NOU 2008: 13

Eierkontroll i finansinstitusjoner— Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

2 Ukast til endringer i forskrift av 18. desember 2003 nr. 1639 om eierkontroll i finansinstitusjoner

[Banklovkommisjonens utkast til endringer er markert med kursiv.]

Forskrift om eierkontroll i finansinstitusjoner.

§ 1. Avgjørelsesmyndighet

Melding om erverv som omfattes av finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd sendes Kredittilsynet med gjenpart til Finansdepartementet. Kredittilsynet skal omgående skriftlig bekrefte at meldingen er mottatt.

Spørsmål om tillatelse skal gis til gjennomføring av det erverv meldingen omhandler, avgjøres av Finansdepartementet i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Kurante saker avgjøres av Kredittilsynet.

I saker som skal avgjøres av Finansdepartementet, skal Kredittilsynet ha avgitt sin tilrådning innen førti arbeidsdager etter at Kredittilsynet mottok melding som nevnt i første ledd, med mindre annet bestemmes av departementet.

§ 2. Søknad om godkjenning av erverv av eierandel i finansinstitusjoner

Melding om erverv som omfattes av finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd skal inneholde opplysninger om følgende forhold:

 1. Erververens fulle navn, adresse og organisasjons-, D- eller fødselsnummer. Utenlandske statsborgere som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal opplyse fødselsdato og nasjonalitet. Utenlandske foretak skal opplyse om hovedkontorets hjemstat

 2. Finansinstitusjonens navn, adresse og organisasjonsnummer, samt erververens vurdering av finansinstitusjonens økonomiske stilling og virksomhet

 3. Erververens samlede eierandel i finansinstitusjonen, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 fjerde og femte ledd

 4. Størrelsen på den eierandel det tas sikte på å erverve

 5. Erververens næringsvirksomhet og tilgjengelige økonomiske ressurser

 6. Erververens eierinteresser i andre finansinstitusjoner

 7. Andre innehavere av eierandel i finansinstitusjonen som erververen skal konsolideres med

 8. Formål med ervervet. Medfører ervervet at finansinstitusjonen blir erververens datterselskap, skal det gis opplysninger om organiseringen og virksomheten i det konsern institusjonen vil inngå i

 9. Om erververen har vært begjært konkurs eller underlagt konkursbehandling i løpet av de ti siste år i Norge eller i utlandet. Det samme gjelder gjeldsforhandling

 10. Om erververen i løpet av de siste ti år har vært dømt for et straffbart forhold, herunder ilagt forelegg i form av bot eller inndragning for et straffbart forhold, i Norge eller i utlandet

 11. Om erververen er tiltalt eller siktet for et straffbart forhold i Norge eller utlandet

 12. Om erververen i løpet av de siste ti år har vært skjønnsliknet eller ilagt tilleggsskatt eller tilsvarende i Norge eller utlandet

 13. Om erververen i løpet av de siste ti år har blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt i henhold til kredittilsynsloven, børsloven, regnskapsloven eller verdipapirlovgivningen eller tilsvarende lover i utlandet

 14. Om erververen i løpet av de siste ti år har hatt styreverv eller kvalifisert eierandel i eller vært daglig leder for foretak som i samme periode har vært involvert i forhold som nevnt i punkt 9, 10, 11, 12 eller 13

 15. Om erververen tidligere har vært vurdert som innehaver av kvalifisert eierandel i finansinstitusjon i Norge eller utlandet

 16. Andre forhold som erververen antar kan ha betydning for vurderingen av om det skal gis tillatelse til gjennomføringen av ervervet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-4.

Dersom erververen er et foretak, skal det i tillegg gis opplysninger som nevnt i første ledd nr. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 om personer i foretakets styre, daglig ledelse og om eiere med en kvalifisert eierandel i foretaket. Dersom noen av disse eierne er en juridisk person, kan Kredittilsynet kreve å få oppgitt tilsvarende opplysninger om personer i dette foretakets styre, daglig ledelse og eiere med kvalifisert eierandel i dette foretaket og dets eventuelle morselskap.

Kredittilsynet kan kreve andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden.

§ 3. Erverver fra annen stat i Det europeisk økonomiske samarbeidsområde

Dersom erververen er en kredittinstitusjon, for­sikringsselskap, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse i en annen EØS-stat, skal Kredittilsynet før avgjørelse fattes konsultere vedkommende myndigheter i den stat det gjelder. Det samme gjelder dersom erververen er morselskap for slik institusjon med tillatelse i en annen EØS-stat eller en fysisk eller juridisk person som kontrollerer en institusjon med tillatelse i en annen EØS-stat.

