NOU 2009: 08

Kompetanseutvikling i barnevernet— Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Følgende litteratur er henvist til i denne NOU

American Psychiatric Association (2000): Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders, Fourth Ed . DSM-IV-TR(TM).

Andersen, Rune red. (1992): Samordning under lupen. Oslo: TANO.

Andersson, T. (2002): Hur påverkar yttre uppväxtförhållanden risken för att utveckla asosialitet? I: K. Söderholm Carpelan & W. Rundqvist (red): «Ung med tung social problematikk. Hur kan vi förstå, förutsäga och planera för framtida behandling?». Stockholm: Statens Institutionsstyrelse.

Antonovsky, Aa. (2000): Helbredets mysterium: at tåle stress og forblive rask . København:

Hans Reitzels Forlag.

Arnesen, A. & Ogden, T. (2006): Skoleomfattende kartlegging av elevatferd.

Spesialpedagogikk, 2, 18–29.

Arnesen, A., Ogden, T., & Sørlie, M.A. (2006): Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen . Oslo: Universitetsforlaget

Arnesen, A.L. (2003): De sårbare barna og de «farlige» katego­riene i skolen. I: E. Befring (red.): Sosiale og emosjonelle vansker hos barn – problemer, utfordringer og muligheter, Barn i Norge 2003, Oslo: Voksne for Barn

Arnesen, A-L. (2002): Ulikhet og marginalisering med referanse til kjønn og sosial bakgrunn. En etnografisk studie av sosial og diskursiv praksis i skolen . Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Arnesen, A-L. (2003): De sårbare barna og de «farlige» katego­riene i skolen . I: E. Befring (red.): «Sosiale og emosjonelle vansker hos barn – problemer, utfordringer og muligheter» Barn i Norge 2003, Oslo: Voksne for Barn

Asbjørnsen, A. E., Manger, T. & Jones, L. Ø. (2007): Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker . Rapport. Fylkesmannen i Hordaland.

Askeland, G.A. (1990): Deltids desentralisert sosionomutdanning. Et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmets sosialhøgskole og Norges kommunal- og sosialhøgskole . Diasosrapport 30. Diakonhjemmet sosialhøgskole.

Backer, I. L. (2008): Barneloven, kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2 utgave.

Bakermans-Kranenburg, M.J. & van IJzendoorn, M.H. (2004): No association of the dopamine D4 receptor (DRD4) and –521C/T promoter polymorphisms with infant attachment disorganization . Attachment & Human Development, 6, 211–218.

Baklien, B., m.fl.(2004): Satsing mot frafall i videregående opplæring . NIBR-rapport 2004-19).

Baklien, B., m.fl.(2004): Satsing mot frafall i videregående opplæring . NIBR 2004-19.

Bandura, A. (1997): Self-efficacy. The exercice of control . New York: W.H. Freeman and Company.

Befring, E. (1983): Skole- og atferdsproblem i omsorgspedagogisk perspektiv . Oslo: Universitetsforlaget.

Befring, E. (1997): Oppvekst og Læring. Eit sosial­pedagogisk perspektiv på barns og unges vilkår i velferdssamfunnet. Oslo: Det Norske Samlaget.

Befring, E. (1997): The Enrichment Perspective. A Special Educational Approach to an Inclucive School . Remedial and Special Education, vol. 18, no: 3, s. 182–187.

Befring, E. (2004): Skolen for barnas beste. Oppvekst og læring i eit pedagogisk perspektiv.

Oslo: Det Norske Samlaget.

Befring, E. (2006): Spesialpedagogisk utsyn. Læring og oppvekst . Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Befring, E. (2007): Kva er det som gjer den gode skolen god? I: O.H. Kaldestad m.fl (red.). «Grunnverdier og pedagogikk». Bergen: Fagbokforlaget.

