Ny forskrift om særavgifter - høring

Resultat : Forskrift vedtatt 11.12.2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

NY FORSKRIFT OM SÆRAVGIFTER - HØRING

Vedlagt følger utkast til ny forskrift om særavgifter, samt høringsnotat. Forslaget gjelder avgifter som oppkreves i medhold lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, lov 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol og lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk mv.

Særavgiftene vedtas hvert år av Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 75 bokstav a. Avgiftssats og fritak for avgift mv. er fastsatt i Stortingets avgiftsvedtak. For 2001 har Stortinget vedtatt 23 ulike særavgifter som til sammen gir et proveny på 66 mrd. kr. De nærmere regler om oppkreving og kontroll mv. er fastsatt i forskrift. Etter dagens system blir det fastsatt en forskrift for hver enkelt særavgift. I tillegg er det fastsatt flere forskrifter om gjennomføringen av enkelte avgiftsfritak. I vedlagte utkast til forskrift om særavgifter er bestemmelsene i disse forskriftene samlet i en forskrift. De fleste særavgiftsforskrifter er fastsatt med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og provenyet fra disse utgjør 33 mrd. kr. Særavgiftene utgjør således en betydelig inntektskilde for staten. Regelverket for særavgiftene har som mål å sikre innbetalingen. Særavgiftene inngår også i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Formålet med forskriftsutkastet er todelt. For det første ønsker man å foreta en teknisk revisjon og kodifisering av gjeldende rett. For det andre er det et mål at like spørsmål skal behandles likt uavhengig av hvilken særavgift det er snakk om, dvs. at antall særregler bør reduseres. Eventuelle særregler bør dermed kun videreføres dersom det er et reelt behov for å behandle en særavgift annerledes enn de øvrige. Hovedmålet med forskriften er at særavgiftsregelverket skal bli bedre oversiktlig og tilgjengelig både for de næringsdrivende og for avgiftsmyndighetene. Særavgiftene preges av hyppige endringer. I utkast til forskrift er det tatt hensyn til at nye avgifter/regler skal kunne innarbeides eller fjernes uten at det får følger for forskriften for øvrig.

Forslaget medfører at 28 eksisterende forskrifter kan oppheves, jf. utkastet § 7-1-4. I tillegg legges til grunn at forskrift 20. august 1993 nr. 821 om lageravgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og forskrift 28. mai 1999 nr. 656 om refusjon av innbetalt CO 2- og svovelavgift på flydrivstoff levert til bruk i internasjonal flytrafikk kan oppheves som uaktuelle.

Eventuelle merknader sendes Toll- og avgiftsdirektoratet innen 02.07.2001. Forskriften skal vedtas av Finansdepartementet. Det tas sikte på ikrafttredelse 1. januar 2002.

Med hilsen

Åge Sandvik

avdelingsdirektørHelge Lindrup

underdirektør

Vedlagt følger høringsnotat, forskriftsutkast, forskriftsspeil og høringsliste.