NOU 2003: 33

Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker— En granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker i Norge i perioden 1945 – 1975

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

Litteraturliste

Aasen, Henriette Sinding: Rasehygiene og menneskeverd – Nasjonalismens steriliseringslov av 23. juli 1942, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/1989.

Abramson, Harold A. (red.): The use of LSD in psychotherapy – Transactions of a conference on d-Lysergic Acid Diethylamide, April 22, 23 and 24, 1959, Princeton N.J., New York 1960.

Abramson, Harold A. (red.): The use of LSD in psychotherapy and alcolism, New York, 1967.

Advisory Committee on Human Radiation Experiments

Advisory Committee on Human Radiation Experiments, Final Report of the Advisory Committee on Human Radiation Experiments, New York and Oxford 1996.

Agrell, Wilhelm: Svenska förintelsesvapen; Utveklingen av kemiska og nuklära stridsmedel 1928-1970, Lund 2002.

Alnæs, Randolf: Psykoterapi med lysergsyredietylamid (L.S.D.), i Sinnets helse 1962, 42, s. 109-117.

Alnæs, Randolf: Therapeutic application of the change in consciousness produced by psycholytica, i Acta psychiatrica Scandinavia, 1964: 40, Suppl. 180.

Alnæs, Randolf og Skaug, Odvar: Kliniske og psykopatologiske fenomener under psykoterapi ved hjelp av LSD korrelert med biokjemiske funn, i Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 83, 1963, s. 1721flg.

Anchersen, Per: Metodikk ved tilretteleggelse av behandlingsforsøk med nye medikamenter, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1958 s. 80 flg.

Anchersen. Per: Metodikk ved tilretteleggelse av behandlingsforsøk med nye medikamenter i psykiatrien, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1958 s. 244 flg.

Andersen, H.: Et års erfaring med LSD-behandling, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1962 s. 99 flg.

Andersen, H., Kristensen, K. Kjærbye og Knudsen, K. P.: LSD-behanling, i Ugeskrift for Læger 1961 s. 1449 flg.

Andersen, Kristen: Legers erstatningsansvar med spesielt henblikk på klinisk prøvning av nye legemidler, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1969 s. 263 flg.

Annas, George J. og Grodin, Michael A.: The nazi doctors and the Nuremberg code; Human rights in human experimentation, Oxford University Press, 1992.

Barron, Frank, Jarvik. Murray E. og Bunnell, Sterling: The Hallusogenic Drugs, i Scientific American 1964: 4 s. 29 flg.

Biederman, Albert D. og Zimmer, Herbert (red): The manipulation of human behaviour, 1961.

Blom, Knut: Legeetikk og loven, i Lov & Rett 1973 s. 360 flg.

Blomberg, Wenche: Karoline og vitenskapen; Et psykiatrihistorisk eksempel, Oslo 1993.

Brattemo, Carl-Erik: Psykometriska metoder vid utprövning av psykofarmaka, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1962 s. 16 flg.

Busch, A. K. og Johnson, W. C.: L.S.D. 25 as an aid in psychotherapy, i Diseases of the Nervous System, 1950: 11, s 241 flg. Cohen, Sidney: The beyond Within; The LSD story, New York 1966.

Committee on Evaluation of 1950s Air Force Human Health Testing in Alaska Using Radioactive Iodine131, The Arctic Aeoromedical Laboratory’s Thyroid Function Study: A Radiological and Ethical Analysis, Washington D.C. 1996.

Conot, Robert E.: Justice at Nuremberg, New York 1983.

Dale, T.: Beretning om det norske feltsykehus i Korea 1951-1954, Oslo 1955.

Dale, Johannes og Sirnes, Tollak B.: Noen virninger av prefrontal leucotomi hos mennesket, Bergen 1974.

Davidsen, Silje Beate: En kjetter i det medisinske miljø?; En studie av psykiater Jan Greves bruk av LSD og hasj i behandling av pasienter 1962-1971, upublisert hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo, 2002.

Due Madsen, Jørgen og Hoffart, Asle: Psychotherapy with the aid of LSD, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1996: 50, s 477- 486, Oslo.

