NOU 2015: 4

Tap av norsk statsborgerskap

Til innholdsfortegnelse

Referanse- og litteraturliste

Andenæs, Johs., Magnus Matningsdal (red.) og Georg f. Rieber-Mohn (red.) (2004) Alminnelig strafferett, 5. utgave, Universitetsforlaget

De Groot, Gerard-René og Maarten P. Vink (2014): Best Practices in Involuntary Loss of Nationality in the EU, CEPS paper in Liberty and Security No. 73 november 2014

Eskeland, Ståle (2006): Strafferett, 2. utgave, Cappelen Damm Akademisk

Fleischer, Carl August (2005): Folkerett, Universitetsforlaget

Høstmælingen, Njål (red.), Elin S. Kjørholt (red.) og Kirsten Sandberg (red.) (2012): Barnekonvensjonen – barns rettigheter i Norge, 2. utgave, Universitetsforlaget

Ruud, Morten og Geir Ulfstein (2011): Innføring i folkerett, Universitetsforlaget

Dommer

Den europeiske menneskerettsdomstolen (1968): Case «Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium» (avsagt 23. juli 1968)

Den europeiske menneskerettsdomstolen (1976): Engel m.fl. mot Nederland (avsagt 8. juni 1976).

Den europeiske menneskerettsdomstolen (1979): Sunday Times mot Storbritannia (avsagt 26. april 1979). EMD-6538–74

Den europeiske menneskerettsdomstolen (2001): Boultif mot Sveits (avsagt 2.8.2001). EMD-2000–54273

Den europeiske menneskerettsdomstolen (2006): Rodrigues da Silva m.fl. mot Nederland (avsagt 31.1.2006). EMD-1999–50435

Den europeiske menneskerettsdomstolen (2006): Üner mot Nederland (avsagt 18.10.2006). EMD-1999–46410

Den europeiske menneskerettsdomsol (2008): Darren Omoregie m.fl. mot Norge (dom avsagt 31.8.2008)

Den europeiske menneskerettsdomstolen (2011): Genovese mot Malta (avsagt 11.10.2011). EMD-2009–53124

Den europeiske menneskerettsdomstolen (2012): Kuric m.fl. mot Slovenia (avsagt 26.6.2012). EMD-2006–26828

Norske dommer:

HR-2015–289-A

HR-2015–206-A

Rt. 1958 side 479

Rt. 1973 side 433

Rt. 1998 side 1945 og 1947

Rt. 2000 side 59

Rt. 2004 side 357

Rt. 2006 side 293

Rt. 2007 side 667

Rt. 2009 side 543

Rt. 2009 side 780

Rt. 2010 side 1445

Rt. 2012 side 1985

Konvensjoner

Den europeiske menneskerettskonvensjon av 1950

Europarådets konvensjon om begrensning av tilfeller med dobbelt statsborgerskap og om militære forpliktelser i tilfeller av dobbelt statsborgerskap av 1963

Europarådets konvensjon om statsborgerskap av 1997

FNs konvensjon mot rasediskriminering av 1965

FNs konvensjon om barns rettigheter av 1989

FNs konvensjon om begrensning av statsløshet av 1961

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966

FNs konvensjon om statsborgeskap av 1930

FNs konvensjon om statsløses stilling av 1954

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 1966

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948

Offentlige publikasjoner

Dokument 16 (2011–2012): Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Europarådets konvensjon om statsborgerskap (1997): Explanatory Report

Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Høring – forslag om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt (fremmedkriger), høringsbrev av 4.7.2014

Ot.prp. nr. 41 (2004–2005) Om lov om norsk statsborgerskap,Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 64 L (2014–2015) Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005, Justis- og beredskapsdepartementet

UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 30: Discrimination against Non-Citizens (2004)

UN Committe on the Rights of the Child, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art.3, para. 1), 29 May 2013

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2013): Expert Meeting on interpreting Article 5–6 of the 1961 Statelessness Convention and Avoiding Statelessness resulting from Loss and Deprivation of Nationality. Summary Conclusions

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on Statelessness No. 4: Ensuring Every Child’s Right to Acquire a Nationality through Articles 1–4 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, 21 December 2012, HCR/GS/12/04

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Protection of Stateless Persons, 30 June 2014

UN Human Rights Committee, General Comment 27, Freedom of movement (Art.12), U.N. Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999)

UN Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of citizenship: report of the Secretary-General, 19 September 2013

UN International Law Commission, Fourth report on the expulsion of aliens, A/CN.4/594

Utlendingsdirektoratet (2010): Saksbehandlingsrutiner – utvisning av straffedømte utlendinger, jf. utlendingsloven § 67 første ledd bokstav c, § 68 første ledd bokstav b eller § 122, RS 2010–005

Utlendingsdirektoratet (2010): Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold,RS 2010–024

Lover og forskrifter

Grunnloven. Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814

Straffeloven. Almindelig borgerlig straffelov 22. mai 1902 nr. 10

Vernepliktsloven. Lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt

Straffeprosessloven. Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

Adopsjonsloven. Lov 28. februar 1986 nr. 8 om adospjon

Straffeloven. Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff

Statsborgerloven. Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap

Utlendingsloven. Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Diskrimineringsloven om etnisitet. Lov 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn

Statsborgerforskriften. Forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Utlendingsforskriften. Forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Til forsiden