Høring – NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2014

Vår ref.: 12/3333

Regjeringen nedsatte i 2011 et ekspertutvalg for å utrede verdier av økosystemtjenester. Utvalget fikk blant annet i oppgave å beskrive konsekvenser for samfunnet av at økosystemtjenestene forringes, peke på hvordan relevant kunnskap best kan formidles til beslutningstakere, og gi anbefalinger om hvordan hensynet til økosystemtjenester kan bli bedre ivaretatt i private og offentlige beslutninger. Arbeidet har vært ledet av Stein Lier Hansen.

Den 29. august overleverte utvalget sine anbefalinger til miljøvernministeren i form av en offentlig utredning med tittel NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester.

Miljøverndepartementet sender med dette NOU-en om økosystemtjenester på høring med frist for uttalelser 1. januar 2014. Dokumentet og mandat for utvalget finnes på denne lenken: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/naturmangfold/ekspertutvalget-om-verdier-av-okosystemt.html?id=671257. Vi ber om at høringsinstansene primært kommenterer anbefalingene i utredningen. Ta kontakt med Solveig Sørland på telefon 22245853 dersom rapporten ønskes tilsendt.

Det vil bli avholdt et høringsmøte i Miljøverndepartementet i slutten av september. Tid og sted for høringsmøtet vil bli annonsert på våre hjemmesider.

Med hilsen                                                                        

Gudrun Schneider
Fagdirektør

Brita Slettemark
Avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

Offentlige forvaltningsorgan

 • Departementene
 • Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok

 

 • Bergvesenet, Postboks 302 Lade, 7441 Trondheim
 • Bioteknologinemnda, Stortingsgata 10, 0161 Oslo
 • Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
 • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo
 • Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
 • Forsvarets overkommando, Oslo MIL/Huseby, 0016 Oslo
 • Innovasjon Norge, Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
 • Klima- og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
 • Kystdirektoratet, Kongensgt. 11, 6002 Ålesund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
 • Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger
 • Reindriftsforvaltningen, Postboks 1104, 9504 Alta
 • Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo
 • Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund
 • Sosial- og helsedirektoratet, Postboks 8054 Dep, 0031 Oslo
 • Statens Kartverk, 3507 Hønefoss
 • Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo
 • Statistisk sentralbyrå, Postboks 8131 Oslo, 0033 Oslo
 • Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo

 

 • Sekretariatet for regjeringens ekspertutvalg for gjennomgang av rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser, Attn: Frode Karlsen, Finansdepartementet
 • Norges forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Fagetater og kunnskapsmiljøer

 • Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen post@uib.no
 • Universitetet i Oslo, Postboks 1011 Blindern 0315 Oslo
 • Naturhistorisk museum, Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo
 • Biologisk institutt, UiO, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
 • Økonomisk institutt, UiO, Postboks 1095 Blindern, 0317 Oslo
 • Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
 • Norsk Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap, 1432 Ås
 • Norge teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 7491 Trondheim
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, 7491 Trondheim
 • Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger
 • Universitetet i Agder, Postboks 422, 4604 Kristiansand
 • Universitetet i Nordland, Postboks 1490, 8049 Bodø​
 • Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Postboks 156, 9171 Longyearbyen post@unis.no

 

 • Norges handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen
 • Høgskolen i Molde, Postboks 2110 , 6402 Molde  post@himolde.no
 • Handelshøyskolen BI, 0442 Oslo info@bi.no
 • Samisk høgskole, Hánnoluohkká 45, 9520 Kautokeino postmottak@samiskhs.no

 

 • Artsdatabanken, Erling Skakkes gt. 47, 7491 Trondheim

 