§ 4. (oppheves)

§ 5. Avhendelse av kvalifiserte eierandeler

I meldingen til Kredittilsynet som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 tredje ledd, skal eiere som vil avhende en kvalifisert eierandel på annen måte enn over børs, oppgi erververs navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer, størrelsen av den aktuelle eierandelen og hvilken finansinstitusjon avhendelsen gjelder.

§ 6. Meldeplikt for finansinstitusjoner om nye eiere mv.

Finansinstitusjoner skal snarest gi Kredittilsynet melding om erverv som innebærer at noen er eller blir eier av kvalifiserte eierandeler i finansinstitusjonen. Det samme gjelder erverv som innebærer at en eierandel vil utgjøre eller overstige de prosentgrensene som er angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd. Meldeplikten gjelder også ved avhendelse av kvalifiserte eierandeler eller avhendelse som innebærer at prosentgrensene som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd nås eller passeres.

Finansinstitusjoner skal senest én måned etter avholdt ordinær generalforsamling hvert år oversende til Kredittilsynet en melding med oversikt over eiere av kvalifiserte eierandeler i institusjonen. For finanskonsern kan morselskapet sende melding samlet for alle finansinstitusjonene i konsernet.

Melding etter første og andre ledd skal inneholde disse eiernes navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer og angivelse av eierandelens størrelse.

§ 7. Meldeplikt for foretak som eier kvalifiserte eierandeler i en finansinstitusjon

Foretak som eier kvalifiserte eierandeler i en finansinstitusjon, skal snarest gi Kredittilsynet melding om endringer i foretakets styre eller daglig ledelse og om nye eiere av kvalifiserte eierandeler i foretaket som foretaket kjenner til eller burde kjenne til.

Endringen skal inneholde de aktuelle personenes fulle navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer.

Kredittilsynet kan kreve nærmere opplysninger som er nødvendig for å utføre eierkontroll.

§ 8. Eierforetak som morselskap til en finansinstitusjon

Med eierforetak i denne bestemmelsen menes eierforetak som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 bokstav e.

Eierforetak regnes ikke som finansinstitusjon i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2.

I lovens kapittel 2a underkapittel II gjelder begrensningene i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 første ledd bokstavene a-f ikke for eierforetak.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 første ledd bokstav b gjelder ikke for eierforetak. Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 første ledd bokstav c og andre ledd gjelder bare hvis endringen gjelder en finansinstitusjon.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 om transaksjoner mellom foretak i et finanskonsern omfatter bare transaksjoner mellom konsernets finansinstitusjoner og andre foretak i konsernet når morselskapet i konsernet er et eierforetak.

Eierforetak har plikt til å gi de opplysningene som Kredittilsynet finner er nødvendig for å gjennomføre et hensiktsmessig og effektivt tilsyn med finansinstitusjonene i konsernet.

§ 9. Utenlandske foretaks eie av norske finansinstitusjoner i finanskonsern

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 andre, tredje, femte og sjette ledd og § 2a-4 gjelder også for utenlandske foretaks eierinteresser i norske finansinstitusjoner. For øvrig gjelder reglene i kapittel 2a underkapittel I og II bare norske finansinstitusjoner i konsernet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 første ledd gjelder bare transaksjoner mellom konsernets norske finansinstitusjoner og andre norske foretak eller utenlandske foretak i konsernet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 andre ledd gjelder bare for fordeling av inntekter, kostnader, tap og gevinst mellom den norske finansinstitusjonen og øvrige foretak i konsernet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 tredje og fjerde ledd gjelder bare når det ytende selskap eller garantisten er en norsk finansinstitusjon.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 femte ledd omfatter bare norske foretak i konsernet.

§ 10. Overgangsregler (må endres)

Lov av 20. juni 2003 nr. 42 om endringer i lov om finansieringsvirksomhetsloven og i enkelte andre lover får ingen følger for eiere av kvalifiserte eierandeler i finansinstitusjoner når tillatelse til ervervet eller etableringen tidligere er gitt eller følger av lovbestemte unntak. Endringer i slike eierandeler skal vurderes etter de reglene som gjelder når endringen skjer.

Ved tidsbegrensete tillatelser skal ny søknad vurderes i samsvar med de reglene som gjelder på søknadstidspunktet.

§ 11. Ikrafttredelse (må endres)

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Lov av 20. juni 2003 nr. 42 om endring av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner trer i kraft fra samme tidspunkt, jf. kgl.res. av 20. juni 2003 nr. 734.

§ 12. Endringer i andre forskrifter (må endres)

Fra den tid forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i forskrift av 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kreditt­foreninger og gjensidige forsikringsselskap: ---

Til dokumentets forside