Ny konvensjon om transport av gods til sjøs

Høringsfrist: 30.03.2006

En arbeidsgruppe i regi av FN jobber med forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs. Arbeidsgruppen møtes i april, og Justisdeparte-mentet ber om innspill på de deler av konvensjons-utkastet som står på dagsorden.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser


Deres ref

Vår ref

Dato

200400272 EP IHO/an

16.02.2006UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs – nærmere om arbeidet


1. Innledning
Vi viser til tidligere brev herfra, senest 6. oktober 2005 om arbeidet i regi av UNCITRAL med en ny konvensjon om transport av gods til sjøs. Som vedlegg til brevet fulgte det siste tekstforslaget (A/CN.9/WG.III/WP.56). Brevet ble sendt ut i forkant av det da forestående møtet i Wien 28. november til 9. desember 2005. Vedlagt følger til orientering den offisielle møterapporten fra UNCITRAL ( vedlegg 1).

Arbeidsgruppens neste møte holdes i New York 3. til 13. april 2006, se vedlagte dagsorden ( vedlegg 2). På dette møtet skal følgende deler av konvensjonsutkastet drøftes (i denne rekkefølgen):

  • Kapittel 11: Kontroll under transporten (”Right of control”)
  • Kapittel 12: Overføring av rettigheter (”Transfer of rights”)
  • Kapittel 10: Levering til mottakeren (”Delivery to the consignee”)
  • Kapittel 3 og 20: Virkeområde og avtalefrihet (”Scope of application”, ”Freedom of contract”)
  • Kapittel 8: Avsenderens forpliktelser (”Shipper’s obligations”)
  • Kapittel 9: Transportdokumenter (”Transport documents”)

Til de kapitlene som står på dagsordenen for det forestående møtet i New York, vil vi sette pris på å motta innspill innen torsdag 30. mars 2006. Innspill som kommer etter dette tidspunktet, og til øvrige deler av konvensjonsutkastet, vil imidlertid også være velkomne, og vil inngå i vårt videre arbeid med forhandlingene. Adressatene inviteres også til å komme med merknader til kapittel 13 om ansvarsbegrensningsreglene, se omtale nedenfor under punkt 3.

Nærmere informasjon om arbeidet i UNCITRAL finnes på følgende nettadresse: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/3Transport.html. Justisdepartementets to tidligere høringsbrev finnes på følgende nettadresser:

For berørte næringer vil det være mulig å følge forhandlingene som observatør sammen med den norske delegasjonen. Interesserte bes kontakte lovrådgiver Ingeborg B. Holtskog Olebakken (tlf. 22 24 56 92) om dette.

Listen over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger dette brevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 53 62 eller 22 24 53 63.


2. Nærmere om det forestående møtet i New York, 3. til 13. april 2006
Enkelte av punktene på dagsordenen for dette møtet var også på dagsordenen for det forrige møtet som fant sted i Wien 28. november til 9. desember 2005. Kapittel 11 og 12 ble det ikke tid til å se nærmere på, og de kommer derfor i sin helhet opp under møtet i New York. Under kapittel 10 drøftet arbeidsgruppen artiklene 46 til 48, samt artikkel 49 bokstav a og b. Det er varslet at drøftelsene i New York vil begynne med artikkel 49 bokstav c. Kapittel 8 ble drøftet i sin helhet under møtet i Wien, men vil likevel bli gjenstand for nye drøftelser under det forestående møtet. Et viktig bakgrunnsdokument da vil være et forslag utarbeidet av den svenske delegasjonen ( vedlegg 3).

I tillegg til de offisielle møtene har det blant møtedeltakerne også blitt sirkulert spørreskjemaer. Siktemålet har primært vært å bidra til å drive arbeidet i arbeidsgruppen fremover. Spørreskjemaene knytter seg til de enkelte kapitlene og problematiserer reglene nærmere. I etterkant blir det i de fleste tilfellene også utarbeidet en rapport som gir en oversikt over de tilbakemeldinger som har kommet inn. Vedlagt følger rapporten til kapittel 9 ( vedlegg 4), kapittel 11 ( vedlegg 5) og kapittel 12 ( vedlegg 6). For så vidt gjelder kapittel 10 om levering til mottaker, foreligger det bare et spørreskjema ( vedlegg 7).

Reglene om konvensjonens virkeområde og partenes avtalefrihet (kapitlene 3 og 20) er sentrale. De har vært drøftet flere ganger både i arbeidsgruppen og i en mindre undergruppe. På bakgrunn av dette har den finske delegasjonen utarbeidet et løsningsforslag ( vedlegg 8), som trolig vil stå sentralt når kapitlene 3 og 20 skal drøftes under det kommende møtet. Kapittel 3 om virkeområde belyses ytterligere i et forslag fra den japanske delegasjonen ( vedlegg 9).