Madsen, Jørgen Due, Øyslebø, Torbjørg og Hoffart, Asle: A follow-up study of psycholytic therapy with the aid of LSD, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1996:50, s 487-494.

Eie, Nils: Macroscopical investigations of twenty-nine brains subjected to frontal leucotomy – With some oberservations on clinico-pathological correlations, i Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica Supplementum 90, 1954.

Enger, Erik: Kontrollerte kliniske forsøk, Oslo 1966.

Fakstorp, Jørgen: Klinisk prøvning af nye lægemidler. Nogle generelle betragtninger om samarbejdet mellem industri og klinik, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1961 s. 5 flg.

Faurby, Arild: Tilrettelæggelse af medicamentelle behandlingsforsøk ved psykoser, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1957 s. 266 flg.

Geert-Jørgensen, Einar: Modelpsykoser og lysergsyre-diætyl-amidbehandling, i Ugeskrift for Læger 1961, s. 1452. flg.

Geert-Jørgensen, Einar: Behandling med LSD, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1964, s. 25 flg.

Geert-Jørgensen, Einar, Hertz, Mogens, Knudsen, Knud og Kristensen, Kjærbye: LSD-treatment, i Acta psychiatricia Scandinavica 1964, Supplementum 180, s. 373 flg.

Gleditsch, Nils Petter, Botnen, Ingvar, Lodgaard, Sverre og Wilkes, Owen: Norge i atomstrategien, Oslo 1978

Haave, Per og Giæver, Øyvind: Sterilisering på medisinsk grunnlag og sammenhengen mellom eugenikk og humangenetikk – Et forprosjekt – Med vedlegg om Sentralkartoteket for åndssvake og arvelighetsregisteret ved Universitetet i Oslo, Oslo 2000.

Halvorsen, Arne: Amerikansk militærfinansiert forskning i Norge, upublisert hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, høsten 1979.

Harris, S.H: Factories of Death; Japanese Biological Warfare 1932-45 and the American Cover-up, New York and London 1994.

Hauge, Ragnar: Historien om LSD (med et etterord om ectasy) Rusmiddeldirektoratet, Temaserie 1990:1, 2. utgave, 1997

Hermerén, Göran: Människosyn och terapi i psykiatrin, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1975, s. 396 flg.

Hobsbawm, Eric: Age of Extremes; The Short Twentieth Century 1914-1991, London 1994.

Hofmann, A: History of the discovery of LSD, i 50 years of LSD, redigert av Pletcher, A og Ladewig, D. New York og London 1994, s. 7.

Isdahl, Per Johan: Grepet om hjernen – Fra lobotomiens historie, Oslo 1993.

Johnsen, Gordon: Veiledning for den psykolytiske behandling, upublisert.

Johnsen, Gordon: Psykolytisk behandling med LSD m.v. som psykoterapeutisk hjælpemiddel ved Modum Bads Nervesanatorium, upublisert

Johnsen, Gordon: Inntrykk og erfaringer fra studiereise i Amerika og England i april/mai 1970, upublisert

Johnsen, Gordon: LSD as an Aid in Psychotherapy, upublisert

Johnsen, Gordon: Modellpsykosenes klinikk, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1964, s.16.

Johnsen, Gordon: Three years’ experience with the use of LSD as an aid in psychotherapy, i Acta Psychiatrica Scandinavica, Supplementum 180, 1964

Jonsson, Carl Otto, Mårtens, Steno og Sjoöqvist: Synpunkter på klinisk prövning av lekemedel – speciellt psykofarmaka, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1969, s. 281 flg.

Jørgensen, Finn: Psykotiske reaktioner ved LSD-misbrug, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1966, s. 20 flg.

Jørgensen, Finn: Moderne psykiatri, i Nordisk Medicin 1968 s. 577 flg.

Kaada, Birger (red): Norges Leger, Oslo 1978

Kaij, Lennart: LSD-behandling av neuroser, i Läkartidningen, 1963: 60 s. 926 flg.

Kay, D.W.K.: Late paraphrenia and its bearing on the aetiology of schizophrenia, i Acta psychiatrica Scandinavica 1963 s. 159 flg.

