets kontroll med forvaltningen m.v.

NOU 1976:52 Om demokratisering av forretningsbankene

NOU 1978:18A Finnmarksvidda – natur – kultur

NOU 1978:18B Bruken av Finnmarksvidda

NOU 1981:Hytter og fritidshus

NOU 1982: Nemnder på kommuneplan

NOU 1983:15 Planlov

NOU 1984:8 Utnyttelse og forvaltning av mineralressurser

NOU 1984:18 Om samenes rettsstilling

NOU 1985:5 En bedre organisert stat

NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning

NOU 1986:13 Ny landsplan for nasjonalparker

NOU 1987:2 Lov om anadrome laksefisk og innlandsfisk

NOU 1987:21 Samordning av lover om arealdisponering

NOU 1987:34 Samisk kultur og utdanning

NOU 1988:16 Eigedomsgrenser og administrative inndelingsgrenser

NOU 1988:18 Lov om planlegging, bygging og drift av rørledninger for transport av petroleum over land (rørledningsloven)

NOU 1988:42 Næringskombinasjoner i samiske bosettingsområder

NOU 1989:5 En bedre organisert stat

NOU 1990:14 Norsk bygdeturisme

NOU 1991:12A Verneplan for vassdrag IV

NOU 1991:12B Verneplan for vassdrag IV

NOU 1992:32 Bedre struktur i lovverket

NOU 1993:18 Lovgivning om menneskerettigheter

NOU 1993:34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

NOU 1994:12 Lov om vassdrag og grunnvann

NOU 1994:21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

NOU 1995:4 Virkemidler i miljøpolitikken

NOU 1996:11 Forslag til minerallov

NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Odner, Knut: The Varanger Saami. Habitation and Economy AD1200- 1900. 1992 [dr. avh., stensil]

NOU 1996:11 Olsen Bjørnar: Bosetning og samfunn i Finnmarks forhistorie. Oslo 1994

Olsen, Kai Øystein se Micit Iwanoviz.

Os, Audvar og Odd Jarl Pedersen: Forvaltningsloven og kommunene. Oslo, 1988

Overå, Oddvar se Jan Frithjof Bernt Ot. forh. (1964-65) Om ny jordsalgslov

Ot. prp. nr. 21 (1903-04) Ang. udfærdigelse af en lov om laks- og sjøørretfiskerierne m.v

Ot. prp. nr. 48 (1963-64) Om ny jordsalgslov

Ot. prp. nr. 22 (1964-65) Om lov om visse statsbedrifter m.m.

Ot. prp. nr. 1 for 1971-72 Lov om bergverk

Ot. prp. nr. 55 for 1972-73 Om lov om utnytting av rettar og lundende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

Ot. prp. nr. 19 (1974-75) Om lov om aksjeselskaper

Ot. prp. nr. 68 (1975-76) Om lov om endringer i lov av 12. mars 1965 om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke

Ot. prp. nr. 9 (1976-77) Om lov om reindrift

Ot. prp. nr. 45 (1976-77) Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Ot. prp. nr. 24 (1977-78) Om lov om reindrift

Ot. prp. nr. 9 (1980-81) Om lov om viltet

Ot. prp. nr. 56 (1984-85) Plan- og bygningslov

Ot. prp. nr. 33 (1986-87) Om lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Ot. prp. nr. 60 (1989-90) Samisk språk.

Ot. prp. nr. 29 (1991-92) Om lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

Ot. prp. nr. 50 (1992-93) Om lov om endringer i vassdragsreguleringsloven m.fl.

Ot. prp. nr. 24 (1994-95) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven. Bestemmelser om konsekvensutredninger

Ot. prp. nr. 28 (1994-95) Om lov om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og viltloven

Ot. prp. nr. 44 (1994-95) Om lov om statlig naturoppsyn samt endringer i lov om naturvern og lov om viltet

Ottars beretning. Utdrag i omsetting av Arthur Sandved (NOU 1984:18 s 643 flg.)

Pedersen, Odd Jarl, se Audvar Os

Pedersen, Steinar: Laksen, allmuen og staten. Fiskerett og forvaltning i Tanavassdraget før 1888. Diedut 1986:2, Guovdageaidnu

Pedersen, Steinar: Konflikten mellom Karasjokfolks laksefiske og det offisielle lov og regelverk ca. 1870-1910. Diedut nr. 1, 1988, Guovdageaidnu

Pedersen, Steinar: Bruken av land og vann i Finnmark inntil første verdenskrig. Del II i NOU 1994: 21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv

Pedersen, Steinar: Bruken av sjøressursene i Finnmark – en kortfatta oversikt med hovedvekt på samiske interesser. Fremstilling for Samisk fiskeriutvalg, 12. oktober 1994

Prestbakmo, Hans: Bruken av utmarksressursene i Finnmark i dette århundret. Del III i NOU 1994: 21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv

Qvigstad, Just Knud: Nordische Lehnwörter im Lappischen. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1893, No. 1, Christiania 1893

Regeringens proposition [Finland] nr. 34 1984. Förslag till naturnäringslag og vissa därtill anslutna lagar

Rehof, Lars Adam & Tyge Trier: Menneskerett, København/Oslo, 1990

Reindriftsadministrasjonen i Alta: Reindriften i Finnmark. Forslag til ny distriktsinndeling i Finnmark.

