NOU 2005: 10

Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser

Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser — Havressursloven

Les dokumentet