Kihlbom, Magnus og Netz, Björn: LSD-25 – en introducerande översikt, i Läkartidningen 1967 s. 1842 flg.

Kjendsli, Veslemøy: Skammens barn, 2. reviderte utgave, Trondheim 2001.

Knudsen, K. P.: En ny methodik ved LSD-behandlingen, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1963, s. 479 flg.

Koch, Egmont R. og Wech, Michael: Deckname Artischocke; Die geheimen Menschenversuche der CIA, München 2002

Kringlen, Einar: Psykiatri, Oslo 2001

Kvamme, E.: Acid soluble phosphorus compound in human blood investigated by radioactive phosphorus, i The Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigations 1951, nr. 3, s. 169 flg.

Larsen, Alex Frank: De sprængte sind – Hemmelige forsøg med LSD, Informations Forlag 1985.

Lee, Martin A. og Shlain, Bruce: Acid Dreams, The Complete Social History of LSD; The CIA, the Sixties and beyond, Pan Books, 1992.

Leuser, H.: Die experimentelle Psychose, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1962

Leuner, H: Hallucinogens as an aid in psychotherapy: basic principles and results, i 50 years of LSD, redigert av Pletcher, A og Ladewig, D. New York og London 1994, s. 177.

Levi, Lennart (red.): Emotions – Their parameters and measurement, New York 1975.

Lind, Brit Bergersen: Narkotikakonflikten – Stoffbruk og myndighetskontroll, Oslo 1974

Lingjærde, Per og Skaug, Odvar E: A study of the uptake of radioactive phosphorus in the brain, endocrine and other organs of LSD-treated rats, i Journal of Nervous and Metal Disorders, 1956, s. 578 flg.

Lundquist, Gunnar: Klinisk bedömning av nya psykofarmaka, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1962, s. 33 flg.

Løchen, Yngvar: Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus, 2. utgave, Oslo 1996.

Mark, Vernon H. og Ervin, Frank R.: VIOLENCE and the BRAIN, New York 1970.

Marks, John: The search for the Manchurian Candidate, CIA and Mind Control; The secret history of the Behavioral Sciences, W. W. Norton & co, 1977/1991.

Mason, J.K. og McCall Smith, R. A.: Law and medical ethics, 3. utgave, London 1991.

Moreno, Jonathan D.: Undue risk – Secret state experiments on humans, New York and London 2001.

Mørch, Willy-Tore, Snoek, Jannike E. og Syse, Aslak: Frivillighet og tvang i behandling av barn og ungdom, Oslo 1998.

Mårtens, Sten: Kliniska psykofarmakologiska undersökningar i framtiden, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1966, s. 498 flg.

Njølstad, Olav, Under en radioaktiv himmel: Norge og atomprøvespregningene 1955-63, i Forsvarsstudier nr. 3, 1996

Njølstad, Olav og Wicken, Olav: Kunnskap som våpen, Forsvarets forskningsinstitutt 1946-1975, Oslo 1997.

Nycander, Gunnar: Varför kalla psykiatri för naturvetenskap, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1960 s. 104 flg.

Næss, Knut: Lysergsyredietylamids (LSD) angstfremkallende virkning belyst ved eksperimenter utført ved Farmakologisk Institutt, Oslo, Sanitetsnytt 8 (1), mars 1962 s. 76-77

Rafaelsen , Ole J.: Klinisk forskning og etik, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1975 s. 547 flg.

Ramey, Estelle R. og O`Doherty, Desmond S. (red.): Electrical Studies On The Unanesthetized Brain; A Symposium with 49 partisipants, Paul B. Hoeber, Inc. medical division of Harper & Brothers.

Retterstøl, Nils: Gaustad Sykehus 140 år, Oslo 1995.

Ringberg, Odd Børre: Gruppebehandling kombinert med LSD-behandling av narkomane, i Statens klinikk for narkomane 10 år 1961-1971, s. 90-94.

Robak, Ole Herman: LSD-25 som psykoterapeutisk hjelpemiddel, i Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1962 s. 1360 flg.

