NOU 2008: 13

Eierkontroll i finansinstitusjoner— Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 19, NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner, med utkast til endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner.

I brev av 29. april 2008 fra Finansdepartementet fikk Banklovkommisjonen i oppdrag å utarbeide utkast til de endringer i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-2 følgende som vil være påkrevd ved gjennomføringen av direktiv 2007/44/EF i finanslovgivningen. Dette direktivet innebærer endringer i flere ulike direktiv om finansinstitusjoner og omhandler prosedyreregler og kriterier ved behandlingen av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansinstitusjoner innenfor EØS-området (eierkontrollregler).

Banklovkommisjonens utkast til endringer i finansieringsvirksomhetsloven reflekterer at de nye bestemmelsene om eierkontroll ved erverv av eierandeler i direktiv 2007/44/EF er meget omfattende, og utkastet innebærer endringer i lovens §§ 2-2 til 2-6. Banklovkommisjonen har sett det som en fordel å kunne videreføre systematikken og opplegget i gjeldende lov så langt dette er mulig uten vesentlige endringer. Endringene av bestemmelsene er begrenset til det som er nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av endringsdirektivet i norsk rett. Direktiv 2007/44/EF gjør ikke endringer i gjeldende regler om eierkontroll ved konsesjonstildelingen. I tidligere regler var egnethetsvurderingene ved henholdsvis konsesjonstildeling og erverv av eierandeler basert på de samme kriterier. I norsk rett var dette gjort ved at konsesjonstildelingsreglene henviste til eierkontrollreglene ved erverv. Endringsbestemmelsene i direktiv 2007/44/EF medfører her et skille. For å markere denne forskjellen har Banklovkommisjonen derfor også foreslått mindre justeringer i finansieringsvirksomhetsloven § 3-3, forretningsbankloven og forsikringsloven.

Banklovkommisjonens forslag er enstemmig.

Oslo, 17. juni 2008

Erling Selvig

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Kjersti Elvestad

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Øivind Fegth Knutsen

Øystein Løining

Anne-Lise Løfsgaard

Per Melsom

Anne Nesheim Egeberg

Solveig Nordkvist

Astrid Nyberget

Erling G. Rikheim

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Kristin Skrede

Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud

Bente Øverli

Lise Ljungmann Haugen

Jørgen Keiserud

Kari Lærum

Til dokumentets forside