Befring, E. (2008): Forebygging i en psykososial kontekst . I: Edvard Befring og Reidun Tangen (red.): «Spesialpedagogikk». Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Befring, E.(1963): Frå tukt og barnehus til skoleheimsinstitusjonen. Magisteravhandling. PFI,

Universitetet i Oslo.

Befring, E.(2008): Problematferd. Sosiale og emosjonelle vansker . I: Edvard Befring og Reidun Tangen (red.): «Spesialpedagogikk». Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Befring, T.E.(2009): Samarbeid og kommunikasjon mellom barnevernet og foreldre . Innspill til ekspertutvalget.

Belsky, J. (2005): Attachment Theory and Reseach in Ecological Perspective. Insights from the Pennsylvania Infant and Family Development Project and the NICHD Study of Early Child Care . I: K.E. Grossmann, K. Grossmann & E. Waters (red.). «Attachment from Infancy to Adulthood. The Major Longitudinal Studies». New York: The Guilford Press.

Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M. J. & van IJzendoorn, M.H. (2007). For better and for worse. Differntial Susceptability to environmental influence . Current Directions in Psychological Science, 16, 300-304.

Bendiksen, L. R. L. (2008): Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer . Oslo: Fagbokforlaget

Berg, N.B.J. (2005): Elev og menneske. Psykisk helse i skolen . Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Berg, N.B.J. (2007): Psykisk helse i skolen . Spesialpedagogikk, nr 04 og 05.

Biehal, N., Clayden, J., Stein, M. & Wade, J. (1995): Moving on. Young People and Leaving Care . Schemes. London: HMSO (Her Majesty`s Stationary Office).

Bjørgen, I. (2001): Læring: Søken etter mening . Trondheim: Tapir

Bloom, M. & Gulotta, T.P. (2003): Evolving definitions of primary prevention . In: T. P. Gulotta & M. Bloom (red.). «Encycklopedia of prevention and health promotion» (9–15). N.Y: Kluwer Academic/Plenum.

Bloom, M. og T.P. Gulotta (2003): Evolving definitions of primary prevention. I: T. P. Gulotta and M. Bloom (red.) Encycklopedia of prevention and health promotion (9-15). N.Y: Kluwer Acdemic /Plenum

Bokhurst, C.L., Bakermans-Kranenburg, M.J., Fearon, R.M.P., van IJzendoorn, M.H., Fonagy, P. & Schuengel, C. (2003). The importance of shared environment in mother-infant attachment security: A behavioural genetic study . Child Development, 74, 1769–1782.

Breilid, N.(2007): Ungdom og læringserfaringer. En survey-studie av ungdoms læringserfaringer på ulike arenaer . Dr. grads avhandling, Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitet i Oslo.

Brottveit, G. (2007): Seksuelle overgrep mot barn – en fortolkende tilnærming til barnevernsarbeidernes forståelse. Dr.polit. avhandling. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universtetet i Oslo.

Brottveit. G. (2008): Barnevern og foreldreskap . I: Bente Puntervold Bø & Bennedichte C. Rappana Olsen (red.): «Utfordrende foreldreskap». Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bråten, I. (2002): Selvregulert læring i sosialt-kognitivt perspektiv . I: Bråten (red.): «Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv». Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Bukholdt, V. & Sandbæk, M. (2008): Praktisk Barnevernarbeid . Oslo: Gyldendal Akademisk, 5. utgave.

Bushman, B.J. & Anderson, C.A. (2001): Media Violence and the American Public: Scientific

Facts Versus Media Misinformation . In: B.J. Bushman & C.A. Anderson (2001): «American Psychologist». Vol. 56, No 6/7 (477–489). Washington: The Association

Carler, S.C. & Scheier, M.F. (2005): Optimism . In: Snyder C.R and S.J. Lopez (ed).

«Handbook of Positive Psychology». Oxford: Oxford University Press, p.231-243.

Caspersen, J. (2008): Er nyutdannede ferdigvare? Debattinnlegg: Dagbladet 24.7.2008.