Vedlagt følger også et arbeidsdokument fra den nederlandske delegasjonen om konnossementer påført en rektaklausul, jf. sjøloven § 292 annet ledd. Her drøftes hvilken betydning slike dokumenter skal tillegges i relasjon til reglene i kapittel 8 om levering, kapittel 9 om transportdokumenter, kapittel 11 om kontroll under transporten og kapittel 12 om overføring av rettigheter ( vedlegg 10).


3. Konvensjonsutkastet kapittel 13 om ansvarsbegrensningsreglene
Det neste møtet etter det forestående New York-møtet avholdes i Wien 6. til 17. november 2006. Et viktig punkt på dagsordenen vil da være kapittel 13 om ansvarsbegrensningsreglene. I norsk rett omtales dette gjerne som kollo- og kilobegrensningsreglene, jf. sjøloven §§ 280 til 283. En antar dette er et tema det knytter seg stor interesse til, og hvor norsk posisjon fordrer grundige overveielser. Adressatene for dette høringsbrevet inviteres derfor allerede nå til å gjøre seg kjent med problemstillingene i konvensjonsutkastet kapittel 13. Disse problematiseres nærmere i vedlagte spørreskjema ( vedlegg 11).

Sjølovens regler om kollo- og kilobegrensingsreglene er basert på Haag-Visby-reglene, 1Den internasjonale konvensjonen 1924 om konnossementer som endret ved protokollene 1968 og 1979, jf. sjøloven § 251. jf. sjøloven § 280 første ledd første punktum som lyder:

”Transportørens ansvar skal ikke overstige 667 SDR for hvert kollo eller annen enhet av godset eller 2 SDR for hvert kilogram av bruttovekten av det gods som er tapt, skadet eller forsinket.”

I spørreskjemaet lanseres det som et alternativ å heve ansvarsgrensen til det nivået som er nedfelt i Hamburgreglene 2United Nations Convention on the Carriage Of Goods By Sea, Hamburg, 1978. hvor ansvarsgrensen er satt til 835 SDR for hvert kollo eller 2,5 SDR for hvert kilogram. Et annet alternativ kan være å heve ansvarsgrensen til et beløp som ligger midt mellom Haag-Visby-reglene og Hamburg-reglene, det vil si 750 SDR for hvert kollo eller 2,25 SDR for hvert kilogram.

Fra et sjørettslig ståsted kan en annen innfallsvinkel være å se kollo- og kilobegrensningsreglene i tilknytning til globalbegrensingsreglene, jf. sjøloven kapittel 9. Ved å sammenholde ansvarsgrensene i sjøloven kapittel 9 del II om begrensning av ansvaret etter reglene i 1996-endringsprotokollen til London-konvensjonen 1976 om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav, jf. sjøloven § 175, med del III, som bare bygger på London-konvensjonen 1976, jf. sjøloven § 184, fremkommer det at de fra 1976 til 1996 har vært gjenstand for en betydelig økning. Økningen synes minst å utgjøre en firedobling. Dersom den tilsvarende økningen skulle foretas med utgangspunkt i Hamburg-reglene fra 1978 (835 SDR), ville det bety en heving til 3340 SDR for hvert kollo eller 10 SDR for hvert kilogram. Den tilsvarende hevingen med utgangspunkt i Haag-Visby-reglene ville bli på 2668 SDR for hvert kollo eller 8 SDR for hvert kilogram.

Et annet sammenligningsgrunnlag kunne være CMR 3Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), Genève 1978. Konvensjonen er gjennomført ved lov 20. desember 1974 nr. 68 om vegfraktavtaler. der ansvarsgrensen er satt til 8,33 SDR for hvert kollo, jf. vegfraktloven § 32 tredje ledd. Det kan argumenteres med at denne løsningen er en naturlig følge av at konvensjonen i utgangspunktet skal omfatte hele transportperioden, men at undertransportører i forbindelse med annen transport enn sjøtransport skal være unntatt fra konvensjonens regler. Ved å velge den samme ansvarsgrensen vil betydningen av hvorvidt skaden er omfattet av CMR eller denne konvensjonen, på dette punktet minske.

Med hilsen

Ingeborg B. Holtskog Olebakken e.f.
lovrådgiver

Anita Neraas
sekretær

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Regjeringsadvokaten

Assuranceforeningen Skuld
Braathens Cargo
Cargonet AS
De Sjøkyndiges Forbund
Den Norske Advokatforening
DHL International AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Flyselskapenes Landsforening
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS
Gjensidige NOR Forsikring
Grieg Group
Intersped Internasjonal Spedisjon AS
Leif Höegh & Co
Linjegods AS
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Nor-Cargo ASA
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Statsbaner
Norsk Havneforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederienes Landsforening
SAS Cargo
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)
Sjørettsforeningen
Sjøtrygdgruppen
TakeCargo AS
TNT Norway
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportbedriftenes landsforening
Vesta Forsikring AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Wilh. Wilhelmsen ASA

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten