NOU 2017: 7

Det norske mediemangfoldet — En styrket mediepolitikk for borgerne

Til innholdsfortegnelse

Til Kulturdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 18. september 2015 et utvalg som skulle utrede hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Grunnlovens infrastrukturkrav i § 100 sjette ledd har dannet utgangspunkt for utvalgets vurderinger.

Mediemangfoldsutvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til innretning av nye og endrede statlige virkemidler med formål å fremme mediemangfoldet. Utvalget står samlet om samtlige forslag og formuleringer i utredningen.

Oslo, 7. mars 2017

Knut Olav Åmås (leder)

Ellen Altenborg

Thor Gjermund Eriksen

Hallvard Moe

Hilde Eika Nesje

Ivar Rusdal

Olav T. Sandnes

Gunnar Stavrum

Randi Øgrey

Lars Øyen

Marita Bergtun

Til forsiden