 • Bioforsk, Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås
 • CICERO Senter for klimaforskning, Postboks 1129 Blindern, 0318 Oslo
 • Fridtjof Nansens Institutt, Postboks 326, 1326 Lysaker
 • GenØk - Senter for biosikkerhet, Postboks 6418, 9294 Tromsø
 • Fiskeriforskning, Postboks 6122, 9291 Tromsø
 • Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5024 Bergen
 • Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo isf@samfunnsforskning.no
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo folkehelseinstituttet@fhi.no
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen
 • Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim
 • Norges Geotekniske Institutt (NGI), Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo
 • Norsk institutt for akvakultur, fiskeri og matforskning (NOFIMA), Postboks 6122, 9291 Tromsø
 • Norsk genressurssenter, c/o Norsk institutt for skog og landskap, Postboks 115, 1431 Ås
 • Norsk institutt for by- og regionforskning, Postboks 44 Blindern, 0313 Oslo
 • Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning, Postboks 6122, 9291 Tromsø
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Postboks 8024 Dep, 0030 Oslo
 • Norsk institutt for luftforskning, Postboks 100 2027 Kjeller nilu@nilu.no
 • Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
 • Norsk institutt for skog og landskap, Postboks 115, 1431 Ås
 • Norsk institutt for vannforskning, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
 • Norsk polarinstitutt, Polarmiljøsenteret, 9296 Oslo
 • Norsk senter for bygdeforskning, Universitetssenteret Dragvoll, 7491 Trondheim
 • Stiftelsen SINTEF, Postboks 4760 Sluppen, 7465 TRONDHEIM
 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Breiviksveien 40, 5045 Bergen
 • Telemarksforskning, Postboks 4, 3833 Bø i Telemark
 • Abelia, Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo post@abelia.no
 • Bedriftsforbundet, Akersgt. 41, 0158 Oslo post@bedriftsforbundet.no
 • Det norske skogfrøverk, Postboks 118, 2301 Hamar
 • Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO post@energinorge.no
 • Energibedriftenes landsforening EBL, Postboks 7184 Majorstua, 0307 Oslo
 • Energiforsyningens Fellesorganisasjon, Postboks 5467 Majorstua, 0305 Oslo
 • Finansnæringens fellesorganisasjon, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo
 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO firmapost@fhl.no
 • Grunneiernes Frittstående Organisasjon, Postboks 4675 Kristiansand
 • HANEN - interesseorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo
 • Hovedorganisasjonen Virke, Boks 2900 Solli, 0230 Oslo
 • NHO Mat og Landbruk, Postboks 5469 Majorstuen, 0305 OSLO firmapost@nhoml.no
 • NHO Reiseliv, Postboks 5465 Majorstuen, 0305 OSLO post@nhoreiseliv.no
 • Norsk Almenningsforbund, v/Rune O. Brenna, Egerom, 2330 Vallset
 • Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo
 • Norsk Regnskapsstiftelse, Postboks 2914 Solli, 0230 Oslo nrs@revisorforeningen.no
 • Norges Fiskarlag, Pir-senteret, 7462 Trondheim
 • Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo
 • Norges Skogeierforbund, Postboks 1438 Vika, 0115 Oslo
 • Norges Kystfiskarlag, 8380 Ramberg
 • Norsk sau og geit, Postboks 104, 1431 Ås
 • Norske Fiskeoppdretteres forening, Pir-senteret, 7462 Trondheim
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund, Postboks 508, 9255 Tromsø
 • Norskog, Postboks 123 Lilleaker, 0216 Oslo
 • NORTRA c/o Innovasjon Norge, Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
 • Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 OSLO post@norskindustri.no
 • Rådgivende ingeniørers forening, Postboks 5491 Majorstuen, 0305 OSLO
 • Småkraftforeningen, Postboks 123, Lilleaker, 0216 OSLO post@smakraftforeninga.no
 • Taretrålernes forening, v/Svein Nilsen, 6294 Fjørtoft
 • Utmarkskommunenes sammenslutning, Postboks 1148, 0104 Oslo

Næringsliv, næringsorganisasjoner og grunneierinteresser

 • Det norske Veritas, Veritasveien 1, 1363 Høvik
 • Norsk Hydro ASA, Postboks 980 Skøyen, 0240 Oslo
 • Statkraft, Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo
 • Statoil, Forusbeen 50, 4035 Stavanger
 • Statnett SF, Postboks 5192 Majorstua, 0302 Oslo
 • Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos
 • Storebrand, Postboks 500, 1327 Lysaker
 • Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Postboks 115, 2026 Skjetten
 • Kommunenes sentralforbund, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Postboks 923 Grønland, 0134 Oslo
 • Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgaten 11, 0181 Oslo
 • Akademikerne, Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo
 • Norges Velforbund, Nedre Vollgt. 5, 0158 Oslo
 • Hageselskapet, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo
 • Norske Samers Riksforbund, Postboks 9521 Kautokeino
 • Samenes landsforbund, SLF, Kirkemo Sirma, 9845 Tana
 • Samenes naturressursutvalg – Goahetegearret – Postboks 11, 9730 Kàràsjohka

Andre interesseorganisasjoner

 • Den Norske Turistforening, Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo
 • Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo
 • Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika
 • Norges Idrettsforbund, Sognsvn 75L, 0855 Oslo
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru

 

 • Foreningen våre rovdyr, Postboks 195, 2151 Årnes
 • Fremtiden i våre hender, Fredensborgvn. 24G, 0177 Oslo
 • Greenpeace Norge, Postboks 6803 St.Olavsgt. 11, 0165 Oslo
 • Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
 • Natur og Ungdom, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
 • Norges Miljøvernforbund. Postboks 539, 5806 Bergen
 • Norges Naturvernforbund, Grensen 9B, 0159 Oslo

 

 • Norsk Biologiforening, Postboks 1066, Blindern, 0316 Oslo
 • Norsk Botanisk Forening, Botanisk museum NHM, Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo
 • Norsk Geologisk forening, NGU, Leiv Eriksonsv. 39, 7491 Trondheim
 • Norsk limnologiforening, Postboks 86, Blindern, 0314 Oslo
 • Norsk Ornitologisk Forening, Sandgt. 30b, 7012 Trondheim
 • Norsk Zoologisk Forening, Postboks 102 Blindern, 0314 Oslo
 • SABIMA, Postboks 6784 St.Olavspl., 0130 Oslo
 • Verdens Naturfond, Postboks 6784 St.Olavspl. 0130 Oslo