Ross, Colin A: Bluebird – Deliberate Creation of Multiple Personality by Psychiatrists, Richardson, 2000

Ruyter, Knut, Førde, Reidun og Solbakk, Jan Helge: Medisinsk etikk – en problembasert tilnærming, Oslo 2000

Sandison, R.A og Whitelaw, J.D.A: Further studies in the therapeutic value of lysergic acid diethylamide in mental illness, i Journal mental Science 1957: 103, s. 332 flg.

Sandison, R.A, Spencer, A.M. og Whitelaw, J.D.A.: The Therapeutic Value of Lysergic Acid Diethylamide in Mental Illness, i Journal of Mental Science, 1954, s. 491-507.

Savage, C. Terill J. og Jackson, D.D: Lsd, transcendence and the new beginning, i Journal of Nervous and Mental Disorders, 1962: 135, s. 425 flg.

Schneider, U og Stein, H: IG-Farben – Buchenwald – Menschenversuche; Ein Dokumentarischer Bericht, Weimar 1986.

Schwarz, Bert E., Sem-Jacobsen, Carl W. og Petersen, Magnus C.: Effects of mescaline; LSD-25 adrenochrome on depth electrograms in man, i A.M.A archives of neurology and psychiatry, 1956 s. 579 flg.

Sem-Jacobsen, Carl W.: Litt om dybde-elektrografi og dets betydning for diagnose behandling av neurologiske og psykiatriske lidelser, Nordisk psykiatrisk medlemsblad, 1954. s 20 flg.

Sem-Jacobsen, Carl Wilhelm: «Positive» and «negative» rewarding system in humans; Reticular formation of the brain, International symposium, Henry Ford hospital, mars 1957, Little, Brown and Company, Toronto, Boston, 1958, s. 725-726.

Sem-Jacobsen, C.W.: Effect of electrical stimulation of the human brain; Paper to be read at the Neurophysiological seminar, Salpatrière, Paris, 20-25. oktober, 1958.

Sem-Jacobsen, C.W.: Depth-electrographic observations in psychotic patients; A system related to emotion and behaviour, the 12th psychiatric congress, University Institute of anatomy, København, 27.-31. august 1958, Einar Munksgaard A.S, International booksellers and publishers, Danmark, 1959.

Sem-Jacobsen, C.W.: Depth electrographic stimulation and treatment of patients with Parkinsons disease including neurosurgical technique, Acta Neurologica Scandinavica 1965, s. 365 flg.

Sem-Jacobsen, C.W: Depth-electrographic stimulation of the human brain and behaviour; From fourteen years of studies and treatment of Parkinson´s disease and mental disorders with implanted electrodes, Charles C Thomas Publishers, 1968.

Sem-Jacobsen, Carl m.fl.: Symposium on intracerebral electrography; Proceedings of the staff meetings of the Mayo Clinic, volume 28, nr. 6, Rochester, Minnesota, 25. mars 1953. s. 145 flg.

Sem-Jacobsen, Carl W., Nilseng, O., Patten C. og Eriksen O.: Airborne EEG recording in high performance aircraft, paper to be read read at the world congress of aviation medicine, Brussels, 25. september 1958.

Sem-Jacobsen, Carl W., Petersen, Magnus C, Dodge, Henry W., Jacks, Quentin D., Lazarte, Jorge A. og Holman, Colin B.: Electric activity of the olfactory bulb in man, The American journal of the medical sciences, September, 1956. s. 222 flg.

Sem-Jacobsen, Carl, Petersen, Magnus C., Dodge, Henry W. Jr., Lynge, Harold N., Lazarte, Jorge A. og Holman, Colin B.: Intracerebral electrographic of 93 psychotic patients, Acta Psychiatrica et Neurological, 1956.

Sem-Jacobsen, C.W. og Styri, O.B.: Manipulation of emotion; Electrophysiological and surgical methods, i Emotions; Their parameters and measurement. Levi (ed.) Raven Press Publishers, 1975.

Sem-Jacobsen, Carl W. og Torkildsen, Arne: Depth recording and electrical stimulation in the human brain, i Electrical studies on the unanesthtized brain, september 1960 s. 275 flg.