Christiansen, K.U. (1990): Hva styrer sosialarbeidernes praksis? I: K.U.Christiansen (red.). «Perspektiver på sosialt arbeid. Rapporter fra praksis». Oslo: TANO Forlag.

Christie, N.(2008): I skyggen av PISA . Nytt Norsk Tidsskrift, nr: 2, s.200-2007.

Clausen, S.E. & Kristofersen, L. (2008): Barnevern 1990-2011: En longitudinell studie av registerdata. Norges Barnevern nr: 3.

Collin, R.H. (2008): Barns rett til opplæring og til vern mot marginalisering i skolen . Avhandling til dr. juris ved Universitetet i Bergen.

Dalland, O. (2008): Fra forsøk til etablert studium. Evaluering av sosionomutdanning med fordypning i interkulturelt og internasjonalt sosialt arbeid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag . Avdeling for helse- og sosialfag.

De Mulder, E.K. & Radke-Yarrow, M. (1991): Attachment with affectively ill and well mothers: concurrent behavioural correlates. Development and Psychopathology. 3, 227–242.

Dencik, L. & Schultz Jørgensen, P. (1999): Børn og familie i det postmoderne samfund . København: Hans Reitzels Forlag

Drugli, M-B. (2008). Atferdsvansker hos barn. Evidensbasert kunnskap og praksis . Cappelen Forlag.

Drugli, M-B. (2008): Tidlige atferdsvasnker – kriminell ungdom? Publisert elektronisk på www.forebygging.no

Egelund, T. og Hestbæk, A D. (2003): Anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. En forksningsoversikt. Nr.3 / 4,, København: Socialforskningsinstituttet.

European Asylium Curriculum (EAC) (2009): http://practice.ulb.ac.be/~eac/

Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P., & Skårderud, F. (2006): Utakter . Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Frønes, I. (2006): Moderne barndom. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Frøseth, M.W. & Caspersen, J. (2008): Tilbakeblikk på utdanningen – Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen. Oslo: HiO-notat 2008 nr: 2.

Furman, B: (1998): Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom . Stockholm: Natur och Kultur.

Gamst, K., & Langballe, Å. (2004): Barn som vitner: En empirisk og teoretisk studie av kommunikasjon mellom avhører og barn i dommeravhør: utvikling av en avhørsmetodisktilnærming . Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Getz, B. (1892): Udkast til Lov om sædelig forkomne og vanvyrdede Børns Behandling med Motiver . Kristiania Gjertsen, P-Å. (2007)(red): Forebyggende barnevern. Samarbeid for barnets beste . Bergen: Fagbokforlaget.

Gjertsen, P-Å. (2008): Om forebygging . Innspill til ekspertutvalget.

Granic, I. & Patterson, G. R. (2006): Toward a Comprehensive Model of Antisocial Development: A Dynamic Systems Approach. Psychological Review, 113 (1): 101-

Gravrok, Ø. m.fl. (2006): Kunnskapsplattform for forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen- med særlig vekt på rusmidler og tobakk . I : Forebyggende innsatser i skolen, s. 60-77.Oslo: Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Grønvold, E. (1990): Med barn som utgangspunkt . I: Ø.Tutvedt (red.). «40 år for velferdsstaten». Oslo: Norges Kommunal og Sosialhøgskole. Rapport nr. 3.

Hagen, G. (2001): Barnevernets Historie- Om makt og avmakt i det 20.århundre. Oslo: Akribe.

Hamann, S. (2001): Cognitive and neural mechanisms of emotional memory. Trends in Cognitive Sciences . Nr 5, s. 394-400.

Hammer, T. (2002): Behov for endringer av skolen og spesialundervisning . I: «Barn i Norge 2002». Oslo: Voksne for Barn.

Hansen, J.H. (2009): Innspill til ekspertuvalget.

