2 Lovspegl

Ny lov

Fjellova

Statsallmenningslova

Seterforskrifta

Forskrift om jakt mv. i statsallmenning

Kapittel 1 Innleiiande føresegner

§ 1-1 Formål

-

§1

§ 1

§ 1-2 Verkeområde

§ 1

-

§ 2

§ 2

§ 1-3 Forvaltning av statsallmenningane

§ 3

-

§ 3

§ 1-4 Allment om avgjerdene

§§ 12, 15, 18, 21

-

Kapittel 2 Generelle reglar om den jordbrukstilknytte bruksretten (allmenningsretten)

§ 2-1 Vilkåra for jordbrukstilknytt bruksrett

§ 2 andre ledd

§ 2-1

§ 2-2 Innhaldet i den jordbrukstilknytte bruksretten

§ 2 første ledd

§ 2-2

§ 2-3 Sal, fråskriving, avløysing

§ 2-3

§ 2-4 Utleige av eigedom med allmenningsrett

-

§ 2-4

§ 2-5 Register over eigedommar med allmenningsrett (jordbrukstilknytt bruksrett)

§ 2-5

§ 2-6 Bortfall av allmenningsrett (jordbrukstilknytt bruksrett)

§ 2 andre ledd

§ 2-6

§ 2-7 Avgrensingar i utøvinga av dei jordbrukstilknytte bruksrettane

§ 4-1

§ 2-8 Årsmøte

-

§ 1-5, § 1-6

§ 2-9 Valkomité

-

§ 3-7

§ 2-10 Val av representantar for eigedommar med jordbrukstilknytt bruksrett

§ 3-10

Kapittel 3 Administrasjon og organisatoriske reglar

§ 3-1 Fjellstyret

§§ 3, 4, 5, 6,

§§ 1-2, 1-3

§ 3-2 Oppnemning av fjellstyre

§ 3

Kapittel 3

§ 3-3 Val av fjellstyre frå fleire kommunar

§ 5

-

§ 3-4 Oppgåver for fjellstyret

§ 3

§ 1-3

§ 3-5 Særskilte oppgåver for fjellstyret – motorferdsel

§ 12

§ 3-6 Særskilte oppgåver for fjellstyret – hundetrening

-

§ 3-7 Fjellkasse

§ 11

§ 1-4

§ 3-8 Kommunesamanslåing

-

-

§ 3-9 Delegering/administrasjon

-

-

§ 3-10 Fellesorganisasjonen for fjellstyra

-

-

§ 3-11 Landsmøte og styre for fellesorganisasjonen

-

-

Kapittel 4 Bruksrettar som ligg til jordbrukseigedom

§ 4-1 Rett til beite

§ 15

-

§ 4

§ 4-2 Inngjerda beiteareal

-

-

§ 5

§ 4-3 Gjetarbu

-

-

§ 5

§ 4-4 Rett til tilleggsjord

§ 19

-

§§ 19, 20

§ 4-5 Opphøyr av rett til tilleggsjord

§ 22

-

§ 23

§ 4-6 Rett til seter

§ 18

-

§§ 6, 7, 8

§ 4-7 Seter i bruk

-

-

§ 9

§ 4-8 Opphøyr av rett til seter

§§ 20, 22

-

§ 4-9 Ny utvising av etablert seter

-

-

§§ 12, 13

§ 4-10 Seter som ikkje lenger er i bruk der brukaren har allmenningsretten i behald

-

-

§§ 10, 11, 13, 14, 15, 24, 25

§ 4-11 Seter til eigedom der allmenningsretten har falt bort

-

-

§§ 16, 17, 18

§ 4-12 Rett til utbygging av mindre kraftverk

-

-

§ 4-13 Virkesrett

-

§§ 2-2, 2-10, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15

§ 4-14 Driftsform

-

§§ 2-7, 2-9

§ 4-15 Enkeltpersondrift

-

§ 2-7

§ 4-16 Fellesdrift

§ 2-9

§ 4-17 Skogfond og avgifter

-

§§ 2-8, 2-22

§ 4-18 Bruk av motteke virke og tilskot

-

§ 2-10

§ 4-19 Kårbygningar

-

§ 2-14

§ 4-20 Driftsbygningar for utvida produksjon

-

§ 2-15

§ 4-21 Tilhøvet til forsikring

-

§ 2-12

§ 4-22 Misbruk av virkesretten

-

§ 2-11

§ 4-23 Fordeling av inntekter vunne på kostnad av virkesretten

-

§ 4-4

§ 4-24 Bruksreglar for allmenningen

§§ 14, 16

§ 2-17

§ 4-25 Utarbeiding og vedtak om bruksreglar

§§ 2-18, 2-20

§ 4-26 Kunngjering og ikrafttsetjing av bruksreglar

§ 2-19

Kapittel 5 Jakt, fangst, felling og fiske

§ 5-1 Definisjonar

-

-

§ 5-2 Grenser for kven som er rekna som fast busette i området der allmenningen ligg

-

§§ 7, 8, 11, 12

§ 5-3 Administrering av jakt- og fiskerett m.v.