Sem-Jacobsen, C.W. og Torkildsen, A.: Intecerebral recording in cases with brain tumours and therapeutic lesions, supplement 19 to the EEG Journal, 1961 s. 172 flg.

Solbakk, Jan Helge: Medisin som møtested og markedsplass, Oslo 995.

Spencer, A.M.: Permissive group therapy with LSD, i Crocket, R., R.A. Sandison & A.Walk (ed.); Hallucinogenic drugs and their psychotherapeutic use, H.K. Lewis & Co., London 1963, s. 61-66.

Tennøe, Tore: Guder i hvite frakker; Leger, vitenskap og politikk under nazismen, Senter for teknologi og menneskelige verdier, Skriftserie nr. 35, 1998.

Tranøy, Joar: Psykiatriens bruk av LSD i behandling og forskning, 1992, upublisert.

Tranøy, Joar: Psykiatriens kjemiske makt, Oslo 1995.

Ursin, Holger: The Lack of Effect of LSD 25 on Amygdaloid and Cortical Attention Responses, i Pyschopharmacologica 1962, s. 317-330

Ursin, Holger: LSD 25, stoffet sm fremkaller hallusinasjoner, i Aftenposten 19.04.1963

Vanggaard, Thorkil: Om indikationer og kontraindikationer for LSD-behandling – Observationer på Powick Hospital, England, i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1965 s. 240 flg.

Varhaug, Sverre: L.S.D.-behandling, i Statens klinikk for narkomane 10 år 1961-1971, s. 88 flg.

Viestad, Astri Johnsen: Om tvangsnevroser og deres psykoanalytiske behandling, med særlig hensyn til anvendelse av LSD-25 som hjelpemiddel – En teoretisk redegjørelse, Hovedoppgave, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, 1970.

Walaas, Otto (red.): Molecular basis of some aspects of mental activity; Proceedings of a NATO advanced study institute, Drammen, Norge, 2.-14. august 1965, volume 1, London and New York, 1966.

Walaas, Otto (red.): Molecular basis of some aspects of mental activity; Proceedings of a NATO advanced study institute, Drammen, Norge 2.-14. august 1965, volume 2, London and New York, 1967.

Offentlige Dokumenter

Indenrigsministeriets betenkning til Folketingets Komunalutvalg, 30. august 1985.

Indenrigsministeriet, redegjørelse for LSD-sagens forløp j.nr. 5740/0-17/1985, august 1985.

Norges Offentlige Utredninger 1992:25 Utredning om Lobotomi, Utredning fra et utvalg nedsatt av Sosialdepartementet 20. februar 1991, avgitt 30. juni 1992.

Odelstingsproposisjon nr. 26 1976-77 Om lov om endringer i lov av 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern.

Stortingsproposisjon nr. 89 (1995-1996) Billighetserstatninger av statskassen

Amerikanske Kongresshøringer

U.S. Congress. Senate. Committee on Labor and Public Welfare, Subcommittee on Health, and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary. Biomedical and Behavioral Research. Human-use Experimentation Programs of the Department of Defense and Central Intelligence Agency: Joint Hearings, Sept. 10, 12 and Nov. 7, 1975. 94th Cong., 1st sess. Washington, DC: GPO, 1976.

U.S. Congress. Senate. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. Final Report. 94th Cong., 2d sess. S. Report No. 94-755, 6 vols. Washington, DC: GPO, 1976.

U.S. Congress. Senate. Committee on Human Resources. Subcommittee on Health and Scientific Research. Human Drug Testing by the CIA: Hearings. 95th Cong., 1st sess. Washington, DC: GPO, 1977.

U.S. Congress. Senate. Select Committee on Intelligence and Subcommittee on Health and Scientific Research of the Committee on Human Resources. Project MKULTRA, the CIA"s Program of Research in Behavioral Modification: Joint Hearing, Aug. 3, 1977. 95th Cong., 1st sess. Washington, DC: GPO, 1977.

Internetadresser

www.fordfound.org

www.frankolsonproject.org

www.tv2.no/riketstilstand

www.wiltshire.police.uk/antler

Til dokumentets forside