Hansen, J.H. (2009): Kompetansebehov i utdanningen av barnevernpedagoger og sosionomer – Minioritetsperspektivet . Innspill til ekspertutvalget.

Haugli, T. (2000): Samværsrett i barnevernssaker . Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave.

Havik, T. (2007): Slik fosterforeldrene ser det - II. Skriftserie nr: 1. Bergen: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Heggen, K. (2008): Om ungdom i vanskar . Innspill til ekspertuvalget.

Heggen, K., Vik, L.J. (2007): Rekruttering, studiesituasjon og kompetanse Ei undersøking av rekruttering og kvalifisering til sosialt arbeid . HiO rapport nr. 8/2007.

Helgeland, I. M. (2007): Unge med alvorlige atferdsvansker blir voksne: hvordan kommer de inn i et positivt spor? En oppfølgingsstudie over 15 år. Unipubavhandling nr. 76. Universitetet i Oslo.

Herberg, E.H. & Jòhannesdòttir, H. (2007): Kunnskap og læring i praksis. Fra student til profesjonell sosialarbeider . Oslo: Universtitetsforlaget.

Hundeide, K. (1989): Barns livsverden . Oslo: Cappelens forlag.

Hutchinson, G.S. (2005): Utvikling, spenninger og konfliktlinjer i sosionomutdanningen og sosialt arbeid. I: S.Oltedal (red.). «Kritisk sosialt arbeid». Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Høyland, C.W. D. (2009): Kvalitetskrav til ansatte i institusjon . Innspill til ekspertutvalget.

Ingul, J.M. (2005): Skolevegring hos barn og ungdom . I: E. Befring m.fl(red.). «Barn i Norge 2005». Oslo:Voksne for Barn.

Iversen, A.C., Jakobsen R., Haavik, T., Hysing,M. & Stormark, M. (2007): Mental Health Problems among Child Welfare Clients living at Home . Child Care in Practice. Vol. 13, No. 4, October 2007, pp. 387-399.

Jenssen, B. (2002): Kompetence og pædagogisk design . København: Nordisk Forlag A/S.

Jenssen, T. (2005): Viten om vern av barn. Utvikling, spenninger og konfliktlinjer i barnevernfaglig profilering. I: S. Oltedal (red.). «Kritisk sosialt arbeid». Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Journal of Behavioral Education, 12, 225-240.

Jørgensen, P. & Skjærvold, K. (2009): Rekruttering av det underrepresenterte kjønn . Prosjektrapport HIST, 3. februar 2009.

Killén, K. (1994): Sveket . Oslo: Kommuneforlaget.

Kristofersen, L. & Clausen, S.E. (2008): Barnevern og sosialhjelp . Notat 3/2008. Oslo: NOVA Oslo, 21.11. 2008.

Kristofersen, L. (2005): Barnevernbarnas helse: Uførhet og dødelighet i perioden 1999 – 2002 . Rapport nr: 12. Oslo: NIBR.

Kvello, Ø. (2008): Transaksjonsmodellen: Mennesker og miljø utvikler hverandre . I: Ø.

Kvello (red.). «Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø». Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kvello, Ø. (2007): Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling . Oslo: Universitetsforlaget.

Lacourse, E., Nagin, D. S., Vitaro, F., Cote, S., Arsenault, L. & Tremblay, R. E. (2006): Prediction of Early-Onset Deviant Peer-Group Affiliation . Archives of General Psychiatry, 63:562-568.

Langballe, Å. (2009): Faglig bidrag om barnesamtalen i barnevernet . Innspill til ekspertutvalget.

Langballe, Å., & Gamst, K. (2009): Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernsarbeid. Upublisert manus.