-

-

§ 5-4 Pris på jaktkort

§ 25

§ 5-5 Jakt- og fiskekort og rapportering

§§ 25, 29

-

§§ 5, 15

§ 5-6 Vedtak om at allmenningen skal vere med i eit større jakt- eller fiskeområde og om utleige

§§ 27, 31

-

§ 8

§ 5-7 Uttale frå kommunen

§§ 23, 24, 27, 28, 30, 31

-

§ 5-8 Småviltjakt utan hund

§ 23

-

§ 5-9 Småviltjakt med hund og fangst av småvilt

§ 23

§ 5-10 Reguleringar i småviltjakta

§ 23

§ 3

§ 5-11 Villreinjakt

§ 24

§ 10

§ 5-12 Jakt på storvilt unnateke villrein

§ 26

§ 3

§ 5-13 Fiske med stong og handsnøre

§ 28

§ 5-14 Fiske med anna reiskap enn stong og handsnøre

§ 28

§ 5-15 Pris på fiskekort

§ 29

§ 5-16 Reguleringar i fisket

§ 30

§ 5-17 Jakt- og fiskehytter og naust

§ 35

§ 5-18 Jakt og fiskebuer m.v. frå før 1920

-

-

Kapittel 6 Grunndisponering

§ 6-1 Grunndisponering

§ 12

-

§ 6-2 Bortfeste og avhending

§ 13

-

6-3 Særleg om tomt til jakt- og fiskebu

-

-

§ 6-4 Inntekter frå grunndisponering

§ 12

-

Kapittel 7 Skogforvaltning m.m

§ 7-1 Skogforvaltar

-

§ 1-1

§ 7-2 Skogbruksplan

-

§ 4-3

§ 7-3 Forvaltning etter bygdeallmenningslova

-

§ 4-5

§ 7-4 Allmenningsfond

-

§ 1-4

§ 7-5 Erstatningar

-

-

Kapittel 8 Utleige

§ 8-1 Utleige av husdyrbeite, gjetarbu, seter og tilleggsjord

§§ 15, 21

-

§ 21

§ 8-2 Utleige til tamreindrift

§ 17

-

-

§ 8-3 Vederlag for utleige

§ 21

-

§ 22

Kapittel 9 Oppsyn

§ 9-1 Oppgåver for oppsynet i statsallmenning

-

-

§ 9-2 Organisering og finansiering av oppsynet

§ 36

-

Kapittel 10 Saksbehandling

§ 10-1 Offentlegheit

-

-

§ 10-2 Forholdet til forvaltningslova

§ 10

-

§ 26

§ 10-3 Om vedtak i fjellstyret

§ 8

§ 1-2

§ 10-4 Om gjensidig uttalerett for fjellstyra og Statskog SF

§ 10-5 Gebyr for saksbehandling

-

-

Kapittel 11 Kapitalforvaltning, kontroll og rapportering

§ 11-1 Kapitalfond

-

-

§ 11-2 Forvaltning av finanskapital

§ 11-3 Rekneskapsplikt

§ 11

§ 1-4

§ 11-4 Rapportering

-

-

Kapittel 12 Tvisteløysing

§ 12-1 Jordskifte og grensefastsetjing i statsallmenning

§ 4-2

§ 12-2 Avgjerder etter lova som kan førast inn for jordskifteretten som rettsutgreiing

§ 12-3 Avgjerder om jakt og fiske

§§ 10, 23, 28

-

Kapittel 13 Ymse føresenger

§ 13-1 Straff

§ 37, § 38

§ 4-9

§ 13-2 Forskrifter

§ 38

§ 4-7

§ 13-3 Iverksetjing

§ 39

§ 4-10

§ 13-4 Overgangsreglar

-

§ 4-11

§ 13-5 Endringar i andre lover

Til forsida