NOU 1997: 4

Naturgrunnlaget for samisk kultur

Til innholdsfortegnelse

Til justis- og politidepartementet

Samerettsutvalget legger med dette frem sin andre utredning. Den første utredningen ble lagt frem som NOU 1984:18 Om samenes rettsstilling.

Senere har utvalget lagt frem NOU 1993:34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark og NOU 1994:21 Bruk og forvaltning av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv. Samtidig med denne utredningen legges nå også frem NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett. Disse siste tre samlingene er utarbeidet for utvalget som bakgrunnsmateriale for utvalgets vurderinger og forslag.

Mens utredningen fra 1984 omhandlet sikring og utvikling av samisk kultur rent allment, gjelder den utredningen som nå legges frem, sikring særskilt av naturgrunnlaget for den samiske kulturen. Den omfatter i hovedsak bruk og forvaltning av grunn og naturgoder i Finnmark og vern mot inngrep i grunn og naturgoder i alle samiske bruksområder i landet.

januar 1997

Tor Falch

Per Abelvik

Torgeir Austenå

Ulf T. Ballo

Bård A. Berg

Kari Husabø

Nils Jernsletten

Einar Johansen

Ruth Johnsen

Leif Kristensen

Brita Kåven

Sven-Roald Nystø

Stein Owe

Steinar Pedersen

Anne Cathrine Rørholt

Gudmund Sandvik

Oscar Varsi

Jon Gauslaa

Ingunn Åsgard Bendiksen

Jon-Andreas Lange

Til dokumentets forside