Larsen, E., Isberg. T. & Iversen, G.F. (1990): Tilbake til framtida. En oppfølgende undersøkelse av ungdom innskrevet ved Grepperød Ungdomshjem . Rapport nr: 2. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Larsson, B., Fossum, S., Clifford, G., Drugli, M.B., Handegård, B. H. & Mørch, W.T. (2008): Treatment of Oppositional Defiant and Conduct Problems in Young Norwegian Children: Results of Randomized Controlled Trial . Publisert online i European Child and Adolescent Psychiatry.

Levin, Irene (2004) Hva er sosialt arbeid . Oslo: Universitetsforlaget

Lindboe, K. (2006): Barnevernrett . Oslo: Universitetsforlaget, 5. utgave.

Lund, B.H. (1963): Utdanningen av sosialarbeidere i Norge. Utredning og forslag . Oslo: Kirke og undervisningsdepartementet.

Lund, I.(2005): «Hun sitter jo bare der». I: E. Befring m.fl.(red.). Barn i Norge. Oslo: Voksne for Barn.

Madsen, B. (2006): Sosialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Mathisen, R. (2008): Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap. Oslo: Universitetsforlaget.

Mevik, K. & Trymbo, B.E. (2002): Når foreldre er psykisk syke Oslo: Universitetsforlaget

Moffitt, T.E., Caspi, A. & Rutter, M.( 2005): Strategies for investigating interactions between measured genes and measured environments . Archives of General Psychiatry, 62, 473–481.

Muligheter». Barn i Norge 2003. Oslo: Voksne for barn.

Munoz, R. F., P.J. Mrazek & R.J. Haggerty (1996): Institute of Medicine Report on Prevention of Mental Disorders: Summary and commentary . American Psychologist. Nr. 51, (1116–1122).

Mørch, W.T., Skår, J. & Andersgård, A.B. (1994): Psykisk utviklingshemmede som foreldre, en undersøkelse av barnas tilstand . Tidskrift for Norsk Psykologforening nr: 10.

Nordahl, Th.m.fl.(2005): Atferdsproblemer blant barn og unge . Bergen: Fagbokforlaget.

O’Connor, T.J., Deater-Deckard, K, Fulker, D., Rutter, M., & Plomin, R. (1998): Genotypeenvironmental correlations in late childhood and early adolescence: Antisocial behavioral problems and coercive parenting. Developmental Psychology, 34, 970–981.

Ofstad, K. & Skar, R (2009): Barnevernloven med kommentarer . Oslo: Gyldendal Forlag.

Ogden, T. & Hagen, K.A. (2008): Treatment Effectiveness of Parent Management Training in Norway: A randomized controlled trial of children with conduct problems . Journal of Consulting and Clinical Psychology 2008 (4), 607-621.

Ogden, T. (2001): Sosial kompetanse og problematferd i skolen: . Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Oppedal, M. (2008): Akutthjemlene i barnevernloven . Oslo: Gyldendal akademiske.

Patterson, G.R. (2002): The early development of the coercive family process . In: J. B. Reid, J.B., G. R. Patterson. & J. J. Snyder (red.). «Antisocial behavior in children and adolescents: A developmental analysis and a model for intervention». Washington DC: American Psychological Association.

Purdie, N. m.fl. (2002): A Rewiew of the Research on Interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: What works Best? Review of Eduational Research, vol. 72, no. 1, s. 61–99.

Ramsøy, N. R. & Kjølsrød, L. (1986): Velferdsstatens yrker . I: Alldèn, Ramsøy og Vaa (red). «Det norske samfunn». Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Rasmussen, S.S. (1985/2004): Utdanning av sosialarbeidere i Norge 1920-39. Sosiale kurser, Fortsettelsesskolen, Sosialskolen . Hovedoppgave ved institutt for sosialt arbeid, Trondheim: NTNU 1985, Oslo: HIO-hovedfagsrapport 2004, nr. 10.

Refsdal, O. (1997): Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag gjennom sju år. I sluttrapport 1991 – 1997. Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag.

Rogers, C. (1969): Freedom to learn . Columbus Forlag.

