NOU 2008: 5

Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

Til innholdsfortegnelse

13 Utvalgets lovforslag

Lov om retten til fiske i havet utenfor Finnmark (finnmarksfiskeloven)

§ 1 Lovens formål

Lovens formål er å fastslå retten til fiske i fjord- og kystfarvann utenfor Finnmark. Formålet er videre å legge til rette for at fiskeressursene forvaltes på en bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket, og særlig som grunnlag for sjøsamisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

§ 2 Retten til fiske for folk bosatt i Finnmark

Folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Denne retten gjelder for alle folkegrupper.

Retten omfatter:

a. en rett til å fiske til eget forbruk;

b. en rett til å kunne begynne som yrkesfisker;

c. en rett som yrkesfisker til å fiske en mengde som gir økonomisk grunnlag for en husholdning, enten som levevei alene eller sammen med annen næring.

Retten til fiske er personlig og kan ikke overdras.

§ 3 Retten til fiske i fjordene

Folk som er bosatt ved den enkelte fjord har retten til fiske i denne fjorden (fjordretten).

Grensen for fjordretten (fjordgrensen) fastsettes av Finnmark fiskeriforvaltning.

Fjordgrensen fastsettes etter en samlet bedømmelse av de geografiske forhold, av den bruk som har vært utøvet i fjorden, av dagens fiske i området, og av lokale rettsoppfatninger om fjordfisket.

Finnmark fiskeriforvaltning kan bestemme at også andre kan fiske i fjorden.

§ 4 Retten til fiske utenfor fjordene

Fiskere bosatt utenfor Finnmark har rett til fiske utenfor fjordgrensene på linje med fiskere fra fylket, jf. § 3.

§ 5 Forholdet til folkeretten

Loven her gjelder med de begrensninger som følger av overenskomst med fremmed stat eller annen folkerett. Ved motstrid skal folkerettens regler gå foran.

§ 6 Retningslinjer for fiskeriforvaltningen

Fiskeriforvaltningen skal skje med sikte på å gjennomføre retten til fiske ifølge § 2 innenfor rammen av de samlede nasjonale fiskeressurser.

Denne retten kan om nødvendig bli gjennomført ved egne kvoter og tillatelser for fiskere og fiskefartøy i Finnmark.

Ved fastsettelsen av slike kvoter og tillatelser skal det legges vekt på at det materielle grunnlag for sjøsamisk kultur og annen kystkultur i Finnmark blir sikret.

For gjennomføring av retten til fiske etter § 2 skal fiskerimyndighetene om det er nødvendig, endre fordelingen av kvoter mellom de ulike flåtegrupper, fartøygrupper eller distrikter.

§ 7 Finnmark fiskeriforvaltning og Finnmarkssonen

Finnmark fiskeriforvaltning er et eget rettssubjekt med sete i Finnmark som skal forvalte fisket i fjord og ved kyst utenfor Finnmark ut til fire nautiske mil utenfor grunnlinjene. Dette havområdet er i loven her kalt Finnmarkssonen.

Forvaltningen skal skje i samsvar med lovens formål og reglene i loven her for øvrig. Det skal legges særlig vekt på styrking av fjordfisket og ­fisket med mindre fartøyer og passive redskaper.

Finnmark fiskeriforvaltning får en startkapital ved tilskudd fra staten, jf. § 8.

§ 8 Statens ansvar for ressurser til Finnmark fiskeriforvaltning

Staten skal tilføre Finnmark fiskeriforvaltning ressurser, i form av kapital, kvoter eller fisketillatelser, slik at det materielle grunnlag for sjøsamisk kultur og annen kystkultur i Finnmark sikres. Regjeringen skal i sine meldinger til Stortinget om same­politikken redegjøre for dette.

§ 9 Styret i Finnmark fiskeriforvaltning

Finnmark fiskeriforvaltning ledes av et styre på seks personer.

Finnmark fylkesting og Sametinget velger tre medlemmer med personlige varamedlemmer hver. Medlemmene og varamedlemmene skal være bosatt i Finnmark. Styret skal ha fiskerikompetanse, og minst ett av styremedlemmene valgt av hvert organ og vedkommendes varamedlem skal være representanter for fjord- og kystfiskerne.

Styret velger selv en leder og en nestleder blant medlemmene. Dersom ingen oppnår flertall, fastsetter Finnmark fylkesting i partallsår og Sametinget i oddetallsår hvem av de seks medlemmene som skal være leder og nestleder.

For øvrig gjelder reglene i finnmarksloven § 7 annet ledd fjerde, femte og sjette punktum, tredje til femte ledd og § 8 tilsvarende.

§ 10 Styrets oppgaver og saksbehandling

Forvaltningen av fisket i Finnmarkssonen hører under styret innenfor rammen av loven her og annen lovgivning.

Styret kan fastsette regler for fartøystørrelser og for fiskemetoder (redskapsbruk) innenfor Finnmarkssonen. Styret kan foreta inndeling av Finnmarkssonen i ulike geografiske områder med ulike regler. Styret kan gi reglene virkning for bestemte tidsrom.

Styret kan disponere over kvoter eller fisketillatelser som Finnmark fiskeriforvaltning har fått tildelt fra staten. Styret kan også erverve kvoter eller tillatelser for midler som Finnmark fiskeriforvaltning har fått tildelt. Styret kan for et begrenset tidsrom overføre, mot eller uten vederlag, kvoter eller tillatelser som Finnmark fiskeriforvaltning disponerer.

Ved overføring av kvoter eller tillatelser kan styret stille allmenne eller nærmere stedsbestemte vilkår om levering til Finnmark.

For øvrig gjelder reglene i finnmarksloven § 9 første ledd annet til fjerde punktum, annet til fjerde ledd, femte ledd første punktum, sjette ledd og § 11 til 18 tilsvarende.

§ 11 Opprettelse av ressursselskap

Finnmark fiskeriforvaltning kan opprette en stiftelse eller annet selskap for forretningsvirksomhet med formål å fremme Finnmarks fjord- og kystfiske.

§ 12 Skade på fisket

Dersom det ved forurensning eller på annen måte voldes skade på fiske i Finnmarkssonen, kan Finnmark fiskeriforvaltning opptre på vegne av de skadelidte fiskerne. Den erstatning som ikke tilkommer en bestemt rettighetshaver, blir forvaltet av Finnmark fiskeriforvaltning i samsvar med lovens formål.

§ 13 Forholdet til eksisterende rettigheter

Loven her gjør ikke inngrep i kollektive eller individuelle rettigheter i havet utenfor Finnmark som kan være opparbeidet ved hevd eller alders tids bruk.

Krav om anerkjennelse av slike rettigheter kan fremsettes for Finnmarkskommisjonen, jf. finnmarksloven § 29.

Tvister som oppstår etter Finnmarkskommisjonens utredning, hører inn under de alminnelige domstoler.

Kongen kan gi nærmere regler om behandlingen av krav etter annet ledd.

§ 14 Samisk språk

Om bruk av samisk språk gjelder sameloven kapittel 3.

§ 15 Ikrafttredelse, overgangsregler

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

Til forsiden