NOU 2016: 20

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

Et utvalg ledet av professor II Knut Anton Mork som har vurdert aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland overleverte sin rapport til finansminister Siv Jensen 18. oktober 2016. Utvalget ble bedt om å analysere forventet avkastning og risiko i fondet ved ulike aksjeandeler. I vurderingen av aksjeandelen ble utvalget bedt om blant annet å se hen til fondets målsetting, tidshorisont, størrelse og forventede uttak. Mandatet ba også om en vurdering av om en eventuell endring av aksjeandelen bør ha betydning for andre hovedvalg i investeringsstrategien, slik som sammensetningen av referanseindeksene for aksjer og obligasjoner. I sin rapport viser utvalget til at valget av aksjeandel er en avveiing mellom forventet avkastning og risiko. Utvalgets vurdering er at denne avveiingen må se hen til faren for tap av formue, nivået på samlet risiko i nasjonalformuen og fondets rolle i finanspolitikken. Utvalgets flertall tilrår at aksjeandelen økes fra 60 prosent til 70 prosent. Et mindretall bestående av utvalgsleder Knut Anton Mork tilrår at aksjeandelen reduseres til 50 prosent.

Les dokumentet