Rognhaug, B. (1992): Begrepslæring gjennom multimedia – veien til kunnskap: en modellstudie av kunnskapsbasert programutvikling og datastøttet begrepslæring . Oslo: Hosle, Universitetet Institutt for spesialpedagogikk. Doktoravhandling.

Rutter, M. (2006): Critical Notice: Attachment from Infancy to Adulthood. The Major Longitudinal Studies . Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 974–977.

Rutter, M. (2007): Gene-environment interdependence . Developmental Science, 10, 12–18.

Sagbakken A. (2004): Barnehagen som tidlig hjelp for småbarn i risikofamilier . I: «Livsmot. Barn i Norge 2004». Oslo: Voksne for Barn.

Shanahan, L., Copeland, W., Costello, J. & Angold, A. (2008): Specifity of Putative Psychosocial Risk Factors for Psychiatric Disorders in Children and Adolescents . The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49 (1): 34-42.

Shanahan, M. & S. Hofer (2005): Social context in gene-environment interactions; Retrospect and prospect. Journal of Gerontolgy: Sceries B

Skard, Å.G. (1956): Disiplin i heimen: forsøk på utviklingsmessig oppdragelse. Norsk samband for småbarnsoppfostring . Sosialdepartementet.

Skard, Å.G. (1956): Disiplin i heimen: forsøk på utviklingsmessig oppdragelse . Norsk samband for småbarnsoppfostring, Sosialdepartementet. Skard, Å.G. (1986): «Oppseding til menneskevyrdnad». Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Bind 70.

Skard, Å.G. (1986): Oppseding til menneskevyrdnad . Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Bind 70.

Skaalvik, E. & S. Skaalvik (2005): Faglig selvoppfatning predikerer læring. I: Spesialpedagogikk Nr.09 2005. Oslo. Utdanningsforbundet.

Skår, J. (1992): Vi må slutte å tro at mennesker som ikke kan ta vare på seg selv kan bli gode foreldre . Barnevernspedagogen nr: 1.

Smith, L. (2004): Barn med atferdsvansker. En utviklingspsykopatologisk tilnærming. Høyskoleforlaget.

Smith. L. (2002): Tilknytning og barns utvikling. Kristiansand: Høyskoleforlaget Standal, A.T. (1998): Introvert problematikk – er det atferdsvansker da? Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Stang, E.G. (2007): Det er barnets sak. Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 . Oslo: Universitetsforlaget.

Steinkopf, H. Leite, R. Spikkeland, G. & Lunde, P. M. (2006): Kontroll, terapi eller begge deler?: Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor . Fokus på familien, 34, 242-256.

Stratton, C. W. (1999): How to promote children’s social and emotional competence. London: Paul Chapman Publishing Company.

Stratton, C. W. (2005): Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn . Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sørlie, M.A. & Ogden, T. (2007): Immediate outcomes of PALS. A school-wide multi-level program targeting behavior problems in elementary schools . Scandinavian Journal of Educational Research nr: 7, 471-491.

Terum, L.I. (1996): Grenser for sosialpolitisk modernisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Thuen, H. (2002): I foreldrenes sted. Barneredningens oppdragelsesdiskurs 1820- 1900. Eksemplet Toftes Gave. Oslo: Pax forlag.

Tinnesand, T. (2003): Relasjon mellom lærer og elev – et spørsmål om pedagogisk profesjonalitet? I: E. Befring (red.). «Sosiale og emosjonelle vansker hos barn – problemer, utfordringer og muligheter». Barn i Norge 2003. Oslo: Voksne for Barn.

Tutvedt, Ø. (1990): Utviklingen av en profesjonsutdanning: Sosiallinjen gjennom 40 år . I Tutvedt (red.). «40 år for velferdsstaten». Oslo: Norges Kommunal og Sosialhøgskole. Rapport nr: 3.

