NOU 2009: 08

Kompetanseutvikling i barnevernet— Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Ekspertutvalget, som ble oppnevnt i brev av 14. april 2008 for å fremme forslag til kvalitetsutvikling av studier og studiemiljø i lys av barnevernets framtidige kompetanse- og kvalifiseringsbehov, legger med dette fram sin tilråding.

Oslo, 30. april 2009

Edvard Befring

Turid Berg-Nielsen

Tor-Johan Ekeland

Trude Haugli

Inger Jacobsen

Olaf Jensen

Inger Oterholm

Eva Thomsen

Eirunn Lysø

Gudrun Brottveit

Til forsiden