Rognlien, Knut: Urbefolkninger i Norden og internasjonale menneskerettigheter: særlig om samene. Retfærd nr. 58, 1992.

Ross, Alf: Lærebog i folkeret, 6. utg. v/ Ole Stig Andersen, Tyge Lehmann og Per Magid, København 1984

Samene i Europa. Virkninger for samiske interesser ved ulike former for tilknytning til EF, Kommunaldepartementet 1992

Samenes folkeforbund (SFF): Årsmeldinger 1994 og 1995

Samenes Landsforbund: Samepolitisk program, 1989

Samenes Landsforbund: Årsmeldinger 1981-1995

Sametinget: Handlingsplan for samiske kyst- og fjordområder, 1995

Sametinget: Jordbruksplan for samiske bosettingsområder, 1995

Sametinget: Sametingsplan 1991-93 og 1994-97

Sametinget: Samiske fiskerier mot år 2000. 1995

Sametinget: Årlige meldinger om virkomheten 1989-1995

Sandnes, Jørn, se Arnfinn Kjelland og Ivar Østerlie

Sandvik, Gudmund: Særleg historisk grunngjeving for ein sameparagraf i grunnlova.Punkt 10.4 i NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling

Sandvik, Gudmund: Betenkningar frå Det juridiske fakultet om statsrettslege emne, i Eivind Smith (red.), Jus og politikk i det norske statsliv, Oslo, 1989

Sandvik, Gudmund: Ein kommentar til Lars Ivar Hansen, Handel i nord. ..., Historisk tidsskrift 1991

Sandvik, Gudmund: Statens grunn i Finnmark. Et historisk perspektiv. Vedlegg 1 til del I NOU 1993: 34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark

Sandvik, Gudmund: Historikk. Et tilbakeblikk på forvaltningen av Finnmark, særlig som bakgrunn for jordsalgsordningen siden 1965.Punkt 2.2 i del II NOU 1993:34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark

Sandvik, Gudmund: Europeisk rettshistorie i mellomalderen, Jussens Venner 1989

Schultze, E., se Johan L. Ditlefsen og Carl Wilhelm Tyrén

Sivilombudsmannens årsmelding 1984

Skarpeteig, M.I: Landrettigheter for urbefolkninger, Mennesker og Rettigheter 1995 s. 331 flg.

Smith, Carsten: Om samenes rett til naturressurser – særlig ved fiskerireguleringer, Lov og Rett 1990 s. 507 flg.

Smith, Carsten: Rettstenkning i samtiden.. Oslo 1992

Solbakk, Aage: Lokalbefolkningens oaggun (stangfiske) i Deatnu (Tana). Praksis, bruk og forvaltning ca. 1870- 1938. Hovedoppgave i historie ved UiTø 1989

Solem, Erik: Lappiske rettsstudier, Oslo 193

SOU 1986:36 Samernas folkrättsliga ställning

SOU 1989:41 Samerätt och Sameting (huvudbetänkande)

SOU 1990:84 Språkbyte och språkbevarande

SOU 1990:91 Samerätt och samiskt språk

Statskog SF: Årsmeldinger 1993 – 1995

Stavang, Per Om kongelege prerogativ i norsk statsrett. I Jus og Jord – Heidersskrift til professor Olav Lid på 70-årsdagen. Oslo 1978

Stedsanalyse Neiden. Utarbeidet på vegne av Interessefellesskapet for Neiden. Neiden/Drammen 1993

Stephanius, Stephan Hans: De Regno Daniæ et Norwegiæ Tractatus varij. Leiden 1629 ( Editio secunda)

St. meld. nr. 33 (1973-74) Om et utbyggingsprogram for Nord-Norge

St. meld. nr. 13 (1974-75) Om en aksjonsplan for de sentrale samiske bosettingsområder

St. meld. nr. 63 (1984-85) om Samlet plan for vassdrag (I)

St. meld. nr. 53 (1986-87) om Samlet plan for vassdrag (II)

St. meld. nr. 32 (1989-90) Framtid i Nord. Levekår og framtidsutsikter i Nord-Troms og Finnmark

St. meld. nr. 32 (1990-91) På rett kjøl. Om kystens utviklingsmuligheter

St. meld. nr. 28 (1991-92) En bærekraftig reindrift

St. meld. nr. 58 (1991-92) Om struktur- og reguleringspolitikk overfor fiskeflåten (Strukturmeldingen)

St. meld. nr. 60 (1991-92) Samlet plan for vassdrag (III)

St. meld. nr. 62 (1991-92) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge

St. meld. nr. 13 (1992-93) FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro

St. meld. nr. 16 (1992-93) Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1994-98

