NOU 2008: 13

Eierkontroll i finansinstitusjoner— Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

6 Administrative og økonomiske konsekvenser

6.1 Innledning

I denne utredningen fremmer Banklovkommisjonen utkast til endringer i finansieringsvirksomhetslovens regler om egnethetskontroll ved erverv av eierandeler i norske finansinstitusjoner. Dette er endringer som anses som nødvendige for at norsk rett skal være i samsvar med direktiv 2007/44/EF. Banklovkommisjonen har så langt som mulig søkt å beholde den struktur som har vært etablert i gjeldende eierkontrollregler i finansieringsvirksomhetsloven. Siden direktiv 2007/44/EF ikke gjør endringer i gjeldende regler om eierkontroll ved konsesjonstildelingen, innebærer dette et skille i reglene om eierkontroll ved konsesjonstildeling og eierkontroll ved erverv av eierandeler. Dette har medført at Banklovkommisjonen også foreslår mindre justeringer i bestemmelsene om eierkontroll ved konsesjonstildeling i finansieringsvirksomhetsloven § 3-3, forretningsbankloven og forsik­ringsloven. Disse justeringene er av redaksjonell art og innebærer ikke endringer i forhold til gjeldende rett.

6.2 Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige

Siden Banklovkommisjonens forslag bygger på strukturen i gjeldende regler om eierkontroll i finansieringsvirksomhetsloven og endringene i regelverket har et begrenset omfang, burde ikke myndighetene ha behov for særlige ressurser til å sette seg inn i lovverket.

Banklovkommisjonens utkast forutsetter at det gjøres endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 om eierkontroll i finansinstitusjoner. For å avhjelpe dette arbeidet, har Banklovkommisjonen i vedlegg 2 utarbeidet utkast til endringer i nevnte forskrift. Arbeidet med en gjennomføring av disse endringene skulle derfor ikke legge beslag på vesentlige ressurser hos departementet.

Lovutkastet § 2-3 annet ledd annet punktum forutsetter videre at departementet skal fastsette nærmere regler om innholdet i forhåndsmeldingen erverver skal sende Kredittilsynet i samsvar med lovutkastet § 2-2. Det legges til grunn at utarbeidelsen av slike regler vil kreve noen ressurser hos myndighetene, men i en svært begrenset tidsperiode.

Lovutkastet til endringer i finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser om eierkontroll ved erverv av eierandeler vil etter Banklovkommisjonens vurdering ikke medføre en økt mengde enkeltsaker eller merarbeid for myndighetene knyttet til de enkelte forhåndsmeldingene fra erververe av eierandeler i norske finansinstitusjoner. Dette skulle således ikke legge beslag på mer ressurser enn det tilsvarende saker gjør per i dag. De tidsfristene som følger av lovutkastet § 2-3, kan imidlertid medføre at myndighetene vil få noe mindre tid på seg til å avgjøre disse sakene enn hva som har vært tilfelle til nå. Lovutkastet medfører heller ikke, etter Banklovkommisjonens vurdering, at tilsynsmyndighetenes oppgaver i sammenheng med eierkontroll blir mer omfattende eller arbeidskrevende.

6.3 Administrative og økonomiske konsekvenser for det private

En gjennomføring av utkastet til endringer i finansieringsvirksomhetsloven slik de foreligger i utredningen her vil ikke, etter Banklovkommisjonens vurdering, ha vesentlige konsekvenser for erververne av eierandeler i norske finansinstitusjoner. Arbeidet med utarbeidelse av forhåndsmelding burde ikke medføre vesentlig mer arbeid og bruk av ressurser enn gjeldende regler. Lovutkastet har videre den fordel for erverver at myndighetene må avgjøre om det skal gis tillatelse til gjennomføring av ervervet eller ikke innen fristene fastsatt i lovutkastet § 2-3.

Banklovkommisjonen kan ikke se at lovutkastet vil ha administrative eller økonomiske konsekvenser av noen betydning for finansinstitusjonene.

Til dokumentets forside