Ny juridisk rådgivningstjeneste

Rapport fra ekspertseminar om førstelinjetjenesten 19. og 20. januar 2010

Justis- og politidepartementet arrangerte 19. og 20. januar 2010 et seminar i samarbeid med professor Jon T. Johnsen, Universitetet i Oslo, for å samle erfaringer og kunnskap om forhold som kan ha betydning for utformingen av førstelinjerettshjelpen. Dette er rapporten fra seminaret.

Justis- og politidepartementet arrangerte 19. og 20. januar 2010 et seminar i samarbeid med professor Jon T. Johnsen, Universitetet i Oslo, for å samle erfaringer og kunnskap om forhold som kan ha betydning for utformingen av førstelinjerettshjelpen. Seminaret hadde nærmere 60 deltakere, hovedsakelig advokater, rådgivere og rettshjelpere med erfaring fra de ulike rettshjelpstilbudene som eksisterer i dag.

Gratis førstelinjerettshjelp er et av tiltakene i St.meld nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp, som ble fremlagt i april 2009, der det tas til orde for en rettshjelpsreform, med rimeligere og bedre juridisk bistand til flere. Gratis førstelinjerettshjelp innebærer at alle, uavhengig av inntekt og formue, får inntil én time gratis førstegangskonsultasjon hos advokat eller rettshjelper. Førstelinjerettshjelpen vil bidra til at rettshjelpsordningen utvides til å omfatte de enkle og dagligdagse juridiske problemene folk flest møter i hverdagen.

Rapporten fra seminaret er utarbeidet på oppdrag fra departementet av professor Jon T. Johnsen, forsker Olaf Halvorsen Rønning og vit. ass Ida Gundersby Rognlien.