St. meld. nr. 31 (1992-93) Den regionale planleggingen og arealpolitikken

St. meld. nr. 33 (1992-93) By og land hand i hand. Om regional utvikling

St. meld. nr. 34 (1992-93) Norsk veg- og vegtrafikkplan for 1994-97

St. meld. nr. 35 (1992-93) Norsk jernbaneplan 1994-97

St. meld. nr. 52 (1992-93) Om norsk samepolitikk

St. meld. nr. 26 (1993-94) Utfordringer og perspektiver for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

Storm, Gustav (red.): Historisk-topographiske Skrifter om Norge og norske Landsdele, forfattede i Norge i det 16de Aarhundrede, Christiania 1895

St. prp. nr. 64 (1989-90) Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms

St. prp. nr. 102 (1989-90) Om den 76. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 1989

St. prp. nr. 52 (1991-92) Omorganisering av Direktoratet for statens skoger

St. prp. nr. 118 (1991-92) Verneplan IV for vassdrag

Storslett, Einar m.fl.: Handlingsplan Samisk fiskerisone

Swepston, Lee and Manuele Tomei: Indigenous and Tribal Peoples: A guide to ILO Convention No. 169, Geneve/Montreal, 1995 og 1996

Sør-Varanger kommune,Kulturukekomitéen 1981: Sør-Varanger – en samisk kommune? Kirkenes 1981

Tanner, Vainö: Antropologiske studier inom Petsamo-området.I. Skoltlapparna. Fennia 49, N:o 4. Helsingfors 1929

Tanner, Vainö: Skoltlapparna. Helsingfors 1929

Thuen, Trond (red.): Samene – urbefolkning og minoritet. Hva er grunnlaget for samenes krav om rettigheter som eget folk? Oslo, 1980

Tidsskrift for Naturforvaltning: Tema: Organiseringen av naturressursforvaltningen. Nr. 1, 1994

Tidsskrift for Naturforvaltning: Tema: Retten til land og vann – almenningsrett. Nr. 2, 1994

Tingbok for Finnmark 1620-1633. Red. Hilde Sandvik og Harald Winge, 1987

Trier, Tyge, se Lars Adam Trier

Tomei,Manuele, se Lee Swepston

Tonstad, Per Lars: Urbefolkninger i nord. Davvi Media 1988

Topografisk-statistisk beskrivelse over Finmarkens Amt. Udgivet ved Amund Helland, Kristiania 1905

Troms fylkeskommune: Fylkesplan for Troms 1992-95 og 1996-99

Tufte, Thorbjørn og Ivar Hauge: Tana – den største elva, Nittedal og Levajok 1994

Tyrén, Carl Wilhelm se E. Schultze og Johan L. Ditlefsen

Tønnesen Sverre: Retten til jorden i Finnmark. Rettsreglene om den såkalte Statens umatrikulerte grunn – en undersøkelse med særlig sikt på samenes rettigheter. 1972 [dr.avh., stensil], 2. utg. 1979

Tønnesen Sverre: Intervju i Bergens Tidende ved doktordisputasen 13. oktober 1973, Bergen

Tønnesen Sverre: Om retten til jorden i Finnmark, i Knut Bergsland (red.) Samene og sameområdenes rettslige stilling historisk belyst. Institutt for sammenlignende kulturforskning, Serie A: Forelesninger XXVIII [foredrag november 1973]

Tønnesen Sverre: Eiendomsforhold og bruksretter, Kapittel 4 i NOU 1978:18A Finnmarksvidda – natur – kultur

Uggerud, Ken: Plan- og bygningsloven § 7, Dispensasjonsavveiningen. Oslo 1994

Uggerud, Ken: Samerett og samerettsutvikling. Mennesker og rettigheter 1994 s. 336 flg.

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, Vår felles framtid, norsk utg., Oslo 1987

Wessel, A.B. (red.): Småskrifter om Sør-Varanger. Kirkenes 1978

Wessel, A.B.: Fra vor grændse mod Russland.Kirkenes 1979

Wessel, A.B.: Optegnelser fra Sør-Varanger. Kirkenes 1979

Whitaker, Ben (ed.), The Fourth World. Victims of Group Oppression, New York, 1973

Wikan, Steinar: Reindriften i Sør-Varanger. Svanhovd miljøsenter (udatert)

Wikan, Steinar: Grensebygda Neiden. Møte mellom folkegrupper og kampen om ressursene., Kirkenes 1995

Wille, P.F.: ILO-konvensjon nr. 169 – en milepæl for urbefolkninger og stammefolk. Mennesker og rettigheter nr. 4 1990, s. 59 flg.

Wold, Helge, se Marit Anne Hauan og Einar Drivenes

Woxholth, Geir: Forvaltningsloven. Kommentarutgave 2. utg, Oslo 1993

Wängberg, Hans Åke: Samenes rettslige stilling i Sverige, inntatt i NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett, del II

Østerlie, Ivar se Arnfinn Kjelland og Jørn Sandnes

Aarseth, Bjørn: Retten til naturressursene i de samiske bosettingsområder. Samisk-etnografisk avdeling, Tromsø museum, stensil, 1976.

Til dokumentets forside