Usher E.L:& F. Pajares (2008): Sources of Self-Efficacy in School: Critical Review of the Literature and Future Directions. Review of Educational Research, Vol. 78, no. 4, Dec 2008

Vinnerljung, B., Ømann, M. & Gunnarson, T. (2005): Educational Attainments of Former Child Welfare Clients – a Swedish National Cohort Study . International Journal of Social Welfare nr: 14.

Wallin, H.J.W. (2004): Sosialt arbeid – historie og bakgrunn . Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Weissberg, R. P., Kumpfer, K.L. & Seligman, M.P. (2003): Prevention That Works for Children and Youth . American Psychologist, vol. 58, No. 6/7, 425–432.

Williams, C. & Soydan, H. (2005): When and How Does Ethnicity Matter? A Cross-National Study of Social Work Responses to Ethnicity in Child Protection Cases . I British Journal of Social Work vol 35, s. 901 – 920.

Ytrehus, S. (2004): Fattige barn i Norge Hvem er de og hvor bor de? Sammendrag. Rapport nr: 442. Oslo: FAFO.

Zahl, M.A. & Viken, L. (2003): Marta Hana og Lilian Bye – to foregangskvinner innen sosialarbeiderutdanningen i Norge. I: Eriksen (red.). «Fra tårn til kuppel. Sosialt arbeid i utvikling. Sosionomutdanningen i Trondheim 1962-2002».Trondheim: Tapir Akademisk forlag.

Zahl, M.A. (2003): Røtter – et tilbakeblikk på sosialt arbeid . I: M.A. Zahl (red.).«Sosialt arbeid. Refleksjon og handling». Bergen: Fagbokforlaget.

Zeiner, P. (2003): Atferdsforstyrrelser blant barn og ungdom. I: E. Befring (red.). «Sosiale og emosjonelle vansker hos barn – problemer, utfordringer og

Østerhaug, R. S. (2006): Fra skole til universitet – 40 år med sosialarbeiderutdanning i Stavanger. I Omre, Schjeldrup og Østerhaug (red.). «Fasetter av sosialt arbeid». Trondheim: Tapir.

Øvreeide, H. (1995): Samtaler med barn: Metodiske samtaler med barn i barnevernssituasjoner . Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Offentlige publikasjoner, utredninger og lovverk:

Barnekonvensjonen (1991): FNs konvensjon om barnets rettigheter . Vedtatt av de forente nasjoner den 20. november 1989, ratifisert av Norge den 8. januar. Oslo

Brev fra Helsetilsynet av 12. juni 2008: Autorisasjon av barnevernpedagoger og sosionomer .

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (1953): Vedtatt av Europarådet 4. november 1950. Den trådte i kraft i Norges 3. september 1953.

Barnekonvensjonen (1991): FNs konvensjon om barnets rettigheter . Vedtatt av de forente nasjoner den 20. november 1989, ratifisert av Norge den 8. januar. Oslo

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (1953): Vedtatt av Europarådet 4. november 1950. Den trådte i kraft i Norges 3. september 1953.

Fellesorganiasjonen (2007a): Sosionomer og sosialt arbeid.

Fellesorganiasjonen ((2007b): Barnevernpedagogen .

Helsetilsynet, Rapport, 5/2009: Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse- sosial og barneverntjenester for utsatte barn .

Kunnskapsdepartementet (2008): På vei mot en likestilt barnehage. Sluttrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004 – 2007.

Kunnskapsdepartementet (2007): Kvalifiakasjonsrammeverk .

NOVA-rapport (2006): Kartlegging av det faglige innholdet i landets barnevernutdanninger.

Upublisert manus.

NOVA Rapport (2007): Ung i Norge 1992-2002:skole, fritid og ungdomkulturer .

NOVA Rapport 18/06: Hva er det med familieråd? Samlerapport fra prosjektet: «Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge».

