NOU 2002: 09

Jordskifterettenes stilling og funksjoner

Til innholdsfortegnelse

Til Landbruksdepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kgl. res. 10. oktober 2000 for å utrede jordskifterettenes stilling og funksjoner legger med dette fram sin utredning.

Utvalget er delt i spørsmålet om valg av organisasjonsmodell. Et flertall på 10 anbefaler en videreføring av gjeldende organisasjonsmodell. Et mindretall på ett medlem anbefaler et frittstående forvaltningsorgan. For øvrig er forslagene enstemmige.

Oslo, 3. juni 2002

Johan C. Løken leder

Olaf Ballangrud

Ola Brekken

Alf Bruland

Inge Fjalestad

Ingvor Gundegjerde

Harald S. Haraldstad

Inger Marie Dons Jensen

Liv Nergaard

Magne Reiten

Anne Kristin Bøe Ristebråten

Ove Flø

Til forsiden