NOVA Rapport 3/08: Barnevernsklienter i Norge 1990 - 2005. En longitudinell studie .

NOU 2000:12: Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer. Barne og familiedepartementet.

NOU 2004: 23: Barnehjem og spesialskoler under lupen. Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barneverninstitusjoner 1945-1980. Barne og familiedepartementet.

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning . Kunnskapsdepartementet.

Politihøgskolen (2008): «Rekruttere og beholde 2007 – 2008».

Politihøgskolen 2008): «Ut i felten - Prosjektrapport 2007-2008». Rapport 2000: Skoleelevers fysiske arbeidsmiljø.

Rapport nr. 3/2007 NKVTS (Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress).

Barne- og likestillingsdepartementet og utdanings- og forskningdepartementet.

Samordna opptak (SO).

Socialstyrelsen (2004): Socialt arbete med barn och unga i utsatta situationer. Förslag till kompetensbeskrivning.

Sosial og helsedirektoratet & utdanningsdirektoratet (2006): Forebyggende innsatser i skolen .

St.meld. nr. 39. (1995-1969): Om barnevernet . Barne- og familiedepartementet

St.meld. nr. 40. (2001-2002): Om barne- og ungdomsvernet . Barne- og familiedepartementet.

St. meld nr. 27. (2001-2002): Gjør din plikt – Krev din rett. Kvalitetsreform i høyere utdanning . Kunnskapsdepartementet.

St. meld. Nr. 7. (2007-2008): Statusrapport for kvalitetsreformen i høgre utdanning. Tilrådning fra Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.

St. meld. nr 31. (2007-2008): Kvalitet i skolen . Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (2008-2010): Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008 – 2010 . (F 4245).

St. meld. nr. 6. (2002-2003): Tiltaksplan mot fattigdom (fattigdomsmeldingen) . Arbeids og administrasjonsdepartementet.

Statistisk Sentralbyrå: Barnevern 2007 .

Statistisk sentralbyrå (statistikk fra årene 1996 – 2007): Barnevernstatistikk. Tall fra SSB, bearbeidet av Solveig Valseth Selte (BLD i 2009)

Statistisk sentralbyrå (statistikk fra 2007): Utdanningsstatistikk. Tall bearbeidet av Alice Steinkellner (SSB, 2008)

Statistisk sentralbyrå (2006/19): Innvandrerbarn i barnevernet 2004 . Linda Allertsen og Trygve Kalve.

Utdannings og forskningsdepartementet (2005b): Rammeplan og forskrift for barnevernspedagogutdanning .

Utdannings og forskningsdepartementet (2005a): Rammeplan og forskrift for sosionomutdanning.

Utdanningsdirektoratet: Utdanningsspeilet 2006 . Nr. 70 og vedleggstabell: 103.

http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=39911.

www.blipoliti.no

Lovverk:

Barnevernloven: Lov om barneverntjenester av 17. juli. 1992 nr. 100.

Barnevernloven av 1953: Lov om barnevern av 17. Juli 1953 nr. 14.

Barneloven: Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7.

Barnehageloven: Lov om barnehager 2005-06-17-64.

Forvaltningsloven: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.

Helsepersonelloven: Lov 2 juli 1999 om helsepersonell. Sist endret ved lov 29 august 2003 nr. 87.

Menneskerettighetsloven: LOV 1999-05-21 nr 30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

Opplæringsloven: LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Ot.prp. nr 44 (1991-92) Om Lov om barneverntjenester (barnevernloven). Innst. O. nr. 80. ( 1991-92 ). Barne og familiedepartementet.

Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova.

Kunnskapsdepartementet.

Straffeprosessloven: Lov om rettergangsmaaden i Straffesager av 1. juli 1887.

Sosialtjenesteloven: Lov om sosiale tjenester m.v. av 1991-12-13-81.

Vergerådsloven: Lov om behandling av forsømte barn av 6. juni 1896.

Til forsiden